งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ความหมาย ข้อมูล สารสนเทศ ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร บอกความแตกต่าง แยกแยะระหว่าง ข้อมูลกับสารสนเทศได้

3 ข้อมูลดิบ ---- > สารสนเทศ Capturing Verifying Arranging/Sorting Classifying Summarizing

4 Calculating Storing Retrieving Reproducing Disseminating/ Communicating

5 ระดับของสารสนเทศ แยกแยะระดับสารสนเทศได้

6 ระดับของสารสนเทศ 3 ระบบใหญ่ P I S W I S E I S

7 ระดับของสารสนเทศ Personal Information System เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต การทำงานของบุคลากร

8 ระดับของสารสนเทศ Workgroup Information System 3 – 25 คน LAN- Intranet E-Communication

9 ระดับของสารสนเทศ Enterprise Information System WAN DATABASE DMS

10 องค์ประกอบ ของระบบงานสารสนเทศ บอกองค์ประกอบของระบบงานสารสนเทศได้

11 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ

12 ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ นักวิเคราะห์ระบบ ฯลฯ บุคลากรขององค์กร

13 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการวางเครือข่าย

14 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ โปรแกรม – ระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน GUI: Graphic User Interface

15 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านการตรวจสอบ มีโครงสร้าง จัดเก็บเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา ข้อมูล

16 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ ระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารคู่มือการใช้งาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

17 วงจร การพัฒนางานสารสนเทศ บอกวงจรการพัฒนางานสารสนเทศได้

18 วงจรการพัฒนาสารสนเทศ Problem Recognition Feasibility Study Analysis Design 7 Construction Conversion Maintenance

19 Problem Recognition - เข้าใจปัญหา 1 รวบรวมปัญหา สำรวจความต้องการใหม่ ผู้บริหาร/ผู้ใช้ ชี้แจงปัญหาต่อ นักวิเคราะห์ระบบ

20 Feasibility Study-ศึกษาความเป็นไปได้ 2 นักวิเคราะห์ระบบ รวบรวมข้อมูล คาดคะเนค่าใช้จ่าย ผู้บริหาร ตัดสินใจ Cost - Benefit

21 Analysis - วิเคราะห์ระบบ 1. Fact Gathering Techniques เทคนิคการเก็บข้อมูล ศึกษาเอกสาร ศึกษาวิธีทำงาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน 2. System Analysis วิเคราะห์ระบบ แผนภาพ แบบทดลอง (Prototype) 3. Problem Specification รายงาน ข้อมูลเฉพาะของปัญหา ระบบขนาดกลาง 100 – 200 หน้ากระดาษ

22 Analysis - วิเคราะห์ระบบ 3 กำหนดความต้องการ แผนภาพวิเคราะห์ ระบบเก่าระบบใหม่ สร้างระบบทดลอง (Prototype) รวบรว มข้อมูล วิเคราะห์ ความ ต้องการ ของ ระบบ ออกแบบ โครงสร้างโปรแกรม

23 Design - ออกแบบระบบ 4 เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ - ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แผนภาพวิเคราะห์  แผนภาพ ลำดับขั้น คิดความปลอดภัยระบบ ออกแบบ Input / Output ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ System Design Specification

24 Construction - พัฒนาระบบ 5 เตรียมสถานที่ เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม เตรียมคู่มือการใช้และฝึกอบรม

25 Conversion - ปรับเปลี่ยน 6 นำมาใช้งานจริง ป้อนข้อมูล เริ่มใช้งานระบบใหม่ ใหม่เก่า

26 Maintenance - บำรุงรักษา ธุรกิจเปลี่ยนไป ปัญหาในโปรแกรม (BUG) นักวิเคราะห์ระบบ - ผู้บริหาร

27 Maintenance - บำรุงรักษา มองเห็น - เข้าใจปัญหา ศึกษาสิ่งที่จะต้องแก้ไข ตัดสินใจว่าจะแก้ไขหรือไม่ แก้ไขคู่มือ เอกสาร แก้ไขโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ใช้ระบบงานที่แก้ไขแล้ว 7

28 สรุป วงจรการพัฒนาสารสนเทศ Problem Recognition Design 7 Construction Conversion Maintenance ผู้บริหาร ผู้ใช้ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ Analysis Feasibility Study

29 Good Bye ! Enjoy System Development ! See You Later !


ดาวน์โหลด ppt หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google