งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อ อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ในและนอกเขตสนามบิน ดอนเมือง พ. ศ. ๒๕๔๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อ อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ในและนอกเขตสนามบิน ดอนเมือง พ. ศ. ๒๕๔๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อ อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ในและนอกเขตสนามบิน ดอนเมือง พ. ศ. ๒๕๔๖

2 “ อากาศยาน ” เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศ

3 “ เขตสนามบินดอนเมือง ” พื้นที่เขตปฏิบัติการบิน (Airside) และพื้นที่เขตสนับสนุนการบิน ของสนามบินดอนเมือง ทิศเหนือ จรด ถนนธู ปะเตมีย์ ทิศใต้จรด ถนน เทวฤทธิ์พันลึก ทิศตะวันออกจรด ถนน พหลโยธิน ทิศตะวันตกจรด ถนน วิภาวดีรังสิต

4 “ นอกเขตสนามบินดอนเมือง ” พื้นที่ที่อยู่โดยรอบนอกเขตสนามบินดอนเมือง ระยะรัศมี ๘ กิโลเมตร ( ๕ ไมล์ ) จากสนามบินดอนเมือง

5 “ เขตการบินของสนามบินดอนเมือง ” พื้นที่ที่อยู่โดยรอบสนามบินดอนเมือง ระยะรัศมีตั้งแต่ ๘ กิโลเมตร ( ๕ ไมล์ ) ถึง ๕๖ กิโลเมตร ( ๓๕ ไมล์ ) จากสนามบินดอนเมือง

6 อุบัติเหตุ คือ ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด โดยมิได้วางแผนมาก่อนและศักย์ที่จะทำให้บุคคล ได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

7 อากาศยานอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ อากาศยาน โดยมิใช่การกระทำด้วย เจตนาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่น หรือมิใช่การกระทำของข้าศึก ทำให้อากาศยานได้รับความเสียหาย หรือบุคคลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต้อง เสียหาย ทั้งนี้เหตุเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา ตั้งแต่ติดเครื่องยนต์เพื่อตั้งใจจะทำการ บิน

8 หลักการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ กองสอบสวน กองนิรภัยการบิน กรมจเรทหารอากาศ

9 อากาศยานอุบัติเหตุใน ทอ. ไทย จำแนกออกตามความรุนแรง การบาดเจ็บและความชำรุดเสียหายได้ - อากาศยานอุบัติเหตุใหญ่ - อากาศยานอุบัติเหตุย่อย - อากาศยานอุบัติการณ์

10 “ ขั้นอุบัติเหตุใหญ่ ” หมายความว่า อุบัติเหตุที่ยังผลให้นักบิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรืออากาศยานได้รับความชำรุดเสียหาย ขั้นจำหน่ายหรือเสียหายมาก

11 “ ขั้นอุบัติเหตุย่อย ” หมายความว่า อุบัติเหตุที่ยังผลให้นักบิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หรืออากาศยานได้รับความชำรุดเสียหาย ขั้นเสียหายเล็กน้อย

12 “ ขั้นอุบัติการณ์ ” หมายความว่า อุบัติเหตุที่ยังผลให้อากาศยาน ชำรุดเสียหายต่ำกว่าขั้นเสียหายเล็กน้อย แต่นักบินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

13 MISHAP ใน ทอ. ไทย ยังมิได้กำหนดคำนี้ขึ้นใช้ในราชการ ปัจจุบัน ทอ. อม. ให้คำจำกัดความของ MISHAP ได้แก่ เหตุการณ์ หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผน และมิปรารถนา ให้เกิดขึ้น ยังผลให้เกิดการตาย บาดเจ็บ ความเจ็บป่วยเนื่องจาก การงานหรือทำความเสียหาย หรือสูญเสียอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน ” MISHA P MISHAP รวมอุบัติเหตุทุกขั้น ใน ทอ. ไทย ทั้งอุบัติเหตุใหญ่, อุบัติเหตุย่อย และอุบัติการณ์

14 REMARK ACFT MSHP


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อ อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ในและนอกเขตสนามบิน ดอนเมือง พ. ศ. ๒๕๔๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google