งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้า มนุษย์ สภาพปัญหาของการค้า มนุษย์ ผลการทบของการค้า มนุษย์ วิธีป้องกันการค้ามนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้า มนุษย์ สภาพปัญหาของการค้า มนุษย์ ผลการทบของการค้า มนุษย์ วิธีป้องกันการค้ามนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้า มนุษย์ สภาพปัญหาของการค้า มนุษย์ ผลการทบของการค้า มนุษย์ วิธีป้องกันการค้ามนุษย์

3 ความหมายของการค้ามนุษย์ คำนิยามของการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายถึง การกระทำและความ พยายามใด ๆ ที่เป็นการจัดหา ขนส่งลำเลียงภายในหรือ ข้ามแดน การซื้อขาย การส่งต่อ หรือการรับหรือกักขัง หน่วงเหนี่ยว บุคคลด้วยการล่อลวง การบังคับ รวมทั้ง การข่มขู่ จะใช้กำลังหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือ รูปแบบของงานรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ หรือ การผูกมัด ด้วยภาระหนี้สินเพื่อกักขัง หน่วงเหนี่ยวบุคคล นั้นให้ตกอยู่ในภาวะจำยอม เช่น รูปแบบของการรับใช้ใน บ้าน งานบริการทางเพศ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ตาม เพื่อบังคับใช้แรงงานหรือเป็นแรงงานติดหนี้ หรือทำให้ ตก อยู่ในสภาพการทำงานเยี่ยงทาสในชุมชนอื่นที่มิใช่ ภูมิลำเนาที่บุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่

4 สภาพปัญหาของการค้ามนุษย์ สถานการณ์การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่สังคมโลกได้ตระหนัก และเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างรุนแรง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหานี้และปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กร อาชญากรรม ข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่ง แสวงหาประโยชน์จำนวนมหาศาลจากการค้าเด็กและหญิง ประเทศไทยจึงตกอยู่ใน 3 สถานะ ดังนี้

5 1. สถานะประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มี การส่งเด็กและหญิงไปค้าประเวณีใน ต่างประเทศ

6 2. สถานะประเทศทางผ่าน คือ เป็นผู้รับเด็ก และหญิงจากประเทศอื่นทั้งในภูมิภาค เดียวกันและนอกภูมิภาคเข้ามา และผ่านไป ประเทศอื่น

7 3. สถานะประเทศปลายทาง คือ นำเด็กและ หญิงเหล่านั้นมาค้าบริการทางเพศในประเทศ ไทยรวมทั้งใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับ ขู่ เข็ญให้เป็นขอทานหรือกระทำการอื่นใดที่ไร้ คุณธรรม

8 ผลการทบของการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ สำคัญในระดับสากล เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และวิถีชีวิตของผู้คน และสังคมในหลายระดับ เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่ว ภูมิภาคของโลก มีผู้คนนับ แสนนับล้านคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถูก แสวงหาประโยชน์และถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับ ความเสียหายทั้งร่างกาย และจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและ ความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลรอบ ข้าง ชุมชน และสังคม

9 วิธีป้องกันการค้ามนุษย์ 1. รณรงค์ป้องกันปัญหาโดยใช้สื่อต่าง ๆ การ รณรงค์โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจน อาศัยความร่วมมือจาก ผู้เสียหาย 2. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินคดีต่อ ผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ 3. รณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน และกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างกลไกและเครือข่ายในทุกพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้า มนุษย์ สภาพปัญหาของการค้า มนุษย์ ผลการทบของการค้า มนุษย์ วิธีป้องกันการค้ามนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google