งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน. 1. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ ตรวจสอบภายใน พ. ศ. 2551 2. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 3. ปฏิบัติตามกฎบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน. 1. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ ตรวจสอบภายใน พ. ศ. 2551 2. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 3. ปฏิบัติตามกฎบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

2 1. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ ตรวจสอบภายใน พ. ศ. 2551 2. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 3. ปฏิบัติตามกฎบัตร

3 4. ปฏิบัติตามขอบเขตการ ตรวจสอบประจำเดือน - มี การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ได้แก่ การโทรศัพท์สอบถาม เวลาว่างของผู้ที่จะให้ ข้อมูล และจัดส่งบันทึกข้อความทันที เมื่อได้รับการตอบตกลง - เผื่อเวลากับหน่วยรับตรวจ ที่อาจติดราชการ หรือมี ข้อขัดข้องอื่น

4 5. ปฏิบัติงานตามคู่มือ / แนวทาง ของกรมบัญชีกลาง คู่มือของ กลุ่มตรวจสอบภายใน สศอ. แผนการปฏิบัติงานและแนว ทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 6. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ตลอดระยะเวลาการเข้าตรวจ 7. สอบทานข้อผิดพลาดจากการ ทำงานและดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงทันที

5 8. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย ความเป็นกลาง มีความ ระมัดระวัง รอบครอบ โดย คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก สศอ. 9. ตสน. ต้องประเมินความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ส่วนราชการซึ่งยังไม่ได้รับการ แก้ไขเพื่อหาแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุงแล้วนำเสนอผู้บริหาร เพื่อดำเนินงานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน. 1. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ ตรวจสอบภายใน พ. ศ. 2551 2. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 3. ปฏิบัติตามกฎบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google