งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

2 นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ปฏิบัติตามกฎบัตร

3 ปฏิบัติตามขอบเขตการตรวจสอบประจำเดือน
ปฏิบัติตามขอบเขตการตรวจสอบประจำเดือน - มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้แก่ การโทรศัพท์สอบถามเวลาว่างของผู้ที่จะให้ ข้อมูลและจัดส่งบันทึกข้อความทันทีเมื่อได้รับการตอบตกลง - เผื่อเวลากับหน่วยรับตรวจที่อาจติดราชการ หรือมีข้อขัดข้องอื่น

4 ปฏิบัติงานตามคู่มือ / แนวทางของกรมบัญชีกลาง คู่มือของกลุ่มตรวจสอบภายใน สศอ. แผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันตลอดระยะเวลาการเข้าตรวจ สอบทานข้อผิดพลาดจากการทำงานและดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงทันที

5 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเป็นกลาง มีความระมัดระวัง รอบครอบ โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สศอ. ตสน. ต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อหาแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุงแล้วนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินงานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google