งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่นพายุซัดชายฝั่ง กลุ่มที่ 6. คลื่นพายุซัดชายฝั่ง หมายถึงคลื่นพายุซัดฝั่ง คือคลื่นซัด ชายฝั่งขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากความ แรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่นพายุซัดชายฝั่ง กลุ่มที่ 6. คลื่นพายุซัดชายฝั่ง หมายถึงคลื่นพายุซัดฝั่ง คือคลื่นซัด ชายฝั่งขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากความ แรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่นพายุซัดชายฝั่ง กลุ่มที่ 6

2 คลื่นพายุซัดชายฝั่ง หมายถึงคลื่นพายุซัดฝั่ง คือคลื่นซัด ชายฝั่งขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากความ แรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน ที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง โดยปกติมีความ รุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร แต่บางครั้งอาจเกิดได้เมื่อศูนย์กลางพายุ อยู่ห่างมากกว่า 100 กิโลเมตร ได้ขึ้นอยู่ กับความรุนแรงของพายุ และสภาพ ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตลอดจน บางครั้งยังได้รับอิทธิพล เสริมความรุนแรง จากลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิด อันตรายมากขึ้ น

3 สาเหตุคลื่นพายุซัด ชายฝั่ง คลื่นพายุซัดฝั่ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซน ร้อนขึ้นไป ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัด เข้าหาฝั่ง เช่น พายุโซนร้อน HARRIET ที่ เกิดในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2505 ซึ่งได้ทำลายบริเวณชายฝั่งแหลมตะลุมพุก จ. นครศรีธรรมราชอย่างรุนแรง

4 ฤดูกาลที่เกิดพายุซัด ชายฝั่ง เนื่องจากคลื่นพายุซัดฝั่ง เกิดจากพายุหมุนเขต ร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเล กรณีของ ประเทศไทย พายุหมุนเขตร้อนอาจก่อตัวใน ทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวน เข้าสู่อ่าวไทย หรือก่อตัวในบริเวณอ่าวไทย ตอนล่างโดยตรง เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม โดยมีพื้นที่ที่มีโอกาสการ เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในช่วงเดือนต่าง ๆ ดังนี้ เดือนตุลาคม บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด เดือนพฤศจิกายน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชายฝั่งภาคตะวันออก

5 พื้นที่มีความเสี่ยงคลื่น พายุซัดชายฝั่ง บริเวณที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสเกิด คลื่นพายุซัดฝั่งได้มากได้แก่ บริเวณ ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัด เพชรบุรี จนถึงจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาค ตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี จนถึง จังหวัดตราด

6 ผลกระทบความเสียหาย จากคลื่นพายุซัดชายฝั่ง สภาพพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลถูกทำลายอย่าง รุนแรง ป่าชายแลนและหาดทรายถูกทำลายเป็น บริเวณกว้าง ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้ม ถนนชำรุด เสียหาย สิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง เช่น ท่าเทียบเรือ และหมู่บ้านชาวประมง เป็นต้น ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชาวประมง นักท่องเที่ยว เป็นต้น แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทั้งตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ขวัญและกำลังใจของชุมชน รวมทั้ง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว

7 วิธีการป้องกันคลื่นพายุ ซัดชายฝั่ง สร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นพายุซัดฝั่ง ให้มีความ แข็งแรงและสูงพอสมควร โดยเฉพาะในพื้นที่ เสี่ยงภัยมาก ๆ ต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งควรเป็นสิ่งปลูกสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรง และถาวร ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อน และคลื่นพายุซัดฝั่งให้กับประชาชนที่อาศัย ประกอบกิจการอยู่ในบริเวณชายฝั่ง ตลอดทั้ง แนวภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออก รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป เผยแพร่ความรู้ไปยังนักท่องเที่ยว โดยผ่าน หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรมต่าง ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

8 วิธีการป้องกันคลื่นพายุ ซัดชายฝั่ง ติดตามข่าวอากาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อน และเตือนภัยคลื่นพายุซัดฝั่งจากกรม อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง ฤดูกาลเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และ อ่าวไทย ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเล และหมู่บ้านชาวประมง ควรเพิ่มมาตรการ เสริมความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูกาล เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง นำเรือไปหลบคลื่นในบริเวณที่อับลมหรือที่ ปลอดภัย เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในที่ที่ห่าง จากฝั่งทะเลพอสมควร มีการประสานงานติดต่ออย่างใกล้ชิดระหว่าง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา


ดาวน์โหลด ppt คลื่นพายุซัดชายฝั่ง กลุ่มที่ 6. คลื่นพายุซัดชายฝั่ง หมายถึงคลื่นพายุซัดฝั่ง คือคลื่นซัด ชายฝั่งขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากความ แรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google