งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ญ. ทิพย์ธิดา คำสมัย.  การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ญ. ทิพย์ธิดา คำสมัย.  การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ญ. ทิพย์ธิดา คำสมัย

2  การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ใน ขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น ควรทำ การปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุโดย อาจทำได้ในทันที หรือระหว่างการนำผู้ป่วยหรือ ผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่ รักษาพยาบาลอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการ เจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บนั้นๆ ก่อนที่ผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจาก บุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกนำส่งไปยัง โรงพยาบาล

3  1. เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆในขณะนั้น  2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของอาการ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  3. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานของ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บ และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 4. เพื่อป้องกันความพิการ หรือความเจ็บปวด อื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

4  ผู้ปฐมพยาบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น จะหมดหน้าที่เมื่อผู้บาดเจ็บปลอดภัยหรือได้รับการ รักษาจากแพทย์หรือสถานพยาบาลแล้ว ขอบเขตหน้าที่ของผู้ ปฐมพยาบาลมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 1. วิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือได้ถูกต้อง มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 ซักประวัติของอุบัติเหตุ จากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดี 1.2 ซักถามอาการผิดปกติหลังได้รับอุบัติเหตุ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมากที่บริเวณใด ฯลฯ 2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยช่วยเป็นลำดับขั้นดังนี้ 2.1 ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต้อง เคลื่อนย้ายออกมาก่อน เช่น ตึกพังถล่มลงมา ไฟไหม้ในโรง ภาพยนต์ เป็นต้น 2.2 ช่วยชีวิต โดยจะตรวจดูลักษณะการหายใจว่ามีการ อุดตันของทางเดินหายใจหรือไม่ หัวใจหยุดเต้นหรือไม่ ถ้ามีก็ ให้รีบช่วยกู้ชีวิตซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป

5  ไฟฟ้าช๊อต  1. รีบปิดสวิทซ์ไฟทันที ถ้าทำได้  2. ถ้าไม่สามารถปิดสวิทซ์ไฟได้ ห้ามใช้มือจับ ต้องคนที่ถูกไฟช๊อต ให้ยืนในที่แห้งแล้วใช้สิ่งไม่ นำไฟฟ้า เช่นไม้ เก้าอี้ไม้ เขี่ยออกจากตัวผู้ป่วย  3. เมื่อผู้ป่วยหลุดออกมาแล้วให้ทำการเป่าปาก ช่วยหายใจแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

6  1. คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ  2. คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ญ. ทิพย์ธิดา คำสมัย.  การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google