งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการรับ เรื่องร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการรับ เรื่องร้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการรับ เรื่องร้องเรียน

3  1. ครอบคลุมช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน เช่น ผู้บริหาร จดหมาย ตู้รับความ คิดเห็น โทรศัพท์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร สื่อมวลชน สปสช. ข้อมูลจาก 1330  2. ครอบคลุมหน่วยงาน คือ ตึกผู้ป่วย นอก ตึกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน และหน่วยงาน สายการสนับสนุนงานบริการ

4  ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ทุกระดับ

5 ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่องแต่ละช่องทาง รับเรื่อง ร้องเรียน ผ่าน ช่องทาง ผู้บริหาร จดหมาย ตู้รับความ คิดเห็น โทรศัพท์ เคาน์เตอร์ ปชส. จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ สื่อมวลชน สปสช. 1330 ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด

6  ขั้นตอนที่ 2 การจำแนกระดับความรุนแรง การจำแนก ความรุนแรง เกือบพลาด - รุนแรง ต่ำ ( มูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท ) รุนแรงสูง - สูงมาก ( มูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป )

7 1. เรื่องเกือบพลาด ( ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ) 2. เรื่องรุนแรงต่ำ ( ระยะเวลาภายใน 3 วัน ) ลงทะเบียน เสนอศูนย์ความ เสี่ยง 3. เรื่องที่รุนแรงสูง – สูง มาก ( ระยะเวลาภายใน 24 ชม. ) ลงทะเบียน ( งานนิติการ )

8 ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ประสานงานกับ เลขา ฯ ศูนย์ความ เสี่ยงของ ร. พ. สรุปการรับเรื่อง ร้องเรียนของศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน

9 ประเภทเรื่องปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ผลการ เปรียบเทีย บ จำนวนเรื่อง ( ครั้ง ) คิดเป็น ร้อยละ จำนวน เรื่อง ( ครั้ง ) คิดเป็น ร้อยละ 1. พฤติกรรมบริการ 2. สิ่งอำนวยความสะดวก 3. สิ่งแวดล้อม และความ สะอาด 4. ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 5. อื่น ๆ รวม

10


ดาวน์โหลด ppt  วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการรับ เรื่องร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google