งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ความรู้เรื่องกฎจราจร ” โดย … งานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอ หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ความรู้เรื่องกฎจราจร ” โดย … งานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอ หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ ความรู้เรื่องกฎจราจร ” โดย … งานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอ หาดใหญ่

3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุจราจร สภาพ ถนน ยานพาห นะ ผู้ใช้ ทาง สภาพแวดล้ อม

4

5

6 กฎ จราจร เครื่องหมาย จราจร สัญญาณ จราจร

7 เครื่องหมาย จราจร แผ่น ป้าย บนผิว ทาง

8 เครื่องหมาย จราจรแผ่นป้าย ป้าย บังคับ ป้าย เตือน ป้าย แนะนำ

9 ป้าย บังคับ ให้รถ เดินทาง เดียว ห้ามเข้า

10 ให้ เลี้ยว ขวา ห้าม เลี้ยว ขวา

11 ห้าม เข้า

12 ห้าม จอดรถ วันคี่

13 ห้าม หยุดรถ

14

15 ป้าย เตือน ทางโค้ง ขวา

16 ทางเอกตัด ทางโท

17

18 ป้าย แนะนำ ปัตตา นี เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ ไปสู่จุดหมายได้ อย่างถูกต้อง

19

20 เครื่องหมาย บนผิวทาง เป็นเครื่องหมาย ประเภทบังคับ ปรากฏ บนผิวถนน ลักษณะเป็นเส้นต่าง ๆ

21

22

23 สัญญาณ จราจร สัญญา ณไฟ สัญญา ณมือ สัญญาณ นกหวีด

24 การปฏิบัติตาม สัญญาณจราจร

25 กรณีนี้ ให้ ปฏิบัติตามสัญญาณที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดให้ จะเชื่อใครดี ?

26 กฎจราจรเกี่ยวกับ ตัวรถ รถที่นำมาใช้ในทาง จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วน ควบครบถ้วน หรือไม่ น่าจะเกิดอันตราย หรือ ทำให้เสื่อมเสียสุข ภาพ อนามัย ( ม.6)

27 กฎจราจรเกี่ยวกับผู้ ขับรถ ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถ ( ม.43) 1. ในขณะหย่อน ความสามารถ 2. ในขณะเมาสุราหรือ ของเมา อย่างอื่น

28 3. ในลักษณะกีดขวาง การจราจร 4. โดยประมาทหรือน่า หวาดเสียวฯ 5. ในลักษณะที่ผิดปกติ วิสัยฯ

29 6. คร่อมหรือทับเส้นหรือ แนวแบ่ง ช่องเดินรถ 7. บนทางเท้าโดยไม่มี เหตุอันควร 8. โดยไม่คำนึงถึงความ ปลอดภัย หรือความเดือดร้อน ของผู้อื่น

30 เกี่ยวกับการใช้ ทางเดินรถ ขับรถในทางเดินรถ ด้านซ้าย หรือช่อง ทางเดินรถ ด้านซ้าย ไม่ล้ำกึ่งกลาง เว้นแต่ ด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง กำหนดเป็นทางเดินรถ ทางเดียว ทางเดินรถกว้างไม่ถึง หกเมตร

31

32 รถที่ต้องขับในช่องเดินรถ ด้านซ้ายสุด รถบรรทุ ก รถจักรยาน ยนต์ รถ โดยสาร

33 การแซง ก่อนแซง กระพริบไฟ หน้าหลายครั้ง ให้ไฟเลี้ยวขวา ให้เสียง สัญญาณ

34 เมื่อผู้ขับรถคันหน้าให้ สัญญาณตอบรับ เมื่อไม่เป็นการกีด ขวางรถคันอื่นที่กำลัง แซง จึงแซงได้ทาง ด้านขวา

35 แซงซ้าย ได้ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย ในกรณีที่ คันหน้ากำลัง เลี้ยวขวา ช่องทางเดินรถ ทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป

36

37 ขับรถสวน กัน ทางแคบให้ทั้งสอง ลดความเร็ว ถ้าไม่ อาจสวนกันได้โดย ปลอดภัย รถใหญ่กว่า ต้องหยุดรถชิดขอบทาง ด้านซ้าย ให้รถเล็กผ่านไป ได้ ให้ถือแนวกึ่งกลางหรือ เส้นแบ่ง สิ่งกีดขวางด้านใด ให้ด้าน นั้นหยุดรอ

38 ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่าง จากคันหน้าพอสมควร ใน ระยะที่จะหยุดรถได้โดย ปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้อง หยุดรถ ระยะห่างในการ ขับรถ

39 การบรรทุกของ ( กรณีรถยนต์ ) - ด้านหน้ายื่นไม่ เกินหน้าหม้อ หรือกันชน - ด้านหลังยื่น พ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร - บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถให้ ติดธงแดง / จุดไฟสัญญาณที่ ปลายสุด

40 เลี้ยวซ้ายให้ ชิดซ้ายเลี้ยว ขวาชิดขวา หรือชิดแนว กึ่งกลาง การ เลี้ยว

41 เข้าช่องทางสำหรับ เลี้ยวและให้ สัญญาณไฟ ก่อน ถึงทางเลี้ยว ไม่น้อย กว่า 30 เมตร

42 เลี้ยวขวาต้องให้รถ ที่สวนมาผ่านไป ก่อน

43 รถเลี้ยวซ้ายให้รถเลี้ยวขวา ผ่านไปก่อน

44

45 การเลี้ยว กลับรถ

46

47 การขับรถผ่านทางร่วม ทางแยก

48 มีรถในทางร่วมทาง แยก

49 ทางร่วมทางแยกพร้อม กัน ให้รถทาง เอก ไปก่อน

50 ทางเอก คือ มีเครื่องหมาย จราจร แสดงว่า เป็นทางเอก

51 ทางเดินรถที่ขวาง ข้างหน้า เป็นทางเอก

52 เส้น หยุด เส้นให้ ทาง

53 ถึงทางร่วมทางแยก พร้อมกัน

54 ถ้าไม่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณ จราจรให้รถในวงเวียนทางด้านขวา ผ่านไปก่อน

55 สวั สดี ด้วยความห่วงใย จาก … งานจราจร สภ. อ. หาดใหญ่

56

57 สรุปความสูญเสีย ในทางเศรษฐกิจจาก อุบัติเหตุจราจรทางบก อุบัติเ หตุ บาดเจ็บ รักษาพยาบ าล เสีย โอกาส ภาระการ เลี้ยงดูผู้ ทุพพล ภาพ บุคค ล เสียชี วิต ทรัพย์สินติด ตัว ยานพาหนะ ทรัพย์สินอื่น ทรัพย์ สิน การจราจร ติดขัด


ดาวน์โหลด ppt “ ความรู้เรื่องกฎจราจร ” โดย … งานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอ หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google