งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet) กิจกรรมที่ 2 การผลิต การใช้ การ ประเมินผล สื่อ ICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet) กิจกรรมที่ 2 การผลิต การใช้ การ ประเมินผล สื่อ ICT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet) กิจกรรมที่ 2 การผลิต การใช้ การ ประเมินผล สื่อ ICT

3 แนวทางการนำสื่อ ICT ไปใช้ใน การจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา / ปัญหา การเรียนการรู้ ขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนการรู้ ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เลือกสื่อ ICT ขั้นที่ 4 เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่จะ นำสื่อ ICT ไปใช้งาน ขั้นที่ 5 นำสื่อ ICT ไปใช้งาน ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช้ ขั้นที่ 7 สรุปผลการใช้

4 ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ เนื้อหา / ปัญหาการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของ การศึกษาสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การจัดการเรียนรู้ของ ครูผู้สอนว่าระหว่าง การจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนใน ห้องเรียนเกิดปัญหา ใด ผู้เรียนไม่สามารถ เรียนรู้หรือเรียนรู้แล้ว ไม่สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ได้เพราะ สาเหตุใดเกิดจาก กระบวนการเรียนรู้ใด

5 ขั้นที่ 2 สำรวจสื่อการเรียนรู้ ทำการสำรวจ ว่ามีสื่อใดที่ ตรงกับเนื้อหา สาระของ บทเรียนที่จะ สอน ตนเอง และ สถานศึกษามี สื่ออยู่หรือไม่

6 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เลือกสื่อ ICT จะต้องพิจารณา เลือกสื่อได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม กับวัย สติปัญญา ของผู้เรียน เนื้อหา สาระของบทเรียนที่ ทำการสอน มี คุณภาพดีสามารถ ที่จะใช้งานได้ รวมทั้งพิจารณาว่า จะนำไปใช้ในขั้นใด ของการจัดการ เรียนรู้

7 ขั้นที่ 4 เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่ จะนำสื่อ ICT ไปใช้งาน เมื่อได้สื่อที่จะนำไปสอนแล้ว ครู จะต้องไปเตรียมสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม

8 ขั้นที่ 5 นำสื่อ ICT ไปใช้งาน หลังจากที่ได้ สื่อและจัดเตรียม สภาพแวดล้อมจนพร้อมที่จะใช้งานได้ ครู จะนำสื่อ ICT ไปใช้งานให้พิจารณาใช้สื่อ ICT อย่างคุ้มค่า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี โอกาสศึกษา และได้รับความรู้จากสื่อ ICT นั้นๆ ด้วยตนเอง และได้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้จากตัวสื่อ ICT ได้มากที่สุด

9 ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช้ เมื่อนำสื่อไปใช้งานให้ครูพิจารณา ประเมินผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อน ใช้งาน ระหว่างใช้งาน จน เสร็จสิ้นการใช้งานว่าเกิดปัญหาอะไร ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ สื่อมี คุณภาพเป็นอย่างไร เหมาะสมกับผู้เรียน หรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้ได้หมดทุกคน หรือไม่ เมื่อนำสื่อไปใช้งานให้ครูพิจารณา ประเมินผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อน ใช้งาน ระหว่างใช้งาน จน เสร็จสิ้นการใช้งานว่าเกิดปัญหาอะไร ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ สื่อมี คุณภาพเป็นอย่างไร เหมาะสมกับผู้เรียน หรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้ได้หมดทุกคน หรือไม่

10 ขั้นที่ 7 สรุปผลการใช้ ครูทำการสรุปผล ข้อมูลที่ได้จาก การประเมินผล การใช้ ใน ขั้นตอนต่างๆ ตามขั้นตอนที่ 6 เพื่อพิจารณานำ สื่อ ICT ไปใช้งาน ต่อไป

11 การประยุกต์ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนรู้

12 ใช้นำเข้าสู่บทเรียนขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนอาจนำภาพ ดิจิทัล (Digital) VDO หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนมา ให้ผู้เรียนดูและสนทนา เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับชม เพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนอาจนำภาพ ดิจิทัล (Digital) VDO หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนมา ให้ผู้เรียนดูและสนทนา เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับชม เพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้กับผู้เรียน

13 ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศัยการจัดการในระบบ LMS โดย อาศัย Software ให้ผู้เรียนเลือกศึกษา ความรู้จากการออกแบบของครูผู้สอนให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดย อาศัยสื่ออื่นประกอบ ครูผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศัยการจัดการในระบบ LMS โดย อาศัย Software ให้ผู้เรียนเลือกศึกษา ความรู้จากการออกแบบของครูผู้สอนให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดย อาศัยสื่ออื่นประกอบ

14 ใช้ขยายความรู้ การปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องพิจารณา ความรู้ความสามารถด้าน ICT ของผู้เรียน มาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องพิจารณา ความรู้ความสามารถด้าน ICT ของผู้เรียน มาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

15 ใช้สรุปเนื้อหา ในการสรุปเนื้อหาซึ่งเป็นอีก ขั้นตอนหนึ่งที่ครูจะใช้ใน ขั้นตอนสุดท้ายของการ จัดการเรียนการสอนในแต่ละ ครั้ง หรือแต่ละชั่วโมงครูอาจ ออกแบบนำ ICT มาให้ผู้เรียน ทำการสรุปในลักษณะต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet) กิจกรรมที่ 2 การผลิต การใช้ การ ประเมินผล สื่อ ICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google