งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ กำหนด เนื้อหา สาระ การ กำหนด วัตถุประ สงค์ การประเมิน พฤติกรรม เบื้องต้น การกำหนด ยุทธศาสตร์การสอน การจัดกลุ่มผู้เรียน การจัดเวลาเรียน การจัดสถานที่เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ กำหนด เนื้อหา สาระ การ กำหนด วัตถุประ สงค์ การประเมิน พฤติกรรม เบื้องต้น การกำหนด ยุทธศาสตร์การสอน การจัดกลุ่มผู้เรียน การจัดเวลาเรียน การจัดสถานที่เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การ กำหนด เนื้อหา สาระ การ กำหนด วัตถุประ สงค์ การประเมิน พฤติกรรม เบื้องต้น การกำหนด ยุทธศาสตร์การสอน การจัดกลุ่มผู้เรียน การจัดเวลาเรียน การจัดสถานที่เรียน การเลือกสื่อการ สอนที่เหมาะสม การ ประเมินผล การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ การสอนวิธีระบบ ของ เกอร์ ลาชและอีไล

4 1. การกำหนดเนี้อหา สาระ คือ การเลือกเนื้อหา เพื่อนำมาช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ และบรรลุ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ตั้งไว้ จะดำเนินควบคู่กับ การกำหนดวัตถุประสงค์

5 2. การกำหนด วัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น ควรเป็นวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม หรือ วัตถุประสงค์เฉพาะที่ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ และครูสามารถวัด และ สังเกตเห็นได้

6 การประเมินพฤติกรรม เบื้องต้น เป็นขั้นตอนของการศึกษา ข้อมูลของผู้เรียนว่ามีความรู้ พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน เนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ได้ หรือไม่ ซึ่งอาจกระทำได้โดย การทดสอบการสัมภาษณ์ การตรวจสอบจากทะเบียน การเรียน 3.3.

7 4. การกำหนดยุทธศาสตร์ การสอน 4.1 การสอนแบบป้อน เป็นการ สอนที่ครูจะเป็นผู้ป้อนความรู้ ต่างๆ ทั้งหมดให้กับผู้เรียน 4.2 การสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ แบบนี้ครูจะมีบทบาท เป็นเพียงแต่ผู้เตรียมสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ

8 5. การจัดกลุ่มผู้เรียน เป็นการจัดกลุ่มเพื่อให้ได้ เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นในการ จัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนจะต้อง พิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหา และยุทธศาสตร์ การสอน ซึ่งสามารถ ยืดหยุ่นได้

9 6. การจัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สถานที่ การบริการ และความสามารถ ตลอดจนความสนใจของผู้เรียน 7. การจัดสถานที่ เรียน ห้องเรียนปกติโดยทั่วไป จะมีผู้เรียนประมาณ 30- 40 คน ในห้องจะมีโต๊ะสำหรับผู้เรียน โต๊ะสำหรับครู กระดานป้าย นิเทศ

10 8. การเลือกสื่อการสอนที่ เหมาะสม ได้แก่การเลือกสื่อ และแหล่งวิทยาการที่ เหมาะสม 9. การประเมินผลการเรียน เป็นการตรวจสอบดูว่าผู้เรียน ได้รับความรู้ หรือมีความ เปลี่ยนแปลงไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด

11 10. การวิเคราะห์ข้อมูล ย้อนกลับ เป็นการพิจารณา ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

12 ที่มา วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ. กระบวนการสื่อสารและการสอนวิธี ระบบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 สงัด อุทรานันท์. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่าง เป็นระบบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2529 http://www.drpaitoon.com

13


ดาวน์โหลด ppt การ กำหนด เนื้อหา สาระ การ กำหนด วัตถุประ สงค์ การประเมิน พฤติกรรม เบื้องต้น การกำหนด ยุทธศาสตร์การสอน การจัดกลุ่มผู้เรียน การจัดเวลาเรียน การจัดสถานที่เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google