งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการพัฒนา กระบวนการคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการพัฒนา กระบวนการคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการพัฒนา กระบวนการคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ปัญหาสาเหตุ ทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น 1.ครูบอกความรู้ พูดทั้งชั่วโมงสอน 2.การคิดของครู-คิดเป็น 3.โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการ คิดและ BBL 4.บรรยากาศการเรียนรู้ 5.ครูตั้งคำถามไม่เป็น 6.ตำรา หนังสือเรียนไม่ช่วยเด็ก- ครู 7.ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป- ไม่ใส่ใจการเรียนรู้เด็ก 8.การสอบ 9.ฯลฯ ??????

3 ปัญหาสาเหตุทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น 1.ครูบอกความรู้ พูด ทั้งชั่วโมงสอน 2.การคิดของครู-คิด เป็น 3.โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL 4.บรรยากาศการ เรียนรู้ 5.ครูตั้งคำถามไม่เป็น 6.ตำรา หนังสือเรียน ไม่ช่วยเด็ก-ครู 7.ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ ใจการเรียนรู้เด็ก 8.การสอบ  อบรมปูพื้นฐาน ทฤษฎีการคิด การสอน และการประเมินผล โดย สพฐ.กำหนดหลักสูตร จัดอบรมครู 4 แสนคน (ใน รูปแบบที่หลากหลายเอื้อต่อ ความสามารถที่ไม่เท่ากัน ของครู) ครูนำไปสอน และ ติดตามผล

4 ปัญหาสาเหตุทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น 1.ครูบอกความรู้ พูด ทั้งชั่วโมงสอน 2.การคิดของครู-คิด เป็น 3.โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL 4.บรรยากาศการ เรียนรู้ 5.ครูตั้งคำถามไม่เป็น 6.ตำรา หนังสือเรียน ไม่ช่วยเด็ก-ครู 7.ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ ใจการเรียนรู้เด็ก 8.การสอบ  พัฒนาโรงเรียนนำร่อง แบบ Whole School จำนวน 20% ของโรงเรียนในแต่ละ เขต (Mapping Champion) • สพฐ. สนับสนุนสื่อ • ปรับสภาพแวดล้อมกระตุ้นการคิด ตามแนว BBL • จัดทำ shopping list องค์ความรู้ วิธีการ และคู่มือให้เลือกใช้ • ประเมินการคิดเป็น Baseline • จัดระบบ Teacher Coaching & Mentoring

5 ปัญหาสาเหตุทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น 1.ครูบอกความรู้ พูด ทั้งชั่วโมงสอน 2.การคิดของครู-คิด เป็น 3.โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL 4.บรรยากาศการ เรียนรู้ 5.ครูตั้งคำถามไม่เป็น 6.ตำรา หนังสือเรียน ไม่ช่วยเด็ก-ครู 7.ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ ใจการเรียนรู้เด็ก 8.การสอบ  ทำทุกโรงเรียน แบบ Whole School โรงเรียน และเขตพื้นที่เป็นเจ้าภาพ • จัดทำ shopping list องค์ความรู้ • ให้โรงเรียนศึกษา ตีความ สรุป เป็นความเข้าใจ “การคิด” ของ ตนเอง • จัดทำ Road Map การพัฒนา • ประเมินการคิดเป็น Baseline • จัดระบบให้มีการร่วมกันวางแผน ปรับปรุงแผนการสอน ร่วมสังเกต การสอน และร่วมสะท้อนผล • จัดระบบ Teacher Coaching & Mentoring

6 ประเภทการคิดนิยาม กลุ่มการคิด อันเป็น เครื่องมือทาง สังคม (Social Tools) 1.การคิดแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) การพิจารณาข้อมูลจากการสังเกตเพื่อตอบ ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุป ที่น่าเชื่อถือ 2.การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking) การวิเคราะห์โจทย์/สถานการณ์ที่เป็น ปัญหา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการ แก้โจทย์/ปัญหานั้น 3.การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การรวบรวมความคิดต่างๆ เพื่อเสนอความ ต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแนวคิดใหม่ที่ เหมาะสม ริเริ่มและเป็นประโยชน์ กลุ่มการคิด อันเป็น เครื่องมือของ มนุษย์ (Human Tools) 4.การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การจำแนกแยกแยะข้อมูลในสถานการณ์ที่ ปรากฏอยู่โดยการตรวจสอบองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ (ระบุประเด็นสำคัญ ความสัมพันธ์ วินิจฉัยโอกาส สร้างข้อ สันนิษฐานจากข้อมูลที่มี ลงข้อสรุปเชิง ตรรกะ) 5.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การรับรู้เหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ และคิด สะท้อนอย่างมีเหตุผล เป็นปรนัย โดยขจัด ความลำเอียงของตน เพื่อตัดสินใจว่าจะ เชื่อหรือทำอย่างไร 6.การคิดตัดสินใจ (Decision Making) การวิเคราะห์ปัญหา เปรียบเทียบทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม

7 ต้นทุน สพฐ. • ตัวชี้วัดการคิดที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ • เครื่องมือประเมินการคิด • นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด • Problem-based Learning • Project-based Learning • Research-based Learning • Future Problem Solving • Lesson Study • Open Approach • etc. • สื่อส่งเสริมการคิด • เทคนิคที่ส่งเสริมการคิด


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการพัฒนา กระบวนการคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google