งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการคิด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ? ปัญหา สาเหตุ ครูบอกความรู้ พูดทั้งชั่วโมงสอน การคิดของครู-คิดเป็น
ทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น ครูบอกความรู้ พูดทั้งชั่วโมงสอน การคิดของครู-คิดเป็น โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL บรรยากาศการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามไม่เป็น ตำรา หนังสือเรียนไม่ช่วยเด็ก-ครู ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ใจการเรียนรู้เด็ก การสอบ ฯลฯ ?

3 ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น ครูบอกความรู้ พูดทั้งชั่วโมงสอน การคิดของครู-คิดเป็น โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL บรรยากาศการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามไม่เป็น ตำรา หนังสือเรียนไม่ช่วยเด็ก-ครู ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ใจการเรียนรู้เด็ก การสอบ  อบรมปูพื้นฐานทฤษฎีการคิด การสอน และการประเมินผล โดย สพฐ.กำหนดหลักสูตร จัดอบรมครู 4 แสนคน (ในรูปแบบที่หลากหลายเอื้อต่อความสามารถที่ไม่เท่ากันของครู) ครูนำไปสอน และติดตามผล

4 ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกเพื่อแก้ไข
เด็กคิดไม่เป็น ครูบอกความรู้ พูดทั้งชั่วโมงสอน การคิดของครู-คิดเป็น โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL บรรยากาศการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามไม่เป็น ตำรา หนังสือเรียนไม่ช่วยเด็ก-ครู ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ใจการเรียนรู้เด็ก การสอบ พัฒนาโรงเรียนนำร่องแบบ Whole School จำนวน 20% ของโรงเรียนในแต่ละเขต (Mapping Champion) สพฐ. สนับสนุนสื่อ ปรับสภาพแวดล้อมกระตุ้นการคิดตามแนว BBL จัดทำ shopping list องค์ความรู้ วิธีการ และคู่มือให้เลือกใช้ ประเมินการคิดเป็น Baseline จัดระบบ Teacher Coaching & Mentoring

5  ทำทุกโรงเรียน แบบ Whole School โรงเรียนและเขตพื้นที่เป็นเจ้าภาพ
ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกเพื่อแก้ไข เด็กคิดไม่เป็น ครูบอกความรู้ พูดทั้งชั่วโมงสอน การคิดของครู-คิดเป็น โรงเรียนทรุดโทรม ไม่เอื้อการคิดและ BBL บรรยากาศการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามไม่เป็น ตำรา หนังสือเรียนไม่ช่วยเด็ก-ครู ครูสนใจเรื่องอื่น/ ถูกดึงออกไป-ไม่ใส่ใจการเรียนรู้เด็ก การสอบ  ทำทุกโรงเรียน แบบ Whole School โรงเรียนและเขตพื้นที่เป็นเจ้าภาพ จัดทำ shopping list องค์ความรู้ ให้โรงเรียนศึกษา ตีความ สรุปเป็นความเข้าใจ “การคิด” ของตนเอง จัดทำ Road Map การพัฒนา ประเมินการคิดเป็น Baseline จัดระบบให้มีการร่วมกันวางแผนปรับปรุงแผนการสอน ร่วมสังเกตการสอน และร่วมสะท้อนผล จัดระบบ Teacher Coaching & Mentoring

6 ประเภท การคิด นิยาม กลุ่มการคิดอันเป็นเครื่องมือทางสังคม (Social Tools) 1.การคิดแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) การพิจารณาข้อมูลจากการสังเกตเพื่อตอบปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ 2.การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking) การวิเคราะห์โจทย์/สถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้โจทย์/ปัญหานั้น 3.การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การรวบรวมความคิดต่างๆ เพื่อเสนอความต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแนวคิดใหม่ที่เหมาะสม ริเริ่มและเป็นประโยชน์ กลุ่มการคิดอันเป็นเครื่องมือของมนุษย์ (Human Tools) 4.การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การจำแนกแยกแยะข้อมูลในสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่โดยการตรวจสอบองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ (ระบุประเด็นสำคัญ ความสัมพันธ์ วินิจฉัยโอกาส สร้างข้อสันนิษฐานจากข้อมูลที่มี ลงข้อสรุปเชิงตรรกะ) 5.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การรับรู้เหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ และคิดสะท้อนอย่างมีเหตุผล เป็นปรนัย โดยขจัดความลำเอียงของตน เพื่อตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือทำอย่างไร 6.การคิดตัดสินใจ (Decision Making) การวิเคราะห์ปัญหา เปรียบเทียบทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม

7 ต้นทุน สพฐ. ตัวชี้วัดการคิดที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
เครื่องมือประเมินการคิด นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด Problem-based Learning Project-based Learning Research-based Learning Future Problem Solving Lesson Study Open Approach etc. สื่อส่งเสริมการคิด เทคนิคที่ส่งเสริมการคิด


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google