งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ. ร. ด.2 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ แจ้งการประเมิน กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน แจ้งคำวินิจฉัย กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ. ร. ด.2 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ แจ้งการประเมิน กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน แจ้งคำวินิจฉัย กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ. ร. ด.2 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ แจ้งการประเมิน กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน แจ้งคำวินิจฉัย กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล ภายใน 30 วัน ชำระเงิน ปฏิบัติตามคำสั่งศาล กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล ภายใน 30 วัน แจ้งคำวินิจฉัย กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน ประเมินภาษี ยื่นแบบ ภ. ป.1 มกราคม ถึง มีนาคม

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองคลังเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ค่าภาษี ป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ. ร. ด.2) 1 นาที / ราย ประเมินภาษี 4 นาที / ราย ชำระเงิน ออกใบเสร็จ 1 นาที / ราย ชำระเงิน ออกใบเสร็จ 1 นาที / ราย ประเมินภาษี 4 นาที / ราย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ. ร. ด.2) 1 นาที / ราย ตรวจสอบเอกสาร 2 นาที / ราย เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 1 นาที / ราย ชำระเงิน ออกใบเสร็จ 1 นาที / ราย ตรวจสอบรายชื่อ ตามทะเบียน ภ. บ. ท.6 2 นาที / ราย

3


ดาวน์โหลด ppt ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ. ร. ด.2 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ แจ้งการประเมิน กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน แจ้งคำวินิจฉัย กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยให้ฟ้องศาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google