งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) 162 B ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) 162 B ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ประธานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) 162 B ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ประธานกลุ่ม : นางสุพัตรา ปล้องเพ็ชร

2 หัวข้อปัญหา ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็ม รูปแบบล่าช้า ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ

3 วัตถุประสงค์ ให้ความสะดวกรวดเร็วกับผู้ที่มาใช้บริการ ให้ความสะดวกรวดเร็วกับผู้ที่มาใช้บริการ เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ลดจำนวนการพิมพ์ซ้ำ ลดจำนวนการพิมพ์ซ้ำ ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1.30 นาที

5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

6 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา / โอกาสพัฒนา สาเหตุวิธีการแก้ไข ( กิจกรรม / กระบวน กาแก้ไข ) ( กิจกรรม / กระบวน กาแก้ไข )ผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ ( มี. ค. – ส. ค.54) 1. ไม่มีป้ายบอก ขั้นตอน จัดทำป้ายบอก ขั้นตอน พรพิทักษ์ / จิร วุฒิ 1 สัปดาห์ 2. ไม่มีแบบฟอร์ม จัดทำแบบฟอร์ม ณัฏฏิยา / บังอร 1 สัปดาห์ 3. ช่องชำระเงินปกติ รวมกับช่องออก ใบเสร็จเต็มรูปแบบ จำแนกช่องสำหรับ ออกใบเสร็จเต็ม รูปแบบ สุพัตรา / พร พิทักษ์ 1 สัปดาห์ 4. เครื่องขัดข้องบ่อย จัดตารางการตรวจ ซ่อมบำรุง ติดตามการซ่อมบำรุง พรพิทักษ์ / ณัฏฏิยา พรพิทักษ์ / ณัฏฏิยา ตามมาตรฐานการซ่อม บำรุง

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดทำป้ายบอกขั้นตอนจัดทำแบบฟอร์ม

8 ป้ายแสดงจุดออกใบรับเงินสดเต็ม รูปแบบ

9 แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด สำหรับออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ขั้นตอน 1. กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 2. ยื่นแบบฟอร์มและใบรับเงินสดอย่างย่อให้พนักงาน วันที่.... เดือน.......... พ. ศ...... ชื่อ / หน่วยงาน...................................................................................................................... ที่อยู่ / เลขที่........... อาคาร.......................................... ซอย............................................... ถนน................................................... แขวง......................................................................... เขต....................................................... จังหวัด..................................................................... รหัสไปรษณีย์......................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................

10 การดำเนินการ ( ก่อนทำ ) ชำระเงิน แคชเชียร์ Before * เกิดความล่าช้าโดยเฉลี่ยประมาณ 2.04 นาที ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน เต็มรูปแบบ จุดบริการ ถัดไป ลูกค้าแจ้งชื่อ / หน่วยงาน ที่อยู่ ( ด้วยวาจา ) พนักงานพิมพ์ ใบเสร็จ ลูกค้าตรวจใบเสร็จรับเงิน ต้องทำการพิมพ์ซ้ำ ( อาจเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร อาทิเช่น ชื่อ / ที่อยู่ ) ลูกค้าจึงต้องรอ และตรวจสอบอีกครั้ง VDO

11 การดำเนินการ ( หลังทำ ) After * ซึ่งเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยใช้เวลา 1.30 นาที ชำระเงิน แคชเชียร์ ลูกค้าเห็นป้ายช่องออก ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้ากรอก แบบฟอร์มการออก ใบเสร็จรับเงินเต็ม รูปแบบโดยครบถ้วน พร้อมยื่นให้พนักงาน พนักงานพิมพ์ใบเสร็จ ลูกค้าตรวจทาน ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องครบถ้วน VDO

12 สรุปแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ สาเหตุของปัญหาวิธีการและกระบวนการแก้ไขปัญหา 1. ไม่มีป้ายบอกขั้นตอนการออก ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 1. จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการออก ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 2. ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่ ต้องการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 2. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่ ต้องการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 3. ช่องชำระเงินปกติ รวมกับช่องออก ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 3. จำแนกช่อง สำหรับออก ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 4. เครื่องพิมพ์ขัดข้องบ่อย 4. จัดตารางการตรวจซ่อมบำรุงและ ติดตามผลการซ่อมบำรุง

13 สรุปผลการดำเนินงาน ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 1.30 นาที

14 ขอขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ( จุฬาฯ ก้าวใหม่ ) 162 B ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google