งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน กรณี : ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร โดยใช้บริการ BILL OF PAYMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน กรณี : ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร โดยใช้บริการ BILL OF PAYMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน กรณี : ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร โดยใช้บริการ BILL OF PAYMENT

2 ที่มาของโครงการ ความล่าช้าใน การออก ใบเสร็จรับเงิน บางหน่วยงาน ใช้เวลาในการ ตรวจสอบ 7 – 10 วัน บางหน่วยงาน ใช้เวลาในการ ตรวจสอบเป็น เดือน บางหน่วยงานมี รายการค้างที่ ไม่สามารถออก ใบเสร็จได้เป็นปี ลูกค้าไม่ สามารถนำ ใบเสร็จรับเงิน ไปดำเนินการต่อ เพื่อการอื่นได้ การตั้งเบิก งบประมาณ ( กรณีอบรม ) การลดหย่อน ภาษี ( กรณี เงินบริจาค ) ไม่ปรากฏ รายการบัญชี ด้านรายได้ในงบ การเงิน บาง หน่วยงาน บันทึกบัญชี เมื่อได้รับ เงิน บาง หน่วยงาน บันทึกบัญชี เป็นเงินรับ ฝาก

3 เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวัง เจ้าหน้าที่การเงินสามารถตรวจสอบรายการได้ ออนไลน์และออกใบเสร็จได้ทันที ข้อมูลการบันทึกบัญชี ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดเวลา สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า

4 ประเมินผลงาน ระยะเว ลาใหม่ ระยะเว ลาเดิม - บางหน่วยงาน 7-10 วัน - บางหน่วยงานใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเดือน - บางหน่วยงานมีรายการค้างที่ไม่สามารถออก ใบเสร็จได้เป็นปี อัตราการออกใบเสร็จรับเงินตรงกับวันที่ มีการโอนเงิน 95%

5 ระบบ BILL OF PAYMENT 1. ภาควิชา / คณะ / สถาบันฯ ที่มีการจัด ฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย 2. ผู้บริจาคเงิน 1. รายละเอี ยด โครงการ หลักสูตร 2. แบบฟอร์ มโอน เงินผ่าน ธนาคาร 1. ประสานกับธนาคาร เพื่อขอใช้ บริการ Bill of payment 2. ประสานหน่วยงาน ในคณะฯเพื่อกำหนด รายละเอียดการโอน เงิน ลูกค้านำ แบบฟอร์ มชำระเงิน ไปชำระที่ ธนาคาร ธนาคาร ทำรายการ รับชำระ เงินและส่ง ข้อมูล ออนไลน์ เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบรายการ ชำระเงินออนไลน์ เพื่อออก ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับ ระบบ BILL OF PAYMENT WEB


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน กรณี : ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร โดยใช้บริการ BILL OF PAYMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google