งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน กรณี : ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร โดยใช้บริการ BILL OF PAYMENT

2 ที่มาของโครงการ ความล่าช้าในการออกใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้าไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการต่อเพื่อการอื่นได้ ไม่ปรากฏรายการบัญชีด้านรายได้ในงบการเงิน บางหน่วยงานใช้เวลาในการตรวจสอบ 7 – 10 วัน การตั้งเบิกงบประมาณ (กรณีอบรม) บางหน่วยงานบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงิน บางหน่วยงานใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเดือน การลดหย่อนภาษี (กรณีเงินบริจาค) บางหน่วยงานบันทึกบัญชีเป็นเงินรับฝาก บางหน่วยงานมีรายการค้างที่ไม่สามารถออกใบเสร็จได้เป็นปี

3 เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวัง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ข้อมูลการบันทึกบัญชีถูกต้อง เจ้าหน้าที่การเงินสามารถตรวจสอบรายการได้ออนไลน์และออกใบเสร็จได้ทันที

4 ประเมินผลงาน ระยะเวลาใหม่ อัตราการออกใบเสร็จรับเงินตรงกับวันที่
มีการโอนเงิน 95% - บางหน่วยงาน วัน ระยะเวลาเดิม - บางหน่วยงานใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเดือน บางหน่วยงานมีรายการค้างที่ไม่สามารถออก ใบเสร็จได้เป็นปี

5 ระบบ BILL OF PAYMENT ระบบ BILL OF PAYMENT ใบเสร็จรับ WEB
1.ภาควิชา/คณะ/สถาบันฯ ที่มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย 2. ผู้บริจาคเงิน 1. รายละเอียด โครงการ หลักสูตร 2. แบบฟอร์มโอน เงินผ่านธนาคาร ประสานกับธนาคารเพื่อขอใช้ บริการ Bill of payment ประสานหน่วยงานในคณะฯเพื่อกำหนดรายละเอียดการโอนเงิน ลูกค้านำแบบฟอร์มชำระเงินไปชำระที่ธนาคาร ธนาคารทำรายการรับชำระเงินและส่งข้อมูลออนไลน์ ใบเสร็จรับ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการชำระเงินออนไลน์เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน WEB


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายการเงินฯ การออกใบเสร็จรับเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google