งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………

2 รางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติ

3 ความเป็นมา หมวด 5 การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

4 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ความเป็นมา 1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่ พึงพอใจ 2. การสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงาน มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการทำ หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ ของรางวัล

5 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล 1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่ เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดำเนินการขยายผลการพัฒนา คุณภาพการให้บริการประชาชนของกระบวนงาน บริการหนึ่ง 2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ ให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ อย่าง น้อย 3 หน่วยงาน ที่ร่วมกันวางแผนร่วมมือพัฒนา บริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

6 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล 3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างสรรค์งานบริการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือ รูปแบบการให้บริการใหม่ 4. รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พิจารณาจากผลการพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการ เพื่อให้ เกิดรูปแบบการบริการใหม่ การให้บริการที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ

7 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล 5. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการ ที่มีความโดดเด่นโดยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติ อย่างน้อย 3 ประเภทรางวัล ในระดับ ดีเด่น

8 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การสมัครขอรับรางวัล คุณสมบัติ เบื้องต้น องค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย ส่วน ราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และ รัฐวิสาหกิจ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการ รับสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ประมาณเดือนพฤษภาคม วิธีการ สมัคร

9 รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม

10 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ความเป็นมา มิติที่ 3 การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ภาคประชาชน มิติที่ 1 ความสามารถ ของหน่วยงาน ภาครัฐ มิติที่ 2 กระบวนการ มีส่วนร่วมที่ เอื้ออำนวย รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

11 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ส่วนราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ราชการ 1 2 เพื่อเชิดชูผลการดำเนินการที่เป็นต้นแบบที่ดี ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารราชการไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้น 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ของรางวัล

12 ระดับการมีส่วนร่วม ให้ข้อมูล ข่าวสาร (Inform) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รับฟัง ความ คิดเห็น (Consult) เกี่ยวข้อง (Involve) ร่วมมือ (Collaborate) เสริม อำนาจ (Empower) กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมใน ขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน 5 ส่วน 1 2 4 3 5

13 ประเภทรางวัล 1. รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลการดำเนินงานดีเยี่ยมในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์ มี ความโดดเด่นและน่าสนใจในทุกมิติ รวมทั้งเป็น ตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ 2. รางวัลระดับดี ผลการดำเนินงานดีในทุกมิติ และเป็นผลการ ดำเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐาน 3. รางวัลชมเชย ผลการดำเนินงานในระดับมาตรฐานในทุกมิติ และ เป็นผลการดำเนินงานที่ยอมรับได้ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม วัน...ที่... มกราคม 2557 เวลา ……. น. ณ ……………………………………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google