งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 2 กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดแนวทาง/กิจกรรมการ กำหนดกลุ่มC/S กำหนดหลักเกณฑ์ในการ จำแนกกลุ่ม C/S จัดทำ Customer Profile CS 1 ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8)

3 3 Approach ที่มาของการกำหนด C/S ความสอดคล้องกับพันธกิจ ความครอบคลุมครบทุกกลุ่มตามที่ระบุใน ข้อ 8 หมวด P และระบุความต้องการของแต่ละกลุ่ม ควรมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ Integration หน่วยจัดทำตาราง Customer Profile/การ วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม Approach ที่มาของการกำหนด C/S ความสอดคล้องกับพันธกิจ ความครอบคลุมครบทุกกลุ่มตามที่ระบุใน ข้อ 8 หมวด P และระบุความต้องการของแต่ละกลุ่ม ควรมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ Integration หน่วยจัดทำตาราง Customer Profile/การ วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม แนวทางการประเมินผล CS1

4 ตารางการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หน้าที่ ตามกฎ กระ ทรวง หน้าที่ ตาม กฎหม าย อื่นๆ พันธ กิจตาม วิสัยทั ศน์ ภารกิจ อื่นๆที่ ได้รับ มอบหม าย กระบว นการ สินค้า / บริการที่ ให้ ผู้รับบริ การ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 1................ 2.................... 3................... 4...................

5 5 กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการของ C/S รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากช่องทาง ต่างๆ สรุปผลการวิเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพของ C/S ติดตามผลการปรับปรุง ทบทวนประสิทธิภาพช่องทางต่างๆ เพื่อการ ปรับปรุงช่องทาง CS2ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็น ถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40) ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการของC/S เชิงรุก เชิงรับ

6 6 แนวทางการประเมินผล CS2 Approach แสดงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ C/S ในแต่ละกลุ่ม จัดทำตารางแสดงช่องทางในการรับฟังความ ต้องการC/S ในแต่ละกลุ่ม แสดงการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ มาใช้ในการ วางแผนและปรับปรุงการทำงาน ประสิทธิภาพในแต่ละช่องทางที่กำหนดคืออะไร แสดงแนวทางในการรักษาประสิทธิภาพของ ช่องทาง และขอดูหลักฐานผลการดำเนินงาน Approach แสดงวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ C/S ในแต่ละกลุ่ม จัดทำตารางแสดงช่องทางในการรับฟังความ ต้องการC/S ในแต่ละกลุ่ม แสดงการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ มาใช้ในการ วางแผนและปรับปรุงการทำงาน ประสิทธิภาพในแต่ละช่องทางที่กำหนดคืออะไร แสดงแนวทางในการรักษาประสิทธิภาพของ ช่องทาง และขอดูหลักฐานผลการดำเนินงาน

7 ตารางการวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความ ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS2-1 กลุ่ม ผู้รับบริการ ช่องทางในการรับฟังความต้องการเหตุผลใน การเลือก ช่องทาง วิธีวิเคราะห์ ข้อมูลความ ต้องการ ผลการ วิเคราะห์ ข้อมูล ความ ต้องการ ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน แบบ สำรวจ มา ด้วย ตนเอง ประชุม กลุ่ม ย่อย ประชุม เชิง ปฏิบัติก าร ตู้รับ เรื่อง ร้องเรีย น 1.................... / ได้ข้อมูลที่ ชัดเจนตรง กับความเป็น จริง ใช้โปรแกรม สำเร็จรูป SPSS 1. ความ รวดเร็ว 2.......... / ได้ข้อมูลเชิง คุณภาพ 3.......... / ได้ข้อมูลจริง ครบถ้วน รวดเร็ว / ได้ข้อมูลจริง จากลูกค้า /

8 8 แนวทางการประเมินผล CS2 Deployment/Integration แสดงตัวอย่างที่ได้รับการปรับปรุงอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง Deployment/Integration แสดงตัวอย่างที่ได้รับการปรับปรุงอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

9 ตารางการทบทวนช่องการการรับฟังความ ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ม ผู้รับบริ การ ช่องทางในการรับฟังความ ต้องการ ปัจจัยการทบทวนช่องทางในการ รับฟังความต้องการ แบบ สำรวจ ข้อ ร้องเรี ยน สายด่วนขนาด กลุ่ม ตัวอย่ าง วิธีการ สุ่ม ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ในการ วิเคราะห์ ข้อมูล วิธีเก็บ / รวบรวม ข้อมูล 1.............. 2............... 3...............

10 10 การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำชม วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ C/S ได้อย่างเหมาะสมและ ทันท่วงที CS 3 ส่วนราชการมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41)

11 11 Approach ขอดูระบบการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย (แสดงผู้รับผิดชอบใน การจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน) ขอดูรายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ และความถี่ในการติดตามอย่างไร Deployment ขอดูตัวอย่างการทบทวนระบบการจัดการข้อ ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย Approach ขอดูระบบการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย (แสดงผู้รับผิดชอบใน การจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน) ขอดูรายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ และความถี่ในการติดตามอย่างไร Deployment ขอดูตัวอย่างการทบทวนระบบการจัดการข้อ ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย แนวทางการประเมินผล CS3

12 12 Learning หน่วยมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการทบทวนการจัดการ ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น มีการ สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันภายในหน่วย Integration หน่วยแสดงตัวอย่างการนำข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติ 1 ตัวอย่าง Learning หน่วยมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการทบทวนการจัดการ ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น มีการ สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันภายในหน่วย Integration หน่วยแสดงตัวอย่างการนำข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติ 1 ตัวอย่าง แนวทางการประเมินผล CS3

13 แผนปฏิบัติการการติดตามคุณภาพการจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการลำดับ ความสำคัญ ระยะเวลาความถี่ผู้รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องช่องทางการติดตาม 1........................ มากเป็นพิเศษ หลังการ ให้บริการ ทุกวันนาง เพ็ญศริ มีสุข สำนักนโยบายฯ ทุกหน่วยงาน 1. ใช้แบบสอบถาม ถามผู้รับบริการหลัง ให้บริการ 2. ให้เจ้าหน้ารักษา ความปลอดภัย สอบถามผู้รับบริการ ในภาพรวม 2...................... มากรายเดือน ทุกเดือนนาง เพ็ญศริ มีสุข สำนักนโยบายฯ - 1. เยี่ยมบ้าน 3........................ ปานกลาง 3 เดือน 3 เดือนครั้งนาง เพ็ญศริ มีสุข สำนักนโยบายฯ - 1. สัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์

14 ตารางการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์การ ตารางการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์การติดตามคุณภาพการจัดการข้อร้องเรียนไปปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ข้อมูลการ ติดตาม คุณภาพการ จัดการข้อ ร้องเรียน ช่อง ทางการ ติดตาม วิธี วิเคราะห์ ข้อมูล ผลการ วิเคราะห์ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ในการ วิเคราะห์ ข้อมูล ลำดับความสำคัญของโอกาสใน การปรับปรุง ปัจจัยที่ใช้ใน การปรับปรุง กระบวนการ กระบวนการ ที่ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง / หน่วยงาน น้อยปานกลางมาก 1........................ 2...................... 3........................

15 15 การสร้างเครือข่ายและกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเครือข่ายการทำงาน ซึ่งต้องกำหนดจากกลุ่ม C/S เท่านั้น คณะทำงานรวมทั้งกลุ่ม C/S ร่วมกันแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นต่อการ กำหนดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ร่วมกัน กำหนดกิจกรรมพร้อม ทั้งแจ้งรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่แก่ ผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลหลัง การจัดกิจกรรมเพื่อนำผล สำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้ในการ ปรับปรุงครั้งต่อไป กำหนดรูปแบบ/กิจกรรมการสร้าง ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม C/S เพื่อให้ทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วม มีการแสดงความ คิดเห็น สร้างความผูกพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกัน ควรจัดอย่างสม่ำเสมอ CS 4 ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41)

16 16 Approach ดูข้อมูล C/S ที่เป็นเครือข่าย และแสดงช่อง ทางการติดต่อกับเครือข่าย 2 ช่องทาง Deployment/Learning/Integration ขอดูหลักฐานจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ กลุ่ม C/S (รูปภาพประกอบ) อธิบายหรือแสดงหลักฐานที่สะท้อนถึงผลการจัด กิจกรรมว่าสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ดีขึ้นอย่างไร Approach ดูข้อมูล C/S ที่เป็นเครือข่าย และแสดงช่อง ทางการติดต่อกับเครือข่าย 2 ช่องทาง Deployment/Learning/Integration ขอดูหลักฐานจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ กลุ่ม C/S (รูปภาพประกอบ) อธิบายหรือแสดงหลักฐานที่สะท้อนถึงผลการจัด กิจกรรมว่าสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ดีขึ้นอย่างไร แนวทางการประเมินผล CS4

17 17 การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ราชการ ขั้นตอนการดำเนินการ เลือกกระบวนการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ผ่านการ วิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธ์ศาสตร์ พันธกิจและ กลุ่ม C/S กำหนดช่องทางการสื่อสารให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลและติดตามการทำงานขององค์กร การกำหนดคณะทำงานรูปแบบต่าง ๆที่มา จากกลุ่ม C/S เข้ามาทำงานร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่สร้าง ความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างกัน รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม มี 5 ระดับ 1) การให้ข้อมูล 2) การปรึกษาหารือ 3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง 4) การร่วมมือ 5) การเสริมอำนาจประชาชน CS 5 ส่วนราชการมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41)

18 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - Fact Sheet - Websites - Open House เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การสำรวจความคิดเห็น - การประชุม/เวทีสาธารณะ - ประชุมกลุ่มย่อย เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน - คณะกรรมการ - การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : การลงประชามติ ให้ข้อมูลข่าวสารInform รับฟังความคิดเห็นConsult เกี่ยวข้องInvolve ร่วมมือCollaboration เสริมอำนาจ ประชาชน Empower

19 19 Approach ดูระบบหรือวิธีการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมของหน่วย อย่างน้อย ระดับ 1 การให้ ข้อมูล (Inform) ดูการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหมวด P ดูระบบ/วิธีการ ในการเปิดช่องทางให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ Approach ดูระบบหรือวิธีการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมของหน่วย อย่างน้อย ระดับ 1 การให้ ข้อมูล (Inform) ดูการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหมวด P ดูระบบ/วิธีการ ในการเปิดช่องทางให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ แนวทางการประเมินผล CS5

20 20 Deployment ดูช่องทางในการให้ข้อมูข่าวสารของหน่วย มีความ หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 3 ช่องทาง มีการจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วย นขต.ทร. เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ แสดงตัวอย่างการดำเนินการ/โครงการ หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของหน่วย Deployment ดูช่องทางในการให้ข้อมูข่าวสารของหน่วย มีความ หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 3 ช่องทาง มีการจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วย นขต.ทร. เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ แสดงตัวอย่างการดำเนินการ/โครงการ หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของหน่วย แนวทางการประเมินผล CS5

21 21 Learning ดูรายงาน หรือการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม Learning ดูรายงาน หรือการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แนวทางการประเมินผล CS5

22 22 การวัดความพึง พอใจ/ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทุกกลุ่ม ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบ คณะทำงานออกแบบสอบถาม ทำการสำรวจทุกกลุ่ม วิเคราะห์ที่ได้จากการสำรวจ นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ ปรับปรุง ประเมินคุณภาพการให้บริการ นำผลที่ได้ไปปรับปรุงการ ให้บริการให้ดีขึ้น CS6ส่วนราชการมีการวัดทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38- 41)

23 23 Approach/Depoyment แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ครอบคลุมกลุ่ม C/S ตามพันธกิจ แสดงหลักเกณฑ์ในการออกแบบสอบถาม ขอดูวิธีการวัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของกลุ่ม C/S ขอดูการแสดงผลการวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจที่ได้รับจากการวัด Approach/Depoyment แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ครอบคลุมกลุ่ม C/S ตามพันธกิจ แสดงหลักเกณฑ์ในการออกแบบสอบถาม ขอดูวิธีการวัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของกลุ่ม C/S ขอดูการแสดงผลการวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจที่ได้รับจากการวัด แนวทางการประเมินผล CS6

24 24 Learning/Integration ดูตัวอย่าง กิจกรรมที่หน่วยได้นำผลความ พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ไปปรับปรุงการ ให้บริการ/การปฏิบัติงานของหน่วย Learning/Integration ดูตัวอย่าง กิจกรรมที่หน่วยได้นำผลความ พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ไปปรับปรุงการ ให้บริการ/การปฏิบัติงานของหน่วย แนวทางการประเมินผล CS6

25 25 กำหนดมาตรฐานการให้บริการ -ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการในแต่ละงาน -จัดทำแผนภูมิหรือคู่มีอการติดต่อราชการ -ประกาศให้ประชาชนทราบ จัดทำคู่มือการทำงานของบุคคลากรในการ ให้บริการ ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำคู่มือการให้บริการกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรอย่างชัดเจน เช่น การรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลต่าง ๆ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ การ มุ้งเน้นให้บุคคลากรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพฤติกรรมในการให้บริการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับแรงจูงใจ จัดทำแผนภูมิหรือ คู่มือการติดต่อราชการ บุคคลกรทำงานอย่างเป็น ระบบ ผู้รับบริการทราบเวลาและ กำหนดการแล้วเสร็จของ งาน สร้างความพึงพอใจแก่ C/S CS7ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน บริการในแต่ละงานโดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลกรในการ ให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42)

26 26 การกำหนดมาตรฐานงานหรือคู่มือการ ปฏิบัติงาน ขอดูคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงาน ขอดูวิธีการสื่อสารกับกลุ่ม C/Sทราบ ขอดูการนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติ การกำหนดมาตรฐานงานหรือคู่มือการ ปฏิบัติงาน ขอดูคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงาน ขอดูวิธีการสื่อสารกับกลุ่ม C/Sทราบ ขอดูการนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติ แนวทางการประเมินผล CS7


ดาวน์โหลด ppt หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google