งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น หลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น หลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น หลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ความยั่งยืน

3  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ รับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า

4  หลักนิติธรรม ได้แก่การออกกฎ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ของโรงเรียนให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็น ที่ยอมรับของสังคม และบุคลากรในสถานศึกษายินยอมพร้อม ใจปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ ปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัว บุคคล

5  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในสิ่ง ถูกต้อง ดีงาม โดยผู้บริหารสถานศึกษายึดถือหลักนี้ใน การปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร พัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้มีความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ สุจริตจนเป็นนิสัยติดตัว

6  หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความ ไว้วางใจซึ่งกัน และกันของคนในสถานศึกษา โดยปรับปรุง กลไกในการทำงาน ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ มีประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมี กระบวนการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง ชัดเจนได้

7  หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิด โอกาสให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับรู้ และ เสนอความเห็นใน การตัดสินใจปัญหาสำคัญของ สถานศึกษา ไม่ว่าด้วยการ แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

8  หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การ ใส่ใจปัญหาของ สถานศึกษา และกระตือรือร้นในการ แก้ปัญหาตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและ ความกล้าที่จะรับ ผลจากการกระทำของตน

9  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหาร จัดการและการใช้ ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้บุคลากรใน สถานศึกษามีความ ประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าและมีการ บริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับต่างๆ และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น หลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google