งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.2 กิจกรรมหลัก - 1. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านทุ่งรัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.2 กิจกรรมหลัก - 1. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านทุ่งรัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.2 กิจกรรมหลัก - 1. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านทุ่งรัก
1.2 กิจกรรมหลัก - 1. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านทุ่งรัก - 2. ส่งเสริมการเกษตรในหมู่บ้านมูลนิธิชัยพัฒนา - 3. โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน - 4. การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - 5. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์โรงเรียน)

2 2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
(งบพัฒนาจังหวัด+งบปกติ) สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพหลัก 2.1 หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 11 หน่วยงาน - สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เจ้าภาพหลัก - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - สำนักงานประมงจังหวัดพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ

3 2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ
(งบพัฒนาจังหวัด+งบปกติ) สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพหลัก 2.1 หน่วยงานดำเนินการจำนวน 11 หน่วยงาน (ต่อ) - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - โครงการชลประทานพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - สถานีพัฒนาที่ดินพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา หน่วยงานร่วมดำเนินการ

4 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1.2 กิจกรรมหลัก - 1. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านทุ่งรัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google