งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารท วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจันทบุรี

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย 1. คณบดี 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย 1. คณบดี 2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 5. ผู้ช่วยคณบดี 6. หัวหน้าสาขาวิชาฯ 9 สาขาวิชาฯ

3 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์ รองคณบดีฝายบริหารและแผน ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

4 ทำเนียบผู้บริหาร (ต่อ)
ดร.บุณฑริกา สุมะนา ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นางสุภาวดี แช่ม ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานทั่วไป และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ ผู้ช่วยคณบดีด้านด้านกิจการพิเศษ และบริหารงานฟาร์ม นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด ผู้ช่วยคณบดีด้านผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ

5 หัวหน้าสาขา ผศ.โสพิศ ร่วมสุข นายวิทวัส เวชกูล นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
ผศ.โสพิศ ร่วมสุข หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และภูมิทัศน์ นายวิทวัส เวชกูล หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

6 หัวหน้าสาขา(ต่อ) นายประหยัด กองสุข นายไกสร รวยป้อม นายวัชนะชัย จูมผา
นายประหยัด กองสุข หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายไกสร รวยป้อม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล นายวัชนะชัย จูมผา หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

7 สรุปจำนวนบุคลกรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่+คนงาน) รวม ข้าราชการ 35 1 36 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 30 3 33 พนักงานราชการ 4 6 10 ลูกจ้างประจำ - ลูกจ้างชั่วคราว 5 29 34 ลูกจ้างเหมา 8 14 82 51 133

8 จำนวนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 16 ปริญญาตรี ปกติ 763 ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 142 ปริญญาตรี เทียบโอน 165 ปริญญาโท 12 รวม 1098

9 ปณิธาน ผลิตบัณฑิตให้รักและสู้งาน วิชาการดีเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีชั้นสูงมุ่งเน้นผลิต บัณฑิตนักปฎิบัติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พันธกิจ 1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตอบสนองการพัฒนาชุมชนและสังคม 3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 4.ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.บริหารจัดการโดยใช้ธรรมาภิบาล 6.พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

10 พันธกิจ 4 ด้าน ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัย บริการสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมกีฬาคิชฌกูฏเกมส์, ร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนยอดเขาพระบาท อื่นๆ เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิรักษ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google