งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนา รท วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนา รท วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนา รท วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจันทบุรี

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร ประกอบด้วย 1. คณบดี 2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและ แผน 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและกิจการพิเศษ 5. ผู้ช่วยคณบดี 6. หัวหน้าสาขาวิชาฯ 9 สาขา วิชาฯ

3 ทำเนียบผู้บริหาร ผศ. ดร. สัมพันธ์ จันทร์ ดำ คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร ผศ. พรสิณี ดาราพงษ์ รองคณบดีฝาย บริหารและแผน ผศ. นฤศันส์ วาสิก ดิลก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย ผศ. เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

4 ดร. บุณฑริกา สุมะนา ผู้ช่วยคณบดีด้าน พัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นางสุภาวดี แช่ม ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหารงานทั่วไป และ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ ผู้ช่วยคณบดีด้านด้าน กิจการพิเศษ และบริหารงานฟาร์ม นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด ผู้ช่วยคณบดีด้านผู้ช่วย คณบดีด้านประกันคุณภาพ ทำเนียบผู้บริหาร ( ต่อ )

5 หัวหน้าสาขา ผศ. โสพิศ ร่วม สุข หัวหน้าสาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช และภูมิทัศน์ นายวิทวัส เวช กูล หัวหน้าสาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี การประมง นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด หัวหน้าสาขา เทคโนโลยีการอาหาร นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ หัวหน้าสาขา เทคโนโลยีการจัดการ และพัฒนา ผลิตภัณฑ์

6 หัวหน้าสาขา ( ต่อ ) นายไกสร รวย ป้อม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี เครื่องจักรกล นายวัชนะชัย จูม ผา หัวหน้าสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายประหยัด กองสุข หัวหน้าสาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า นางพิริยาภรณ์ อัน อาตม์งาม หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

7 สรุปจำนวนบุคลกรคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มงานสายวิชาการสายสนับสนุน ( เจ้าหน้าที่ + คนงาน ) รวม ข้าราชการ 35136 พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา 30333 พนักงานราชการ 4610 ลูกจ้างประจำ -66 ลูกจ้างชั่วคราว 52934 ลูกจ้างเหมา 8614 รวม 8251133

8 จำนวนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 16 ปริญญาตรี ปกติ 763 ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 142 ปริญญาตรี เทียบโอน 165 ปริญญาโท 12 รวม 1098

9 ปณิธาน ผลิตบัณฑิตให้รักและสู้งาน วิชาการดีเป็นผู้นำด้าน เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชา ชีชั้นสูงมุ่งเน้นผลิต บัณฑิตนักปฎิบัติที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล พันธกิจ 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตอบสนองการ พัฒนาชุมชนและสังคม 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็ง 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. บริหารจัดการโดยใช้ธรรมาภิบาล 6. พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้หลักธรร มาภิบาล

10 พันธกิจ 4 ด้าน ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัย บริการสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมกีฬาคิชฌกูฏเกมส์, ร่วม รณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนยอดเขาพระบาท อื่นๆ เช่น - โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิรักษ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนา รท วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google