งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 2 มีนาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด.................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 2 มีนาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 2 มีนาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด.................

2 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต. ค.51 – 2 มี. ค. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินทำกิน ตำบล  รังวัดราย ไร่  สอบสวนสิทธิราย ไร่  ผ่านการประชุม คปอ. ราย ไร่  ผ่านประชุม คปจ. ราย ไร่  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 คราย ไร่ การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด....................

3 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. 51 – 2 มี. ค. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินชุมชน หมู่บ้าน  รังวัดราย ไร่  สอบสวนสิทธิราย ไร่  ผ่านการประชุม คปอ. ราย ไร่  ผ่านการประชุม คปจ. ราย ไร่  มอบเอการ ส. ป. ก.4-01 ชราย ไร่ การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.......................

4 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. 51 – 2 มี. ค. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ปรับปรุงเอกสาร สิทธิ ฉบับ ส. ป. ก. 4-01 ค  ปลูกไม้ เศรษฐกิจไร่ การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.......................

5 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต. ค.51-2 มี. ค. 52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  ศูนย์บริการเคลื่อนที่ตำบล  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน  จัดตั้งศูนย์ฯใหม่แห่ง  พัฒนาศูนย์ฯเดิมแห่ง  ขยายผลองค์ความรู้ ( อบรมเกษตรกร ) ราย  นิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง  นิคมการเกษตรแห่ง การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด..........................

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต. ค.51-2 มี. ค. 52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรี ยน  ไตรภาคีศูนย์ พืช  เกษตรกรรุ่นใหม่ราย การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด..........................

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. 51– 2 มี. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปการจัดการ : Management Reform  วิสาหกิจชุมชน ตำบล / แห่ง ราย  บริการสินเชื่อ เงินกองทุน ล้าน บาท  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ล้าน บาท กลุ่ม ราย การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด..........................

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 255 2 การดำเนินงานไตรมาส 1- 2 (1 ต. ค. 51– 2 มี. ค.52) แผนงานผลงานร้อย ละ  จัดเก็บหนี้สิน เงินกองทุนฯ ล้าน บาท  เงินกู้ ล้าน บาท  ค่าเช่าซื้อ ล้าน บาท  ค่าเช่า ล้าน บาท  อื่นๆ ล้าน บาท สินเชื่อ เงินกองทุนปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด.........................

9 งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมา ณ ใช้จ่าย ร้อยละ (%) งบประมา ณ คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน 2. งบลงทุน รวม งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. – 2 มี. ค. 52) งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. – 2 มี. ค. 52) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด................... หน่วย : บาท


ดาวน์โหลด ppt แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 2 มีนาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด.................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google