งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2/2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2/2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2/2552
(1 ตุลาคม 2551 – 2 มีนาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

2 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.51 – 2 มี.ค. 52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การดำเนินงานปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.51 – 2 มี.ค. 52) แผนงานไตรมาส1-2 ผลงาน ร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform ที่ดินทำกิน ตำบล รังวัด ราย ไร่ สอบสวนสิทธิ ผ่านการประชุม คปอ. ผ่านประชุม คปจ. มอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ค

3 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. 51 – 2 มี.ค. 52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด การดำเนินงานปี 2552 กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. 51 – 2 มี.ค. 52) แผนงานไตรมาส1-2 ผลงาน ร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform ที่ดินชุมชน หมู่บ้าน รังวัด ราย ไร่ สอบสวนสิทธิ ผ่านการประชุม คปอ. ผ่านการประชุม คปจ. มอบเอการ ส.ป.ก.4-01 ช

4 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. 51 – 2 มี.ค. 52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด การดำเนินงานปี 2552 กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. 51 – 2 มี.ค. 52) แผนงานไตรมาส1-2 ผลงาน ร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform ปรับปรุงเอกสารสิทธิ ฉบับ ส.ป.ก ค ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไร่

5 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.51-2 มี.ค. 52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การดำเนินงานปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.51-2 มี.ค. 52) แผนงาน ผลงาน ร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform ศูนย์บริการเคลื่อนที่ ตำบล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จัดตั้งศูนย์ฯใหม่ แห่ง พัฒนาศูนย์ฯเดิม ขยายผลองค์ความรู้(อบรมเกษตรกร) ราย นิคมเศรษฐกิจพอเพียง นิคมการเกษตร

6 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.51-2 มี.ค. 52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การดำเนินงานปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.51-2 มี.ค. 52) แผนงาน ผลงาน ร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียน ไตรภาคี ศูนย์ พืช เกษตรกรรุ่นใหม่ ราย

7 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. 51– 2 มี.ค.52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การดำเนินงานปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. 51– 2 มี.ค.52) ผลงาน ร้อยละ ปฏิรูปการจัดการ : Management Reform วิสาหกิจชุมชน ตำบล/แห่ง ราย บริการสินเชื่อเงินกองทุน ล้านบาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

8 การดำเนินงานไตรมาส 1- 2 (1 ต.ค. 51– 2 มี.ค.52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สินเชื่อเงินกองทุนปี2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ปี2552 การดำเนินงานไตรมาส 1- 2 (1 ต.ค. 51– 2 มี.ค.52) ผลงาน ร้อยละ จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯ ล้านบาท เงินกู้ ค่าเช่าซื้อ ค่าเช่า อื่นๆ

9 งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. – 2 มี.ค. 52)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค. – 2 มี.ค. 52) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด หน่วย : บาท งบประมาณ ที่ได้รับ ใช้จ่าย ร้อยละ (%) คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน 2. งบลงทุน รวม


ดาวน์โหลด ppt แผน - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2/2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google