งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของการ รับรอง 1. รับรองสินค้า (Product Certification) เกษตรอินทรีย์ (Organic) มาตรฐาน GAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของการ รับรอง 1. รับรองสินค้า (Product Certification) เกษตรอินทรีย์ (Organic) มาตรฐาน GAP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของการ รับรอง 1. รับรองสินค้า (Product Certification) เกษตรอินทรีย์ (Organic) มาตรฐาน GAP

2 ประเภทของการ รับรอง 1. รับรองสินค้า (Product Certification) เนื้อสัตว์อนามัย ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้ำ

3 ประเภทของการ รับรอง 2. รับรองระบบ GMP/HACCP ระบบ HACCP

4 - ผู้ทีต้องการใช้เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” กับสินค้าเกษตรและ อาหาร จะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วย รับรองกำหนด เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” - สินค้าเกษตรและอาหารจะสามารถ แสดงเครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” ได้ เมื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด - เครื่องหมายรับรอง “Q ” และ “Q Premium” สามารถนำไปใช้กับสินค้าที่ ได้รับการรับรองโดยแสดงบนสินค้าหรือ บรรจุภัณฑ์สินค้านั้น โดยผู้รับต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5 - การผลิตในระดับฟาร์มต้องสอดคล้อง กับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี (GAP) สำหรับการผลิตสินค้านั้นและ ได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วย รับรองทีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรอง “Q ” - การผลิตในระดับโรงงานรวมทั้งโรง คัดบรรจุผักผลไม้ โรงฆ่าสัตว์ ต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติใน การผลิตที่ดี (GMP) มาตรฐานการ วิเคราะห์ อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และได้รับการรับรองโดย หน่วยรับรองที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง - ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมี ระบบการเรียกคืนหรือติดตามสินค้าได้ กรณีที่พบว่าสินค้ามีปัญหา

6 - สินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมดต้องได้ ตามเกณฑ์ของการใช้เครื่องหมายรับรอง Q หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรอง “Q Premium ” - สินค้านั้นผ่านการคัดแยกระดับชั้น คุณภาพ (Grading) และหรือผ่าน กระบวนการผลิตบรรจุ ดูแล ขนส่งพิเศษ ทำให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพิเศษ โดยการอ้างอิงมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ เครื่องหมายรับรอง “Q” และ “Q Premium ” กับสินค้าเกษตรและอาหาร - ผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบ การจัดการสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ วางจำหน่ายยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการระบุวันที่ผลิต บรรจุ หรือวัน บริโภคก่อน

7 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับพืชและผลิตภัณฑ์ กรมประมง ตรวจสอบ กำกับดูแล ให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์น้ำ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบ กำกับดูแล ให้การรับรองสินค้าและ ระบบที่ เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ และ อาหารสัตว์

8 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรองและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้ความรู้ และให้กับแนะนำแก่ เกษตรกรและเป็นหน่วยประสานงานให้ เกษตรกร และกลุ่ม เกษตรกร ขอการ รับรอง เครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงาน หลักที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบดูแลให้ การรับรองสินค้า ประเภทปัจจัยการ ผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย อินทรีย์ สารปรับปรุงดิน เป็นต้น

9 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้ความรู้ และให้กับแนะนำแก่เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปรวมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กร เพื่อร่วมกันดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ ส่งเสริมแนะนำองค์กรเหล่านั้น บริหารจัดการองค์กรตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ และเป็น หน่วยประสานงานให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ขอการรับรองเครื่องหมาย “Q” จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

10 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่งเสริมให้ ความรู้ด้านตลาด คลังสินค้า และให้การรับรองใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง

11 ขั้นตอนการดำเนินการให้ เครื่องหมายรับรอง “Q”

12


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของการ รับรอง 1. รับรองสินค้า (Product Certification) เกษตรอินทรีย์ (Organic) มาตรฐาน GAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google