งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โครงการ “ เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้ ” โดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โครงการ “ เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้ ” โดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โครงการ “ เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้ ” โดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

2 อุดมการณ์ - หลักการ – วิธีการสหกรณ์ การออม, บัญชีใน ชีวิตประจำวัน วิทยากร น. ส. กรรณิกา โพธิ์ ประพาฬทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

3

4 สหกรณ์

5 อุดมการณ์สหกรณ์ คือความคิดที่เชื่อว่า ช่วยตนเอง + ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกินดี อยู่ดี มีสันติสุข

6 ช่วยตนเอง ? ประหยั ด พัฒนา ตน หลีกพ้น อบายมุข ขยัน

7 ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ ความเสียสละความเสียสละ ความสามัคคีความสามัคคี มีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัย

8 หลักการสหกรณ์เป็น แนวทางการปฏิบัติ สำหรับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นในแนวทาง เดียวกัน หลักการ สหกรณ์มี 7 ประการ หลักการ สหกรณ์

9 หลักการที่ 1 เปิดรับสมาชิกทั่วไปโดย ความสมัครใจ และเปิดกว้าง หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลักประชาธิปไตย หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทาง เศรษฐกิจของสมาชิก หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและ ความเป็นอิสระ หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและ สารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน หลักการที่ 1 เปิดรับสมาชิกทั่วไปโดย ความสมัครใจ และเปิดกว้าง หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลักประชาธิปไตย หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทาง เศรษฐกิจของสมาชิก หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและ ความเป็นอิสระ หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและ สารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน หลักการสหกรณ์มี 7 ประการ

10 " การนำหลักการสหกรณ์มา ประยุกต์ใช้ ในการดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวล สมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจ ที่ดี " " การนำหลักการสหกรณ์มา ประยุกต์ใช้ ในการดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวล สมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจ ที่ดี " วิธีการสหกรณ์ คือ

11 สหกรณ์ในการพัฒนาด้านสังคม ประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกัน การศึกษา การดูแลสงเคราะห์ชุมชน การร่วมมือระหว่างองค์กร

12 สหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 7 ประเภ ท

13 “ เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้ ” “ เศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายความ ว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ ขี้เหนียว...”* ทำให้มีเงินเหลือ ออม ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ของตนเอง และครอบครัวในอนาคต * พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 4 ธันวาคม 2543

14 การออม คือ การเก็บเงินที ละเล็กละน้อย ให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่าน ไป

15 ถึงเป้าหมายการออมด้วยวิธีการ ลด รายจ่าย เพิ่ม รายได้ ประหยัด

16 ลด รายจ่าย ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ เพิ่ม รายได้ ช่วยแม่ทำขนมขาย รับจ้าง ประหยัด ซื้อของเท่าที่จำเป็น บำรุงรักษาของใช้ ต่างๆ

17 หลักการออมเงิน ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บวันละเท่าไหร่ หักเงินที่เก็บแล้วค่อยใช้จ่าย ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ในแต่ละวัน

18 เริ่มออมวันละ 2 บาท 60x12=720 720x30=21,600 21,600+ ดอกเบี้ย 30 ปี 2x30=60 การเพิ่มขึ้นของเงินที่ได้ จากการออม 1 เดือน 1 เดือน 1 ปี 1 ปี 30 ปี 30 ปี

19 เพื่อถึงจุดหมายแห่ง การออม จึงต้อง... รู้จัก คิด รู้จัก จด รู้จัก จำ ทุกครั้ง ที่จ่าย

20 การทำบัญชี - รายจ่าย รายรั บ หักเงิน ออม รายจ่ าย คงเห ลือ 6 บาท 2 บาท 100 20 50 30

21 มีเงิน ออม มี อนาคต

22 เรารัก การออม

23


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โครงการ “ เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้ ” โดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google