งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ครั้งที่ 1/2549 ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน)

4 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน

5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นายสุขเกษม ขำเลิศ)

6 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นายสุขเกษม ขำเลิศ)

7 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548

8 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนรายงานการประชุม
ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548

9 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องของฝ่ายต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องของฝ่ายต่าง ๆ 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (นายประมาณ ถาวรพรหม)

10 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (นายประมาณ ถาวรพรหม)
1. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 2. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

11 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน)
4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน) งานแผนงาน

12 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน)
4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน) เรื่อง แผนเบิกจ่ายรายเดือน เรื่อง การสำรวจข้อมูล เรื่อง การจัดทำคำขอปี 2550 เรื่อง การรับผิดชอบ

13 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม (นางปริศนา ธรรมขันธ์)

14 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม (นางปริศนา ธรรมขันธ์)
เรื่อง การอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง การประดิษฐ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ (แปรรูปเสาวรส , กาแฟ และ น้ำยาชีวภาพใช้ในครัวเรือน) เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่เยาวสตรีเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 2

15 3. เรื่อง การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ปี 2549
4. สำนักพัฒนาสังคม ให้ศูนย์ฯ สำรวจรายชื่อหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งในและนอกความรับผิดชอบ ส่งให้สำนักฯ ภายในสัปดาห์หน้า

16 4.3 ฝ่ายสวัสดิการสังคม (นางวัชรียา ศรีหิน)

17 4.4 ฝ่ายสวัสดิการสังคม (นางวัชรียา ศรีหิน) เรื่อง แจ้งยอดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดอุดหนุนสงเคราะห์ เรื่อง แจ้งยอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดที่ 2

18 4.5 ฝ่ายโครงการพิเศษ (นายราเชนทร์ อารีย์)

19 ฝ่ายโครงการพิเศษ การประสานงาน
เรื่อง การประชุมจัดที่ดินทำกินตัวอย่างในพื้นที่โครงการหลวง เรื่อง การประชุม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูสมุนไพร ครั้งที่ 2

20 4.6 พัฒนาสังคมอำเภอ (1-7) พัฒนาสังคมอำเภอเมือง (นายสกล โปร่งสกุล) 1. เรื่อง ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งชื่อข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม ครู ข. 2. เรื่อง การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

21 เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ที่ 1-8

22 4.5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
4.5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (นายสกล โปร่งสกุล) แจ้งเรื่อง เรื่อง การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ใดสนใจติดต่อที่ คุณสกล

23 เลิกประชุมเวลา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google