งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 31 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ( ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ. แม่ฮ่องสอน )

4 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ. แม่ฮ่องสอน

5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ( นายสุขเกษม ขำเลิศ )

6 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ( นายสุขเกษม ขำเลิศ )

7 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548

8 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ทบทวน รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548

9 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ของฝ่ายต่าง ๆ 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ( นายประมาณ ถาวรพรหม )

10 1. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานัก บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 2. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

11 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ ( นายถวิล สมกัน )

12 1. เรื่อง แผนเบิกจ่ายรายเดือน 2. เรื่อง การสำรวจข้อมูล 3. เรื่อง การจัดทำคำขอปี 2550 4. เรื่อง การรับผิดชอบ

13 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม ( นาง ปริศนา ธรรมขันธ์ )

14 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม ( นาง ปริศนา ธรรมขันธ์ ) 1. เรื่อง การอบรมโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง การ ประดิษฐ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ ( แปรรูป เสาวรส, กาแฟ และ น้ำยาชีวภาพ ใช้ในครัวเรือน ) 2. เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่เยาวส ตรีเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 2

15 3. เรื่อง การฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ปี 2549 4. สำนักพัฒนาสังคม ให้ ศูนย์ฯ สำรวจรายชื่อหมู่บ้านที่ ไม่มีโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้งในและนอกความ รับผิดชอบ ส่งให้สำนักฯ ภายในสัปดาห์หน้า

16 4.3 ฝ่ายสวัสดิการ สังคม ( นางวัชรียา ศรีหิน )

17 4.4 ฝ่ายสวัสดิการสังคม ( นางวัชรียา ศรีหิน ) 1. เรื่อง แจ้งยอดการเบิกจ่าย งบประมาณหมวดอุดหนุน สงเคราะห์ 2. เรื่อง แจ้งยอดงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรในงวดที่ 2

18 4.5 ฝ่ายโครงการ พิเศษ ( นาย ราเชนทร์ อารีย์ )

19 ฝ่ายโครงการพิเศษ การ ประสานงาน 1. เรื่อง การประชุมจัดที่ดิน ทำกินตัวอย่างในพื้นที่ โครงการหลวง 2. เรื่อง การประชุม โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงหมู สมุนไพร ครั้งที่ 2

20 4.6 พัฒนาสังคมอำเภอ (1-7) 4.6.1 พัฒนาสังคมอำเภอเมือง ( นายสกล โปร่งสกุล ) 1. เรื่อง ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วย ที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งชื่อ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานศูนย์ พัฒนาสังคม ครู ข. 2. เรื่อง การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรม วิชาชีพ

21 เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บนพื้นที่สูง ที่ 1-8

22 4.5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( นายสกล โปร่งสกุล ) แจ้งเรื่อง เรื่อง การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้า รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ใดสนใจติดต่อที่ คุณสกล

23  เลิกประชุมเวลา....................


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google