งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
พิธีปิด การฝึกอบรม โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 (เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน) ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ 2552 ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

2 อาจารย์นิพนธ์ บุญสกันต์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน แนะนำตัวผู้บรรยาย อาจารย์นิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้ประสานงานโครงการต้นกล้าอาชีพภายในสถานศึกษา

3 นางสินีนาถ รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ประสานงานโครงการ นางสินีนาถ   รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฯ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

4 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ. สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

5 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย
ดร.สมยศ    โชติเกษมศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายเกษม     เภรีพล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา นางสินีนาถ   รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐกิตติ์  ศรีสงศักดิ์ธนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

6 ผู้ประสานด้านงานการเงิน
ครูพันธวดี นิลวิลัย หัวหน้างานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โทร : 103 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

7 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและผ่านการประเมิน สรุปผลการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 (1-30 พ.ย.2552) ชื่อหลักสูตร จำนวนคัดกรอง จำนวนผู้ยืนยัน ผ่าน (คน) ไม่ผ่าน (คน) รอว ช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 20 17 รอว908029การประกอบธุรกิจ E-commerce 15 5 รอ การประกอบอาชีพด้านผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ 13 4 รวม 60 54 45 9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% 90% 83% 17% ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

8 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับ 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากจุดฝึกอบรม 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากส่วนกลาง ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

9 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากจุดฝึกฯ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 160 บาท x 20 วัน รวมเงิน 3,200 บาท 2. ค่ายานพาหนะ(1) วันละ 30 บาท x 20 วัน รวมเงิน 600 บาท 3. ค่ายานพาหนะ(2) เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท (มาจากภูมิลำเนา) รวมเงินรับสุทธิ ต่อคน 4,800 บาท ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

10 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากส่วนกลาง 1. รับค่ายานพาหนะ(2) เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท (กลับภูมลำเนา) 2. รับเงินสนับสนุนการประกอบกิจการ 3 เดือน ๆ ละ 4,800 บาท = 14,400 บาท รวมเงินรับสุทธิ ต่อคน 15,400 บาท ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

11 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
สรุปสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับ 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากจุดฝึกอบรม รวมเงินต่อคน 4,800 บาท 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากส่วนกลาง รวมเงินต่อคน 15,400 บาท รวมเงินรับสุทธิต่อคน (1)+(2) = 20,200 บาท ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

12 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8
การดำเนินการหลังจากจบหลักสูตรของผู้เข้าฝึกอบรม (ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนาเพื่อรับเงินอุดหนุนของประชาชน) 1. รับแบบฟอร์มแจ้งกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด (1 แผ่น) แบบฟอร์มที่ 2 จำนวน 3 ชุด (ชุดละ 2 แผ่น) 2. กรอกแบบฟอร์มที่ 1 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐาน แล้วนำส่งจุดให้กับจุดฝึกอบรม โดยส่งที่ คุณเสาวนี ทองศรีรักษ์ (อ้อย) ที่อาคารอำนวยการชั้น 2 ห้องงานวางแผนฯ ภายในวันที่ 5 พ.ย 2552) 3. กรอกแบบฟอร์มที่ 2 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐาน นำไปให้ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ป.กรรมการหมู่บ้าน แล้วนำส่งที่อำเภอ ทุกเดือนๆ ละ 1 ชุด ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน รวม 3 ชุด ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

13 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 หลักฐานที่ใช้ประกอบแบบฟอร์ม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม 4. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากของ “ธนาคารกรุงไทย”* เท่านั้น (ให้เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ) ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

14 กลุ่มอาชีพ 1. ค้าขาย 2. บริการ 3. วิสาหกิจชุมชน

15 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ถาม-ตอบ ข้อสงสัย ถาม-ตอบ ? ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

16 www.htc.ac.th สอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

17 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สวัสดี โชคดีทุกๆ คน ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google