งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ) ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ. ศ 2552 พิธีปิด การฝึกอบรม โครงการต้นกล้า อาชีพ รุ่นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ) ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ. ศ 2552 พิธีปิด การฝึกอบรม โครงการต้นกล้า อาชีพ รุ่นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ) ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ. ศ 2552 พิธีปิด การฝึกอบรม โครงการต้นกล้า อาชีพ รุ่นที่ 8

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพผู้ว่างงาน แนะนำตัวผู้บรรยาย อาจารย์นิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้ประสานงานโครงการต้นกล้าอาชีพ ภายในสถานศึกษา 081-5428225 niponbo@gmail.com niponbo@hotmail.com

3 ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ นางสินีนาถ รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการฯ

4 ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ผอ. สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

5 ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ดร. สมยศ โชติเกษมศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายเกษม เภรีพล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสินีนาถ รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

6 ผู้ประสานด้านงานการเงิน ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ครูพันธวดี นิลวิลัย หัวหน้างานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โทร.074-212300 : 103

7 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและผ่านการ ประเมิน สรุปผลการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 (1-30 พ. ย.2552) ชื่อหลักสูตรจำนว นคัด กรอง จำนว นผู้ ยืนยัน ผ่าน ( คน ) ไม่ ผ่าน ( คน ) รอว 908028 ช่างซ่อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2017 0 รอว 908029 การประกอบธุรกิจ E- commerce 20 155 รอ 908030- การประกอบอาชีพด้าน ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ 2017134 รวม 6054459 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100 % 90%83%17 %

8 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรม พึงจะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากจุดฝึกอบรม 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากจุดฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากส่วนกลาง 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากส่วนกลาง

9 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะ ได้รับจากจุดฝึกฯ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 160 บาท x 20 วัน รวม เงิน 3,200 บาท 2. ค่ายานพาหนะ (1) วันละ 30 บาท x 20 วัน รวมเงิน 600 บาท 3. ค่ายานพาหนะ (2) เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท ( มาจากภูมิลำเนา ) รวมเงินรับสุทธิ ต่อ คน 4,800 บาท

10 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะ ได้รับจากส่วนกลาง 2. รับเงินสนับสนุนการประกอบกิจการ 3 เดือน ๆ ละ 4,800 บาท = 14,400 บาท 1. รับค่ายานพาหนะ (2) เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท ( กลับภูมลำเนา ) รวมเงินรับสุทธิ ต่อ คน 15,400 บาท

11 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 สรุปสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้า ฝึกอบรมพึงจะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากจุดฝึกอบรม 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากจุดฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากส่วนกลาง 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึง จะได้รับจากส่วนกลาง รวมเงินต่อคน 4,800 บาท รวมเงินต่อคน 15,400 บาท รวมเงินรับสุทธิต่อคน (1)+(2) = 20,200 บาท

12 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 การดำเนินการหลังจากจบ หลักสูตรของผู้เข้าฝึกอบรม 2. กรอกแบบฟอร์มที่ 1 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบ หลักฐาน แล้วนำส่งจุดให้กับจุดฝึกอบรม โดยส่งที่ คุณเสาวนี ทองศรีรักษ์ ( อ้อย ) ที่อาคาร อำนวยการชั้น 2 ห้องงานวางแผนฯ ภายในวันที่ 5 พ. ย 2552) 1. รับแบบฟอร์มแจ้งกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 แบบฟอร์ม 1.1 แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด (1 แผ่น ) 1.2 แบบฟอร์มที่ 2 จำนวน 3 ชุด ( ชุดละ 2 แผ่น ) 3. กรอกแบบฟอร์มที่ 2 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบ หลักฐาน นำไปให้ผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน / ป. กรรมการ หมู่บ้าน แล้วนำส่งที่อำเภอ ทุกเดือนๆ ละ 1 ชุด ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน รวม 3 ชุด ( ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนาเพื่อรับเงินอุดหนุนของประชาชน )

13 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ การดำเนินงานโครงการต้น กล้าอาชีพ รุ่นที่ 8 หลักฐานที่ใช้ประกอบแบบฟอร์ม 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม 4. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากของ “ ธนาคารกรุงไทย ”* เท่านั้น ( ให้เซ็นต์รับรองสำเนา ถูกต้องทุกใบ )

14 กลุ่มอาชีพ 1. ค้าขาย 2. บริการ 3. วิสาหกิจ ชุมชน

15 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ถาม - ตอบ ข้อสงสัย

16 www.htc.ac.th สอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 7 ถ. กาญจนวนิช ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

17 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt ( เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ) ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ. ศ 2552 พิธีปิด การฝึกอบรม โครงการต้นกล้า อาชีพ รุ่นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google