งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อดีตถึง ปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียม ความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อดีตถึง ปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียม ความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อดีตถึง ปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียม ความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคาร เรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีหลังเก่า ซึ่งเป็น อาคารไม้ และเช่าที่ดินของวัดนาควารี มีเด็กจำนวน 50 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน รับเด็กอายุตั้งแต่ 3-4 ขวบ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมเป็น ผู้รับผิดชอบ ปีพุทธศักราช 2548 เทศบาลเมืองปาก พนังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 5,850,000 บาท ( ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ให้ จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่ง เทศบาลเมืองปากพนังใช้พื้นที่ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ ใน การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับได้รับความ เห็นชอบในการย้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดราม ประดิษฐ์ ซึ่งใช้โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ จัด กิจกรรมการเรียนการสอน เทศบาลเมืองปากพนังโดยมติ ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพนังได้ให้ความเห็นชอบใน คราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เทศบาลเมืองปาก พนังจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง โดยให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหูล่องและย้ายศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรามประดิษฐ์ ( ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับการถ่ายโอน ) จากส่วนราชการให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมารวมไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองปากพนัง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ณ เลขที่ 120 / 12 ถ. ชายน้ำ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหูล่อง

3 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรามประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt อดีตถึง ปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียม ความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google