งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ครั้งที่ 11/2548 ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2548 วันที่ พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน)

4 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน

5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นายสุขเกษม ขำเลิศ)

6 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นายสุขเกษม ขำเลิศ) - เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการระหว่างหน่วยงาน

7 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

8 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนรายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

9 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องของฝ่ายต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องของฝ่ายต่าง ๆ 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (นายประมาณ ถาวรพรหม)

10 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (นายประมาณ ถาวรพรหม)
1. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา 2. เรื่อง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางมามอบเครื่องกันหนาวฯ 3. เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ 4. เรื่อง การกู้เงินสามัญโดยการยินยอมของทายาท

11 เรื่อง สำรวจข้อมูลและจดทะเบียนหนี้สินสำหรับข้าราชการพลเรือน
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อและภารกิจของ “สถานสงเคราะห์คนชรา” และ “ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ”

12 งานประชาสัมพันธ์ (นายสกล โปร่งสกุล)
เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 48 เรื่อง ส.ค.ส. บัตรอวยพรปีใหม่ 2549 ร่วมทำบุญสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ 4. ร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใสให้ผู้สูงอายุในโครงการฟันเทียมพระราชทาน

13 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน)
4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน) งานแผนงาน

14 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน)
4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน) 1. เรื่อง แผนการเบิกจ่ายรายเดือน 2. เรื่อง หมู่บ้านที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2549 3. เรื่อง แผนการติดตามงานในพื้นที่ 4. เรื่อง แจ้งเว๊ปไซด์ของศูนย์ฯ

15 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน)
4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ (นายถวิล สมกัน)

16 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม (นางปริศนา ธรรมขันธ์)

17 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม (นางปริศนา ธรรมขันธ์)
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและ จริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2548 การจัดทำแผนงานโครงการพระธรรมจาริกสัญจร ประจำปี 2548 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขาในงาน“ได้ของ ได้บุญ” ขอเชิญครูสอนเด็กเล็กและโรงเรียนชั่วคราวรับอุปกรณ์ เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่

18 4.3 ฝ่ายสวัสดิการสังคม (นางวัชรียา ศรีหิน)

19 4.4 ฝ่ายสวัสดิการสังคม (นางวัชรียา ศรีหิน)
(นางวัชรียา ศรีหิน) 1. เรื่อง แจ้งยอดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดอุดหนุน สงเคราะห์ประจำเดือน เรื่อง ปรับแผนการขอสนับสนุนงบประมาณหมวดอุดหนุนทุนสงเคราะห์ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีในชนบท

20 1,775 369 2,092 119 35 79 แผนการขอสนับสนุนการสงเคราะห์ ปี 2549
แผนการขอสนับสนุนการสงเคราะห์ ปี 2549 เขตพื้นที่ สงเคราะห์เด็ก สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้านสังคม สงเคราะห์เอดส์ ทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์เฉพาะหน้า สงเคราะห์ เฉพาะหน้า ลุ่มน้ำลาง 216 115 235 - 5 แม่ริด 149 81 แม่จ๊าง 230 98 226 4 ป่าโปง 116 161 3 ห้วยผึ้ง 450 แม่สะเรียง 212 140 23 49 แม่ลาน้อย 78 312 6 1 สบเมย 124 10 148 15 หัวปอน 65 26 พื้นที่สูงเพื่อเสริมความ 85 95 47 มั่นคง ส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพ 2 กลุ่ม หมู่บ้าน 2 พัฒนาปกติ การเฝ้าระวังเอดส์แผนอบรม 30 คน แม่อูคอ 5 หมู่บ้าน แกงหอม 30 50 ห้วยปูลิง 20 40 ประสานเขต 3 เสริมสร้างความมั่นคงสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 52 หมู่บ้าน รวม 1,775 369 2,092 119 35 79

21 4.5 ฝ่ายโครงการพิเศษ (นายราเชนทร์ อารีย์)

22

23 4.3 เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เขต 1 – 3 เขตที่ 1 นางเพ็ญนภา ศรีพลัง

24 4.3.2 เขตที่ 2 (นายวันชัย กรีฑาพันธ์)

25 4.3.3 เขตที่ 3 (นายวิทยา โคตะนนท์)

26 เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ที่ 1-8
ผลการดำเนินงาน

27 4.5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

28 เลิกประชุมเวลา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google