งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ( ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ. แม่ฮ่องสอน )

4 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จ. แม่ฮ่องสอน

5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ( นายสุขเกษม ขำเลิศ )

6 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ( นายสุขเกษม ขำเลิศ ) - เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนด้านพัฒนา สังคมและสวัสดิการระหว่าง หน่วยงาน

7 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

8 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ทบทวน รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

9 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ของฝ่ายต่าง ๆ 4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ( นายประมาณ ถาวรพรหม )

10 1. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเหรียญ จักรพรรดิมาลา 2. เรื่อง มูลนิธิราชประชานุ เคราะห์เดินทางมามอบเครื่องกัน หนาวฯ 3. เรื่อง แนวทางการปรับอัตรา ค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการ ของพนักงานราชการ 4. เรื่อง การกู้เงินสามัญโดยการ ยินยอมของทายาท

11 5. เรื่อง สำรวจข้อมูลและจด ทะเบียนหนี้สินสำหรับ ข้าราชการพลเรือน 6. เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อและ ภารกิจของ “ สถานสงเคราะห์คนชรา ” และ “ ศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุ ”

12 งานประชาสัมพันธ์ ( นาย สกล โปร่งสกุล )  เรื่อง วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 5 ธ. ค. 48  เรื่อง ส. ค. ส. บัตรอวยพรปี ใหม่ 2549  ร่วมทำบุญสร้างกุศล ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบ ทุนสร้างศาลาการเปรียญ 4. ร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใสให้ ผู้สูงอายุในโครงการฟัน เทียมพระราชทาน

13 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ ( นายถวิล สมกัน )

14 1. เรื่อง แผนการเบิกจ่ายราย เดือน 2. เรื่อง หมู่บ้านที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2549 3. เรื่อง แผนการติดตามงาน ในพื้นที่ 4. เรื่อง แจ้งเว๊ปไซด์ของ ศูนย์ฯ

15 4.2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ ( นายถวิล สมกัน ) www.mhsdc.org E-mail : admin@mhsdc.org

16 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม ( นางปริศนา ธรรมขันธ์ )

17 4.3 ฝ่ายพัฒนาสังคม ( นาง ปริศนา ธรรมขันธ์ ) 1. การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และ จริยธรรม เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2548 2. การจัดทำแผนงานโครงการพระ ธรรมจาริกสัญจร ประจำปี 2548 3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา ในงาน “ ได้ของ ได้บุญ ” 4. ขอเชิญครูสอนเด็กเล็กและ โรงเรียนชั่วคราวรับอุปกรณ์ เพื่อ นำไปปฏิบัติหน้าที่

18 4.3 ฝ่ายสวัสดิการ สังคม ( นางวัชรียา ศรีหิน )

19 4.4 ฝ่ายสวัสดิการสังคม ( นางวัชรียา ศรีหิน ) 1. เรื่อง แจ้งยอดการเบิกจ่าย งบประมาณหมวดอุดหนุน สงเคราะห์ประจำเดือน 2. เรื่อง ปรับแผนการขอสนับสนุน งบประมาณหมวดอุดหนุนทุน สงเคราะห์ 3. เรื่อง การฝึกอบรมโครงการสร้าง ชีวิตใหม่ให้สตรีในชนบท

20 แผนการขอสนับสนุนการสงเคราะห์ ปี 2549 เขตพื้นที่สงเคราะห์เด็ก สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้ น้อย ด้าน สังคม สงเคราะห์เอดส์ ทุนประกอบ อาชีพ สงเคราะห์ เฉพาะหน้า สงเคร าะห์ ทุนประกอบ อาชีพ เฉพาะ หน้า ลุ่มน้ำลาง 216115235--5 แม่ริด 14981235--- แม่จ๊าง 23098226--4 ป่าโปง 116-161--3 ห้วยผึ้ง 450- --- แม่สะเรียง 212-140-2349 แม่ลาน้อย 78-312-61 สบเมย 12410148-415 หัวปอน 65 -26-- พื้นที่สูงเพื่อ เสริมความ 85-9547-- มั่นคง ส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพ 2 กลุ่ม 2 หมู่บ้าน --22 พัฒนาปกติ การเฝ้าระวังเอดส์ แผนอบรม 30 คน แม่อูคอ 5 หมู่บ้าน --- แกงหอม 30-5030-- ห้วยปูลิง 20-40 -- ประสานเขต 3 เสริมสร้างความมั่นคงสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้ น้อย 52 หมู่บ้าน --- รวม 1,7753692,0921193579

21 4.5 ฝ่ายโครงการ พิเศษ ( นาย ราเชนทร์ อารีย์ )

22

23 4.3 เจ้าหน้าที่ประสานงาน พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขต 1 – 3 4.3.1 เขตที่ 1 นางเพ็ญ นภา ศรีพลัง

24 4.3.2 เขตที่ 2 ( นายวันชัย กรีฑาพันธ์ )

25 4.3.3 เขตที่ 3 ( นายวิทยา โคตะนนท์ )

26 เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บนพื้นที่สูง ที่ 1-8 ผลการดำเนินงาน

27 4.5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

28  เลิกประชุมเวลา....................


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google