งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 (เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน) ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ 2552 ณ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

2 อาจารย์นิพนธ์ บุญสกันต์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน แนะนำตัวผู้บรรยาย อาจารย์นิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้ประสานงานโครงการต้นกล้าอาชีพภายในสถานศึกษา

3 ผู้ประสานงานโครงการต้นกล้าอาชีพ
รองฯสินีนาถ   รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้ประสานงานโครงการต้นกล้าอาชีพ

4 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ. สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

5 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย
ดร.สมยศ    โชติเกษมศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายเกษม     เภรีพล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา นางสินีนาถ   รัตนมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐกิตติ์  ศรีสงศักดิ์ธนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

6 ผู้ประสานด้านงานการเงิน
ครูพันธวดี นิลวิลัย หัวหน้างานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โทร : การเงิน ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

7 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7
หลักสูตรที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4 หลักสูตร เปิดฝึก 4 หลักสูตร รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ชื่อหลักสูตร จำนวนคัดกรอง จำนวนผู้ยืนยัน จำนวนชั่วโมงฝึก การเปิดฝึก รอว การประกอบธุรกิจ E-commerce และที่เกี่ยวเนื่อง 20 14 120 เปิดฝึก รอว การประกอบอาชีพด้านการเขียนแบบ 19 รอว การประกอบอาชีพด้านผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ 10 รอว ช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 17 รวม 80 60 75% ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

8 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับ 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากจุดฝึกอบรม 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากส่วนกลาง ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

9 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากจุดฝึกฯ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 160 บาท x 20 วัน รวมเงิน 3,200 บาท 2. ค่ายานพาหนะ(1) วันละ 30 บาท x 20 วัน รวมเงิน 600 บาท 3. ค่ายานพาหนะ(2) เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท (มาจากภูมิลำเนา) รวมเงินรับสุทธิ ต่อคน 4,800 บาท ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

10 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากส่วนกลาง 1. รับค่ายานพาหนะ(2) เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท (กลับภูมลำเนา) 2. รับเงินสนับสนุนการประกอบกิจการ 3 เดือน ๆ ละ 4,800 บาท = 14,400 บาท รวมเงินรับสุทธิ ต่อคน 15,400 บาท ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

11 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7
สรุปสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับ 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากจุดฝึกอบรม รวมเงินต่อคน 4,800 บาท 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมพึงจะได้รับจากส่วนกลาง รวมเงินต่อคน 15,400 บาท รวมเงินรับสุทธิต่อคน (1)+(2) = 20,200 บาท ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

12 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7
การดำเนินการหลังจากจบหลักสูตรของผู้เข้าฝึกอบรม (ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนาเพื่อรับเงินอุดหนุนของประชาชน) 1. รับแบบฟอร์มแจ้งกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด (1 แผ่น) แบบฟอร์มที่ 2 จำนวน 3 ชุด (ชุดละ 2 แผ่น) 2. กรอกแบบฟอร์มที่ 1 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐาน แล้วนำส่งจุดให้กับจุดฝึกอบรม โดยส่งที่ คุณเสาวนี ทองศรีรักษ์ (อ้อย) ที่อาคารอำนวยการชั้น 2 ห้องงานวางแผนฯ ภายในวันที่ 5 มิ.ย 2552) 3. กรอกแบบฟอร์มที่ 2 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐาน นำไปให้ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ป.กรรมการหมู่บ้าน แล้วนำส่งที่อำเภอ ทุกเดือนๆ ละ 1 ชุด ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน รวม 3 ชุด ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

13 การดำเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 หลักฐานที่ใช้ประกอบแบบฟอร์ม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม 4. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากของ “ธนาคารกรุงไทย”* เท่านั้น (ให้เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ) ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

14 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
? ถาม-ตอบ ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

15 ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เข้าสู่จุดฝึกอบรม ตามหลักสูตร ศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google