งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน

2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน ( ๖ - ๑๒ ปี ) มี ส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน ( ไม่น้อยกว่า ๗๐ )

3 แผนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน การดำเนินงานเป้าหมายผลงาน  ส่วนสูงระดับดี รูปร่างสม ส่วน ≥ ร้อยละ 70 89.86 การดูแล กลุ่มเด็ก อ้วน ใช้โปรแกรม การเฝ้าระวัง ภาวะ โภชนาการ เด็ก 6-12 ปี พัฒนาตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ : ระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ภาวะ โภชนาการ, การตรวจสุขภาพด้วนตนเอง

4 แผนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น การดำเนินงานเป้าหมายผลงาน  ดำเนินการคลินิก วัยรุ่น ทุกแห่ง 17 รพ.  YFHS ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 30 % 1 แห่ง มีต้นแบบอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ ( เกษตร วิสัย )

5 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของ นักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเกณฑ์ ผลงาน เป้าหมายผลงานร้อยละ อัตราการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษา ข้อมูลจากการสำรวจปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไม่น้อย กว่าร้อย ละ ๕๐ ๔๙๔๔๘๙. ๗๙ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ จากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๙ คน

6 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ประเด็นการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคทุกกลุ่มวัย กลุ่มเด็ก สตรี กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กวัยรุ่น วัย เรียน กลุ่มวัยทำงาน

7 จังหวัดร้อยเอ็ดมีกระบวนการ จัดระบบบริหารจัดการ EPI การบริหารจัดการวัคซีน ได้อย่างมีคุณภาพ การให้บริการวัคซีนที่ ถูกต้อง ทบทวน การจัดการกับข้อมูล ความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงาน EPI ระดับอำเภอ ตำบล ให้รับรู้และ มีแนวทางการ ปฏิบัติงาน EPI วิเคราะห์ข้อมูลรายอำเภอ

8 ความก้าวหน้าของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อ ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศรอบที่ ๑ / ๒๕๕๖ ในประเด็นของการบริหารจัดการ ข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค  ผู้รับผิดชอบงาน EPI ของ สสจ. เริ่ม นำข้อมูลในสถานบริการระดับอำเภอมา วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อวางแผนพัฒนา งาน  จัดระบบการติดตามข้อมูลความ ครอบคลุม EPI ได้ชัดเจนและเป็น รูปธรรม

9 ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตัวชี้วัดเกณฑ์ ผลงาน เป้าหมายผลงานร้อยละ  ร้อยละของเด็กอายุ ๑ ปี ที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคหัด ไม่น้อยกว่า ๙๕ ๗, ๓๕๓๗, ๒๙๒๙๙. ๑๗  ร้อยละของเด็ก ๐ - ๒ ปี ได้รับวัคซีนทุก ประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๙๐ BCG ๗, ๓๕๓๗, ๒๙๒ ๙๙. ๑ ๗ DPT-HB3 OPV3 DPT3 ๗, ๓๕๓๗, ๒๙๒ ๙๙. ๑ ๗ DPT4 OPV4 ๘, ๙๑๔๘, ๗๒๘ ๙๗. ๙ ๑ JE2 ๘, ๙๑๔๘, ๕๙๕๙๖. ๔๒

10 ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตัวชี้วัดเกณฑ์ ผลงาน เป้าหมา ย ผลงาน ร้อย ละ  ร้อยละของเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ที่ได้รับ วัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อย กว่า ๙๐ JE 3 ( ร้อยละของเด็กอายุ ๓ ปี ) ๑๐, ๗๗๐๑๐, ๕๔๓๙๗. ๘๙ OPV5 ๑๒, ๑๘๑๑๑, ๙๓๗๙๘. ๐๐ DPT5 ๑๒, ๑๘๑๑๑, ๙๓๗๙๘. ๐๐

11 ผลการดำเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตัวชี้วัดเกณฑ์ ผลงาน เป้าหมายผลงานร้อยละ  ร้อยละของเด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภท ตามเกณฑ์ ไม่น้อย กว่า ๙๐ MMR 2 ( นักเรียนชั้น ป. ๑ ) ๑๑, ๗๑๑๑๐, ๕๔๙๙๐. ๐๘ dT ๑๓, ๐๘๙๑๑, ๙๗๐๙๑. ๔๕ ร้อยละของประชาชนเป้าหมาย ได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตาม เกณฑ์ มากกว่า ๙๐ ๕๗, ๗๘๘ กำลัง ดำเนินการ

12 ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของเด็กประถม 1 การดำเนินงานเป้าหมายผลงาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ≥ ร้อยละ 85 90.36 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ≥ ร้อยละ 30 43.92 การ ทำงาน ร่วมกับ ฝ่าย การศึก ษา พัฒนา ครูใน การ ตรวจ เฝ้า ระวังใน โรงเรีย น พัฒนา เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย ฟันดี * เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุม ร่องฟันเพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1

13 ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับ ระบบช่วยเหลือในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่นฯลฯ เป้าหมายไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการ ดำเนินงาน เชิง ปริมา ณ เชิง คุณภา พ มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการใช้ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบในการ แก้ไขปัญหาเด็กและวัยรุ่นจากการมีส่วนร่วม เครือข่าย อปท. จำนวน 10 อำเภอ เป็นพื้นที่ 1 ใน 6 ของประเทศ ที่มีโครงการนำ ร่องนักจิตวิทยาโรงเรียน ส่งผลให้การ ดำเนินงานชัดเจน โอกาสในการ พัฒนา ขยาย ต้นแบบไปทุกอำเภอ ดำเนินการได้ 17 แห่ง จากเป้าหมาย 17 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100

14 การเยี่ยมชมให้ กำลังใจ

15

16


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google