งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

2  โครงการ อย. น้อย  โครงการพัฒนาเครือข่ายการ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

3 โครงการ อย. น้อย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ “ ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่ การเฝ้าระวัง ” “ ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่ การเฝ้าระวัง ”

4 ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละสถานศึกษาในจังหวัดที่ดำเนิน กิจกรรม อย. น้อย ๑. โรงเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ ๗๐ ๒. โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ร้อยละ ๗๐ ๓. โรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ ๑๕ โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

5 ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ของสถานศึกษาในจังหวัดที่ ดำเนินกิจกรรม อย. น้อย ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ในระดับดีขึ้นไป โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

6 แนวทางการดำเนินงาน ๑. สนับสนุนงบประมาณให้ สสจ. ดำเนิน กิจกรรม อย. น้อย ( งบเพื่อ การดำเนินงาน ของ สสจ.) ๒. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรม อย. น้อย ของโรงเรียนต่างๆ โดยผ่าน สสจ. โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

7 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) ๓. ส่งเสริมให้นักเรียน อย. น้อย มีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี “ บริโภคถูกหลัก โภชนาการ ปราศจากสารปนเปื้อน ” เช่น : อ่านฉลากอาหาร ยา เครื่องสำอาง ก่อนซื้อหรือใช้ บริโภคนม ผัก และผลไม้เป็นประจำ หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม โฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ หรือไม่ใช้ น้ำมันทอดซ้ำ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

8 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) ๔. ส่งเสริมกิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนใน อาหารและเครื่องสำอาง เพื่อให้นักเรียนได้เฝ้า ระวังความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน โดยรอบ ๕. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูล ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน อย่างน้อย จังหวัดละ ๒ โรงเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการ รับแจ้งข้อมูลจากการเฝ้าระวังของนักเรียน โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

9 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) ๖. จัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น โครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในโรงเรียน การ ประกวดขับร้องเพลงประจำโครงการ เป็นต้น โดยเป็น การประกวดโดยสมัครใจ และให้ ส่งผลงานมาที่ อย. โดยตรง ๗. สำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของ นักเรียน อย. น้อย ดำเนินการ โดย อย. โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

10 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) ๘. รายงานผลการดำเนินงาน ให้กอง พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โครงการ อย. น้อย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

11 โครงการพัฒนาเครือข่ายการ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ “ เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกกำลัง พัฒนาผู้บริโภค ”

12 ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ โครงการทั่ว ประเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

13 แนวทางการดำเนินงาน ๑. สนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายการ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในพื้นที่ โดย การสนับสนุนงบประมาณผ่าน สสจ. ๒. สนับสนุนงบประมาณให้ สสจ. ที่ส่ง รายละเอียดโครงการให้ อย. ภายในเวลาที่ กำหนด ๓. อย. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

14 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) ๔. อย. จัดประชุมระดับประเทศ ๑ ครั้ง เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่ สสจ./ กลุ่ม / องค์กร ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่ ๕. รายงานผลการดำเนินงาน ให้กอง พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google