งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสวนสราญรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
แนวทางการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระบบบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อระดมสมองในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก
1. เพื่อระดมสมองในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้บริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

3 หลักการและเหตุผล ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีอุบัติการณ์สูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การเข้าถึงบริการได้น้อย มีความยุ่งยาก หลากหลายขั้นตอนก่อนที่จะได้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจเสี่ยงต่อการเกิดการฟ้องร้องได้ กรมสุขภาพจิตมียุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิตมีเป้าประสงค์ในการให้ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ในปี พ.ศ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ร้อยละ หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ รพสต รพช สามารถคัดกรองส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและให้คำแนะนำเบื้องต้นได้

4 ศูนย์สุขภาพจิต14แห่งทั่วประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต เป้าประสงค์ ศูนย์สุขภาพจิต14แห่งทั่วประเทศ ร.พ.เฉพาะทาง 18แห่ง กอง ส่วนกลาง สสจ. รพศ./รพท. รพช. PCU /สอ. ภาคประชาชน

5

6 รูปแบบการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ปี 2556 กรมสุขภาพจิต
รพ.จิตเวช รพช นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ Well baby clinic คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการ คลินิก psychosocial -สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาพัฒนาการจาก well baby clinic -สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นจาก รร.และชุมชน Output : 1. 50% รพศ. / รพท. มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น 2. 50%รพช. มีบริการพัฒนาการเด็กใน Well-baby Clinic 3. 50% รพช. มีบริการสุขภาพจิตวัยรุ่นใน Psychosocial Clinic Outcome: ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการดูแล - MR/ Autistic/ADHD LD เข้าถึงบริการ ร้อยละ 20 - ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมี IQ-EQ ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน (ประเมิน ปี 2559) - 50%ของนักเรียนที่มีปัญหาได้รับการส่งต่อและมีการดูแลทางด้านสังคมจิตใจ - พัฒนาการบกพร่อง 80% เด็กพัฒนาการบกพร่องได้รับการดูแล (ปี 57)

7 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (กลุ่มเด็ก)
ร้อยละ 50 ของรพศ รพท มีบริการสุขภาพจิตและวัยรุ่นระดับ 3 ร้อยละ 50 ของรพช มีบริการสุขภาพจิตและวัยรุ่นระดับ 3 หน่วยงานดำเนินการในพื้นที่และรับการประเมิน ได้แก่ - หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ รพศ รพท รพช ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร สุราษฏร์ นครศรี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง )

8 แนวทางดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก รอบ ๖ เดือนหลัง
๑.ร่วมประชุมวางแผนและชี้แจงในพื้นที่ ๒.ประเมินตนแองตามมาตรฐานเด็ก ๓. ส่งประเมินตนเองตามมาตรฐานเด็กพร้อมจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานในพื้นที่ รอบ ๖ เดือนหลัง ๑. รับนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่ ๒. จัดทำโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๓. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในพื้นที่

9 หลักฐาน/กำหนดส่ง รอบ ๖ เดือนแรก รอบ ๖ เดือนหลัง -รายงานผลการนิเทศ
รอบ ๖ เดือนหลัง รายงานผลการนิเทศ -แนวทางการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาการเด็ก -รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ ๖ เดือนแรก เอกสาร/หลักฐานการประเมินตนเองและแผนงานโครงการในพื้นที่ ส่งก่อน ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

10 (ร่าง) แนวทางพัฒนาคุณภาพบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(ร่าง) แนวทางพัฒนาคุณภาพบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

11

12 บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1.บุคลากร 2.สถานบริการ 3.ขีดความสามารถระบบบริการ 31. การตรวจวินิจฉัย 3.2 การส่งเสริมพัฒนาการ 3.3การส่งเสริมป้องกัน 3.4ระบบยา 3.5 ด้านการส่งต่อ 3.6ด้านการติดตามดูแล

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google