งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสวน สราญรมย์.  1. เพื่อระดมสมองในการจัดทำแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสวน สราญรมย์.  1. เพื่อระดมสมองในการจัดทำแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสวน สราญรมย์

2  1. เพื่อระดมสมองในการจัดทำแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้บริการ สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

3  ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีอุบัติการณ์ สูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก สถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  การเข้าถึงบริการได้น้อย มีความยุ่งยาก หลากหลายขั้นตอนก่อนที่จะได้รับบริการ ทำให้ ผู้รับบริการไม่พึงพอใจเสี่ยงต่อการเกิดการ ฟ้องร้องได้  กรมสุขภาพจิตมียุทธศาสตร์เสริมสร้างความ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน สุขภาพจิตมีเป้าประสงค์ในการให้ประชาชนได้รับ การดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ในปี พ. ศ. 2555-2556 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ร้อยละ 20 - 25  หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ รพสต รพช สามารถคัดกรองส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นได้

4 กระทรวง สาธารณสุข กรม สุขภาพจิต กอง ส่วนกลา ง ศูนย์ สุขภาพจิต 14 แห่งทั่ว ประเทศ ร. พ. เฉพาะทาง 1 8 แห่ง สสจ. รพศ./ รพท. รพช. PCU / สอ. ภาค ประชาช น เป้าประสง ค์

5

6 Output :  1. 50% รพศ. / รพท. มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น  2. 50% รพช. มีบริการพัฒนาการเด็กใน Well-baby Clinic  3. 50% รพช. มีบริการสุขภาพจิตวัยรุ่นใน Psychosocial Clinic Outcome: ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการดูแล  - MR/ Autistic/ADHD LD เข้าถึงบริการ ร้อยละ 20  - ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมี IQ-EQ ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ( ประเมิน ปี 2559)  - 50% ของนักเรียนที่มีปัญหาได้รับการส่งต่อและมีการดูแลทางด้านสังคมจิตใจ  - พัฒนาการบกพร่อง 80% เด็กพัฒนาการบกพร่องได้รับการดูแล ( ปี 57) Well baby clinic คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการ คลินิก psychosocial - สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาพัฒนาการจาก well baby clinic - สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นจาก รร. และชุมชน รพช รพ. จิตเวช นิเทศ / ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่

7  ร้อยละ 50 ของรพศ รพท มีบริการ สุขภาพจิตและวัยรุ่นระดับ 3  ร้อยละ 50 ของรพช มีบริการสุขภาพจิตและ วัยรุ่นระดับ 3  หน่วยงานดำเนินการในพื้นที่และรับการ ประเมิน ได้แก่  - หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ รพศ รพท รพช ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ( ชุมพร สุราษฏร์ นครศรี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง )

8  รอบ ๖ เดือนแรก  ๑. ร่วมประชุม วางแผนและชี้แจงใน พื้นที่  ๒. ประเมินตนแอ งตามมาตรฐานเด็ก  ๓. ส่งประเมินตนเอง ตามมาตรฐานเด็ก พร้อมจัดทำ แผนพัฒนาของ หน่วยงานในพื้นที่ รอบ ๖ เดือนหลัง ๑. รับนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่ ๒. จัดทำโครงการตาม แผนงานที่กำหนด ไว้ ๓. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะการ ดำเนินงานในพื้นที่

9  รอบ ๖ เดือนแรก  เอกสาร / หลักฐาน การประเมิน ตนเองและ แผนงานโครงการ ในพื้นที่  ส่งก่อน ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง - รายงานผลการนิเทศ - แนวทางการบริหาร จัดการให้เกิดการ พัฒนาการเด็ก - รายงานผลการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด

10 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

11

12 บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 3.3 การ ส่งเสริม ป้องกัน 3. ขีดความสามารถ ระบบบริการ 2. สถาน บริการ 1. บุคลากร 3.2 การส่งเสริม พัฒนาการ 31. การตรวจ วินิจฉัย 3.4 ระบบยา 3.5 ด้านการ ส่งต่อ 3.6 ด้านการ ติดตามดูแล

13


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสวน สราญรมย์.  1. เพื่อระดมสมองในการจัดทำแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google