งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดสุพรรณบุรี. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เขต มอบนโยบายการจัดทำแผน สุขภาพเขต การประชุมระดับเขต ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แบ่งการ ดำเนินงานออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดสุพรรณบุรี. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เขต มอบนโยบายการจัดทำแผน สุขภาพเขต การประชุมระดับเขต ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แบ่งการ ดำเนินงานออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดสุพรรณบุรี

2 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เขต มอบนโยบายการจัดทำแผน สุขภาพเขต การประชุมระดับเขต ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แบ่งการ ดำเนินงานออกเป็น ๘ กลุ่ม ( ๒๕ แผน ย่อย ) มอบหมายให้มีจังหวัด Focal Point ( ๘ กลุ่ม ) และมอบหมายให้แต่ละจังหวัดนำ แผนที่เคยดำเนินการอยู่หรือจัดทำไว้ แล้วมารวมกัน

3 บริก าร สส ปก บริห าร พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่ง ต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน / อุบัติภัย สุขภาพสตรี และ ทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหาร กำลังคน - จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนา ประสิทธิภาพ ซื้อ / จ้าง บริหารเวชภัณฑ์ สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเฝ้าระวังสตรี ไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ อาหารปลอดภัย การควบคุม โรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน สาธารณสุข ชายแดน ยาเสพติด โครงการ พระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่ เอื้อต่อสุขภาพ

4 นครป ฐม ราช บุรี สุพรรณ บุรี กาญจน บุรี สมุทรส าคร สมุทรสง คราม เพช รบุรี ประ จวบ พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่ง ต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน / อุบัติภัย สุขภาพสตรี และ ทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหาร กำลังคน - จริยธรรม บริหารยา ระบบข้อมูล พัฒนา ประสิทธิภาพ ซื้อ / จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเผ้าระวังสตรี ไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ + BS อาหารปลอดภัยการควบคุม โรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน สาธารณสุข ชายแดน ยาเสพติด โครงการ พระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่ เอื้อต่อสุขภาพ

5 การดำเนินการของจังหวัดตามหลัง ได้รับนโยบายและการมอบหมาย จัดประชุมกลุ่มงาน / งาน มอบหมาย ให้ทุกกลุ่มงาน / งานรวบรวมแผน / โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการเตรียม เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

6 ระดับเขตกำหนดประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ โจทย์ที่ต้องดำเนินการ

7 1. แผนสุขภาพเขต มี ลักษณะสำคัญ - แยกแผนรองเป็น หัวข้อๆ - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ ( รายจังหวัด ) ผลตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการสำคัญ - รวบรวมแผนระดับอำเภอ / ตำบล และกองทุนตำบล - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์ วิชาการ + เขตสุขภาพ + 8 จังหวัด - ข้อมูล BS เป็นความครอบคลุม ( แสดงค่า N ด้วย ) เน้นความถูกต้อง

8 3. สรุปวิเคราะห์ภาพรวมของ แผน และงบประมาณ 2. แผน เน้นการแก้ไขปัญหา ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือวัดผล

9 การดำเนินงานในระดับจังหวัด เชิญกลุ่มงาน / งาน ประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน แบ่งกลุ่ม Focal Point ( ๘ กลุ่ม – ๒๕ แผน ) และมอบหมายให้มีกลุ่มงาน / งาน หลักรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการประชุมระดมความคิดในการ จัดทำแผน กำหนดแบบฟอร์มในการจัดทำแผนระดับ จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดสุพรรณบุรี. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เขต มอบนโยบายการจัดทำแผน สุขภาพเขต การประชุมระดับเขต ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แบ่งการ ดำเนินงานออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google