งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ ปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ ปี 2554

2 2 วิสัยทัศน์ คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ “ สุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลนวตกรรมท้องถิ่น ” 2

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการควบคุมป้องกันโรค 4 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 6 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 7 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สุขภาพ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาพยาบาล/การส่งต่อ/การฟื้นฟูสภาพ 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 3 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นเลิศด้านนวตกรรมและมาตรฐานงานบริการ 2 กลยุทธ์

4 พัฒนางานบริการ 1. รพ. – ทุติยภูมิ 2.2 2. รพสต.- คุณภาพการ รักษา - การส่งต่อ - โรคเรื้อรัง, ANC ที่ มีคุณภาพ พัฒนางานบริการ 1. รพ. – ทุติยภูมิ 2.2 2. รพสต.- คุณภาพการ รักษา - การส่งต่อ - โรคเรื้อรัง, ANC ที่ มีคุณภาพ พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค - หมู่บ้านลดโรค ( โรคติดต่อ - โรคไม่ติดต่อ ) - อำเภอ / ตำบลเข็มแข็งด้าน การควบคุมป้องกันโรคแบบ ยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายภาค ประชาชน ( แผนที่ยุทธศาสตร์ + คกก. กองทุนตำบล ) - พัฒนา อสม. ให้เขียน โครงการได้เพื่อรองรับ แผนชุมชน กองทุนตำบล หมู่บ้านลดโรค ตำบลลด โรค - พัฒนากลไกเครือข่าย สุขภาพ พัฒนาองค์กร ระบบข้อมูล IT - Data Center - CUP - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ระบบให้คำปรึกษา ทางไกล ระบบข้อมูล IT - Data Center - CUP - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ระบบให้คำปรึกษา ทางไกล ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ คุณภ าพ พัฒนาระบบบริการตามเครื่องมือ ( PCA / HA / QA…..) 1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทุก แห่ง ปรับโฉมสู่รพสต. - การรักษาทางไกล (Ovoo Skype Webcam) ในรพ. สต. ทุกแห่ง - จัดให้มีสหวิชาชีพประจำ รพ. สต. ทุกแห่ง 2. พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ - พัฒนา รพ. เป็น 2.2 ( แผน 3 ปี ) ครบ 5 สาขา / ครุภัณฑ์ / LAB - พัฒนาระบบงานตามกลุ่มโรค เชื่อมโยง ระดับสถานบริการกับระบบส่งต่อ - ลดระยะเวลารอคอย พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1. รพสต.- เพิ่มศักยภาพ การรักษา - การค้นหาความ เสี่ยงแม่และเด็ก 2. รพ. – การวินิจฉัยโรค / ทักษะ ( สูติ, MED, เด็ก, แพทย์ แผนไทย, แพทย์ ทางเลือก ) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1. รพสต.- เพิ่มศักยภาพ การรักษา - การค้นหาความ เสี่ยงแม่และเด็ก 2. รพ. – การวินิจฉัยโรค / ทักษะ ( สูติ, MED, เด็ก, แพทย์ แผนไทย, แพทย์ ทางเลือก ) ปชช. พึง พอใจ - หาย - ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน ระบบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิ ผล ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพบริการ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการทำงานร่วมกัน พัฒนาระบบ ส่งต่อ ( ช่องทาง ด่วน ) พัฒนาระบบ ส่งต่อ ( ช่องทาง ด่วน ) ระบบตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน / สถานการณ์ภัยทาง สุขภาพ / โรคอุบัติใหม่ - ซ้อมแผนฯ / พัฒนา อำเภอเข้มแข็งควบคุม โรค (SRRT) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและ ศักยภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย สุขภาพ พัฒนาคน 1. กระจายตามเกณฑ์ 2. สหวิชาชีพลงครบ โดยเฉพาะ พยาบาลวิชาชีพ ทัน ตาภิบาล และแพทย์ แผนไทย พัฒนาคน 1. กระจายตามเกณฑ์ 2. สหวิชาชีพลงครบ โดยเฉพาะ พยาบาลวิชาชีพ ทัน ตาภิบาล และแพทย์ แผนไทย

5 แผนงาน/โครงการ  อนุกรรมการกลุ่มการพยาบาลฯ จำนวน 39 โครงการ 3,028,610 บาท  อนุกรรมการงานทันตกรรมจำนวน 8 โครงการ 195,510 บาท  อนุกรรมการงานเภสัชฯจำนวน 14 โครงการ 339,690 บาท  อนุกรรมการงานส่งเสริมฯจำนวน 34 โครงการ 5,178,620 บาท  อนุกรรมการงานป้องกันฯจำนวน 23 โครงการ 3,250,699 บาท  อนุกรรมการ รพ. สต. จำนวน 1 โครงการ 533,500 บาท  อนุกรรมการงานบริหารจำนวน 10 โครงการ 4,069,060 บาท  อนุกรรมการงาน PCA จำนวน 1 โครงการ 207,496 บาท  รวม 130 โครงการ จำนวน (14,106,771) 16,849,210 บาท

6 การบริหารแผนงาน/โครงการ  ขออนุมัติแผน - ตรวจสอบแผนจาก แผนปฏิบัติงาน ฯ ปี 2554 - จัดทำแผนงาน / โครงการ เต็มรูปแบบ - ผ่านความเห็นชอบ ผู้บริหาร - แผน คปสอ. ผ่านสสอ. สังขะ, สสอ. ศรีณรงค์ - แผน อำเภอ ผ่านเฉพาะ สสอ. อำเภอนั้น ๆ - อนุมัติแผน บันทึก ข้อความ 1 ฉบับ + แผนฯ - เสนอผ่านเลขานุการ คป สอ. - ประธาน คปสอ. อนุมัติ

7 การบริหารแผนงาน/โครงการ  การดำเนินการ - ประสานงาน ( เชิญประชุม, เชิญ วิทยากร, ยืมเงิน, โอนเงิน ฯลฯ ) - ดำเนินการตามแผน - รวบรวมเอกสารทางการ เงิน ( ล้างเงินยืม, ส่งเบิก )  สรุปกิจกรรม - รายงานผลตามแบบสรุป กิจแผนงาน / โครงการ - รายงานตามแบบกิจกรรม ที่กำหนด

8 การบริหารการเงิน  รูปแบบการดำเนินการ - โอนล่วงหน้า กิจกรรมที่ดำเนินการทุกสอ. โอนเงินแล้วส่งรายละเอียด แผนงาน / โครงการแจ้ง ภายหลัง - โอนตามแผนงาน กิจกรรมเฉพาะพื้นที่ ทำ หนังสือแจ้งพร้อมโอนเงิน

9 ปฏิทินการนิเทศงานและประเมินผล แผนกำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ. สังขะ - ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ ปี 2554 เก็บตกผลงา 10 % - ผลงานเพิ่มเติม 30 % - เก็บผลงาน / ปรับปรุงผลงาน ผลงาน 60 % (6 เดือน ) - ตรวจสอบผลงาน - ดูผลงานทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ตค.5 3 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มีค.54 เมย.54 พค.54 มิย.54 กค.54 สค.54 กย.54 ตค 54 เริ่มจัดทำแผนปี 255 5 ปฏิบัติงานตามแผนปี 2555 1. นำเสนอผลงาน 2. ดูความก้าวหน้าของงาน 3. รวบรวมผลงาน 1. ดูความก้าวหน้า 2. สรุปผลงาน / รวบรวมรายงาน ประเมินผลงานโดย สสจ. สุรินทร์ นิเทศงาน 1 นิเทศงาน 2

10 10 กรอบการประเมินผลงาน สาธารณสุข มิติที่ 1 (ร้อยละ 50 ) มิติที่ 2 (ร้อยละ 10 ) มิติที่ 3 (ร้อยละ 10 ) มิติที่ 4 (ร้อยละ 30 ) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จของของหน่วยงาน อนุกรรมการต่างๆ ใน คปสอ.สังขะ - ศรีณรงค์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อร้องเรียนที่ดำเนินการจนได้ ข้อยุติ มิติที่ 3 ด้าน ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จ ของการบริหารแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการ ประหยัด การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่จำเป็น

11 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2554 สสจ. สุรินทร์ KPI สสจ. 53 ตัวชี้วั ด หน่วยงาน / ฝ่าย / งาน ? ตัวชี้วัด รพ. 46 ตัวชี้วั ด สสอ./ สอ. 34 ตัวชี้วั ด ภาร กิจ + KPI ห น่วยง าน KPI รายบุ คคล

12 มี 4 รูปแบบ  ประเมินตามแผนงาน / โครงการ ( ผู้รับผิดชอบ, อนุกรรมการ )  ประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการสสจ. สุรินทร์ ( รพ.46 สสอ. สอ.34)  การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ( ผู้ รับผิดชอบ, คลินิก, หน่วยงาน )  ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2554

13 การตั้งเป้าหมายและการประเมินผลรอบที่ 1  ส่งเป้าหมายตัวชี้วัด 11 กุมภาพันธ์ 54  ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา 29 มค. 54 – 10 กพ. 54  ส่งผลการประเมินรอบ 6 เดือน วันที่ 25 มีค.54

14 สอบ ถาม

15 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google