งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมโรงเรียน สู่ประชาคม “อาเซียน” ปี 2558 อ.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ดร.ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมโรงเรียน สู่ประชาคม “อาเซียน” ปี 2558 อ.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ดร.ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมโรงเรียน สู่ประชาคม “อาเซียน” ปี 2558 อ.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ดร.ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 081-5529455, 081-7139388

2 ทำไมต้อง... ขับเคลื่อนอาเซียน ? 2

3 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510 สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510)  จุดเริ่มต้นของอาเซียน 3 o ส่งเสริมความร่วมมือและความ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม o ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ส่วนภูมิภาค o เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การ ระหว่างประเทศ  วัตถุประสงค์สำคัญ

4 สมาชิกผู้ก่อตั้ง ปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สมาชิก เพิ่มเติม สมาชิก เพิ่มเติม + บรูไน ดารุส ซาลาม ปี 1984 + เวียดนาม ปี 1995 + ลาว ปี 1997 + พม่า ปี 1997 + กัมพูชา ปี 1999 4

5 ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน 5 IndicatorsUnit 20082009 Total land area km2 4,435,8 30 4,435,6 70 Total population thousand 583,67 3 590,844 Gross domestic product at current prices US$ million 1,512,7 07 1,496,3 41 GDP growth percent 4.41.5 Gross domestic product per capita at current prices US$ 2,5922,533 International merchandise trade US$ million 1,897,1 27 1,536,8 43 Export US$ million 977,53 7 810,489 Import US$ million 919,59 1 726,354 Foreign direct investments infow US$ million 49,46939,387 Visitor arrivals thousand 65,605. 5 65,808. 6 Sources ASEANstats, ASEAN Secretariat

6 ประเทศGDP ส่งออก FDI 1. อินโดนีเซีย546,5271. สิงคโปร์269,1911.สิงคโปร์16,381 2. ไทย264,2302. มาเลเซีย156,7042. เวียดนาม7,650 3. มาเลเซีย191,6183. ไทย151,3653. ไทย5,518 4. สิงคโปร์177,5694. อินโดนีเซีย116,5094. อินโดนีเซีย5,299 5. ฟิลิปปินส์161,1495. เวียดนาม57,0965. ฟิลิปปินส์1,948 6. เวียดนาม96,3176. ฟิลิปปินส์38,3356. มาเลเซีย1,423 7. พม่า24,0247.บรูไน7,1697. พม่า676 8. บรูไน14,1478. พม่า6,3418. กัมพูชา515 9. กัมพูชา10,3689. กัมพูชา4,359*9. ลาว310 10. ลาว5,74210. ลาว828*10. บรูไน239 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา : ASEAN Secretariat GDP : ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ FDI : Foreign Direct Investment ตัวชี้วัดสำคัญของ อาเซียน (2009)

7 สันติภาพและ เสถียรภาพ ความบริสุทธิ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความกล้าหาญและ พลวัตร ข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความหมายของตราสัญลักษณ์ อาเซียน 7

8 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 8

9 9 One Vision, One Identity, One Community

10 ROK เกาหลีใต้ China (จีน) Japan (ญี่ปุ่น) 10

11 ASEAN Centrality

12 ASEAN Charter (กฎบัตรอาเซียน) A constitution of ASEAN ธรรมนูญอาเซียน วางกรอบการทำงาน การจัดตั้งสถาบัน และ แนวทางกฎหมายของ ASEAN วัตถุประสงค์หลักของ ASEAN Charter -- สร้าง ASEAN ให้ ….. – มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น – เคารพกฎกติการ่วมกันมากขึ้น – ให้ความสำคัญต่อประชาชนมากขึ้น 12

13 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เลขาธิการอาเซียน) 2551-2555 13

14 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน สำรวจข้อมูลของนักศึกษา จำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียน

15 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1.ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3% 15

16 ถาม ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  รู้จักธงอาเซียน  รู้ว่าอาเซียนก่อตั้งเมื่อใด 1.Brunei98.5% 2.Indonesia92.2% 3.Laos87.5% 4.Myanmar85.0% 5.Singapore81.5% 6.Vietnam81.3% 7.Malaysia80.9% 8.Cambodia63.1% 9.Philippines38.6% 10.THAILAND38.5% 1.Laos68.4% 2.Indonesia65.6% 3.Vietnam64.7% 4.Malaysia53.0% 5.Singapore47.8% 6.Brunei44.3% 7.Philippines37.8% 8. Cambodia36.6% 9.Myanmar32.5% 10. THAILAND27.5%

17 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก … 1.โทรทัศน์ 78.4%10. ครอบครัว 18.2% 2.โรงเรียน 73.4%11. การเดินทาง 13.3% 3.หนังสือพิมพ์70.7%12. ภาพยนตร์ 12.1% 4.หนังสือ 65.0%13. ดนตรี 9.2% 5.อินเทอร์เน็ต 49.9%14. งาน/อาชีพ 6.1% 6.วิทยุ 40.3% 7.กีฬา 34.1% 8. โฆษณา 31.6% 9. เพื่อนๆ 27.6% 17

18 เป้าหมายของ อาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมเป็นประชาคมเดียวกัน ใน ปี พ. ศ. 2558 ( ค. ศ. 2015 )  มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บ ภาษีศุลกากร ยกเว้น สินค้าอ่อนไหวสูง ( ข้าว น้ำตาล ) และสินค้าอ่อนไหว ( ไทย : กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก บรูไน : กาแฟ ชา )  เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุน และการ ลงทุนอย่างเสรี  แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางาน ทำ  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการ ทำงานของอาเซียน 18

19 นโยบายรองรับการเปิดเสรีร่วมกับประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2553-2554 1.การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 2.การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และ ประชาชนให้มีทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ICT ทักษะชีวิต พหุวัฒนธรรม กระบวนการคิดฯลฯ พหุวัฒนธรรม กระบวนการคิดฯลฯ 19

20 3.การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการ หมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียน และยอมรับ ในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง การศึกษาของภูมิภาค 4.การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 5.การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 20

21 21 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก  ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง การศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติ ในภูมิภาค  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ และ องค์กรระหว่างประเทศ  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียน ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา  กำหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรี ทางการค้าและบริการด้านการศึกษา

22 จุดเน้นของ สพฐ. ปี 2554 ข้อที่ 8 “นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับ การพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” 22  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ภาษาที่สาม  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรสมทบร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

23 School สังกัด สพฐ. เป้าหมายการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Sister School (30 โรง)Buffer School (24 โรง) ASEAN Focus School (14 โรง) - ผู้บริหาร ครู และ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนัก เกี่ยวกับอาเซียน - จัดกิจกรรม การเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน - จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก เกี่ยวกับอาเซียน - มีมุมอาเซียน ศึกษา หรือศูนย์ อาเซียนศึกษา - เป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่เน้น อาเซียน เน้นภาษาอังกฤษ ICT พหุวัฒนธรรม ภาษาเพื่อนบ้าน - เป็นศูนย์อาเซียน ศึกษา เผยแพร่สื่อ การเรียนรู้ และแหล่ง การเรียนรู้เกี่ยวกับ อาเซียน สำหรับ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป - จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักเกี่ยวกับ อาเซียน - มีโรงเรียนเครือข่าย อย่างน้อย 9 โรง - เป็นโรงเรียน ต้นแบบการ พัฒนาการเรียนรู้ อาเซียน เน้นกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และ หน่วยการเรียนรู้ อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ - เป็นศูนย์อาเซียน ศึกษา เป็นแหล่ง การเรียนรู้เกี่ยวกับ อาเซียนในโรงเรียน และชุมชน - เป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่เน้น อาเซียน เน้นภาษาเพื่อนบ้าน พหุวัฒนธรรม - เป็นศูนย์อาเซียน ศึกษา เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ และ แหล่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป - จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักเกี่ยวกับ อาเซียน - มีโรงเรียนเครือข่าย อย่างน้อย 9 โรง 23 Spirit of ASEAN (540 โรง)

24 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้น “อาเซียน” และการจัด การเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน” ASEAN Community หลักสูตร สถานศึกษา

25 หลักสูตร แกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาเซีย น ข้อมูล พื้นฐาน / บริบทของ โรงเรียน จุดเน้นของ Sister School ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อน บ้าน ICT พหุ วัฒนธรรม หลักสูตร สถานศึก ษา Sister School/ Buffer School รายวิช า พื้นฐาน ที่ บูรณา การ อาเซีย น รายวิช า เพิ่มเติ ม ที่เน้น อาเซีย น กิจกรร ม พัฒนา ผู้เรียน ที่เน้น อาเซีย น Web Comm unity หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น อาเซียน : Sister School/Buffer School จุดเน้นของ Buffer School ภาษาเพื่อน บ้าน พหุ วัฒนธรรม

26 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 องค์ความรู้ องค์ความรู้ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศ สมาชิกอาเซียน - วิถีชีวิต/พหุวัฒนธรรม - ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน - ประเด็นสำคัญ เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์เชิงบวก สันติศึกษา สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สุขภาพ การค้าเสรี ฯลฯ - สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทักษะ/กระบวนการ - การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน - การใช้ ICT - การคำนวณ การให้เหตุผล - กระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม แก้ปัญหา สืบสอบ สื่อสาร สร้างความตระหนักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - มีทักษะชีวิต - กล้าแสดงออก - เอื้ออาทรและแบ่งปัน - เข้าใจตนเองและผู้อื่น - ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล - Common Values - Gender Sensitivity ฯลฯ หลักสูตรสถานศึกษา - ส่วนนำ (ความนำ วิสัยทัศน์โรงเรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์) - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี) - คำอธิบายรายวิชา - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชา พื้นฐานที่ บูรณาการ อาเซียน รายวิชา เพิ่มเติม ที่เน้น อาเซียน กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียนที่ เน้นอาเซียน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นอาเซียน อาเซียน

27 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้: ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กำหนดการวัดและประเมินผล: ภาระงาน/ผลงาน การประเมินและเกณฑ์ วางแผนการจัดการเรียนรู้: กิจกรรมการเรียนรู้ 27

28 แนวการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน  เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้  ใช้การบูรณาการ  ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม  ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด แก้ปัญหา สร้างความตระหนัก สื่อสาร  เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งการ เรียนรู้ การวัดและประเมินผลหลากหลายตามสภาพจริง  ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน

29 29

30 30

31 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  เอกสาร หนังสือ ตำรา นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม วรรณคดี  เรื่องราว เหตุการณ์  เพลง เกม การละเล่น  ธงชาติ ลูกโลก แผนที่ แผ่นพับ บัตรคำ บัตรภาพ ป้ายนิเทศ  ของจริง ของจำลอง  Website, Internet, Facebook, Web Community, E-book, CD, DVD etc.  สถานที่ต่างๆ  บุคคลต่างๆ ฯลฯ ฯลฯ 31

32 Website แนะนำ Website แนะนำ http://www.spiritofasean.com http://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_documentary.php http://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_discovery_cartoon.php http://www.aseansec.org http://www.dtn.go.th http://www.thaifta.com http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN http://www.mfa.go.th/web/1650.php http://www.thaigov.go.th/eng/index.aspx http://www.mfa.go.th/web/2630.php http://www.tourismthailand.org http://www.youtube.com 32

33 แหล่งการเรียนรู้: ศูนย์อาเซียนศึกษา  ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม อาเซียน: Spirit of ASEAN 54 โรง * โรงเรียน Sister School 30 ศูนย์ * โรงเรียน Sister School 30 ศูนย์ * โรงเรียน Buffer School 24 ศูนย์ * โรงเรียน Buffer School 24 ศูนย์ * โรงเรียนเครือข่าย ตามความพร้อม * โรงเรียนเครือข่าย ตามความพร้อม  ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการการพัฒนาการจัด การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ASEAN FOCUS 14 โรง  ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโรงเรียน Education Hub 14 โรง 33

34 34

35 35

36

37  เป็นผู้นำ  นิเทศ กำกับ ติดตาม  ส่งเสริม / สนับสนุน  สร้างขวัญและ กำลังใจ ฯลฯ ฯลฯ บทบาทของ ผู้บริหาร สถานศึกษา

38 38


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมโรงเรียน สู่ประชาคม “อาเซียน” ปี 2558 อ.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ดร.ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google