งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. กระทรวงศึกษาธิการ กับการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคม อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. กระทรวงศึกษาธิการ กับการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคม อาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. กระทรวงศึกษาธิการ กับการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคม อาเซียน

2

3

4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กับ ASEAN

5 นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดี เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความ ตระหนักและเตรียมความพร้อมของ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ภายในปี 2558

6 นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียม ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะและความชำนาญ การที่สอดคล้องกับการปรับตัวและ เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการ เพิ่มโอกาสในการหางานทำของ ประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผน ผลิตกำลังคน

7 นโยบายที่ 3 การพัฒนา มาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริม การหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้ง เพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติ ทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการ แลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา ระบบการศึกษาทางไกล

8 ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอด ชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุง การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมทางอาชีพทั้งใน ขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจน ส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาของ ประเทศสมาชิกของอาเซียน

9 นโยบายที่ 4 การเตรียมความ พร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาใน อาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำความตกลง ยอมรับร่วมด้านการศึกษา การ พัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพสำคัญต่าง ๆ เพื่อ รองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่ กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้าย แรงงาน

10 นโยบายที่ 5 การพัฒนา เยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากร สำคัญในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน

11 ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน

12

13

14 ระดับอาชีวศึกษา

15 1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของแรงงาน ฝีมือ 2. พัฒนาขีดความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอาชีวะ 3. เตรียมการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) เพื่อรองรับประชาคม อาเซียน

16 ระดับอุดมศึกษา

17 1. องค์กรระหว่างประเทศ - AUN (ASEAN University Network) ซึ่งประเทศไทยเป็น สํานักงานเลขาธิการ - SEAMEO RIHED โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่าย โอนหน่วยกิต - SEAMEO SPAFA แลกเปลี่ยนด้านโบราณคดีและ ศิลปวัฒนธรรม

18 2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์เกี่ยวกับ ASEAN อาทิ - มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด ศูนย์อาเซียนศึกษา

19 - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดศูนย์การศึกษาเพื่อประชาคม อาเซียนร่วมมือกับโรงเรียนและ ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน - มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข อาเซียน

20 ผลการศึกษาและข้อสังเกต ของคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณา และติดตามความพร้อมด้าน การศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน วุฒิสภา

21 1. การดําเนินงานที่ผ่านมามีโครงการ ที่ดีหลายโครงการ แต่ยังมีไม่ เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การตื่นตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยัง จํากัด 2. ในการเตรียมความพร้อมทางด้าน ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ ขาดแคลนครูที่มี ความรู้และความสามารถ

22 3. การเปิดภาคการศึกษาของ ประเทศไทย มีความแตกต่างจาก ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จะส่งผลต่อ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและ นักศึกษาหรือการเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย 4. หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทํา แผนการดําเนินงานเพื่อเตรียมความ พร้อมต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน แต่มีข้อสังเกตว่า การ นําไปสู่การปฏิบัติยังมีน้อย สาเหตุ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดงบประมาณ ในการดําเนินงาน

23 5. ขาดการทํางานแบบบูรณาการ ทั้งในระดับกระทรวง กรม และ สํานักต่าง ๆ ยังมีการดําเนินงานใน ลักษณะต่างคนต่างทํา ขาดความ ร่วมมือ 6. การรับรู้ของประชาชนในระดับ ต่างๆ ยังอยู่ในวงจํากัด โดยเฉพาะ ประชาชนที่อาศัย อยู่ใน ต่างจังหวัด เนื่องจากสื่อ ประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีอยู่ใน ปัจจุบันไม่ทั่วถึงและครอบคลุม

24 7. ประชาชนของประเทศไทยยังมี ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน เช่น คนไทยไม่ สนใจเรียนรู้และไม่นิยมที่จะศึกษา ต่อในประเทศกลุ่มสมาชิก เนื่องจากมีทัศนคติว่า หลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็น ประเทศที่มีความเจริญน้อยกว่า ประเทศไทย 8. ให้ความสําคัญต่อเสาเศรษฐกิจ ของอาเซียนมากกว่าเสาประชาคม การเมืองและความมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt 2. กระทรวงศึกษาธิการ กับการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคม อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google