งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ การศึกษา สำนักทดสอบทาง การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ การศึกษา สำนักทดสอบทาง การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ การศึกษา สำนักทดสอบทาง การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 หลักการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา (Quality Monitoring and Audit) เป็น การกระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการ ดำเนินงานของการปฏิบัติตาม แผนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และจัดทำรายงานการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการเร่งรัดการพัฒนา คุณภาพการศึกษา

3 1. การกำหนดระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา โดยต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 3. การดำเนินงานติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 4. การจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. การนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา และรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก หลักการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา

4 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อให้เขตพื้นที่สามารถติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน และ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่าง ต่อเนื่อง 2. เพื่อให้สถานศึกษานำผลการติดตาม ตรวจสอบฯ มาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อนำข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบฯ ไปจัดทำรายงาน และเตรียมพร้อมรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอก

5 บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิใน ฐานะผู้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับ หน่วยงานต้นสังกัด 1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ตามกฎ กระทรวงฯ 1.2 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาร่วมกันกับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบของเขต พื้นที่ 1.3 แบ่งหน้าที่ผู้ติดตามตรวจสอบในการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม ระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ 1.4 จัดทำตารางการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 1. ขั้นเตรียมการก่อนการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา

6 2.1 ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงใน แต่ละองค์ประกอบของระบบการ ประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา จากข้อมูลหลาย ๆ แห่ง 2.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบขั้นต้นอย่าง ไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งให้ ข้อสังเกต ชี้แนะและให้คำปรึกษา แก่สถานศึกษา เทคนิคการเก็บข้อมูล การบันทึก ข้อมูลควรจะจดบันทึกโดยทันทีเพื่อให้ ข้อมูลมีความแม่นยำ บันทึกรายละเอียด ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด 2. ขั้นเตรียมระหว่างการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

7 3.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ความชัดเจนของข้อมูล เอกสาร สนับสนุนหรือเอกสารอ้างอิงที่เพียงพอ และเชื่อถือได้ 3.2 เขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมาตรการ เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานของระบบ การประกันคุณภาพภายใน 3.3 นำเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้น สังกัด ต่อสถานศึกษาและสาธารณชน ทราบ พร้อมทั้งนำผลจากการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้น สังกัดเตรียมรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอก 3. ขั้นดำเนินการหลังการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

8  ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนฯของสถานศึกษา สรุป และ รายงานผลการติดตาม  ให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาในประเด็น ต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา

9  แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษายึดตามองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา  รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระบุผลการดำเนินงานและสะท้อนข้อมูล ในเชิงคุณภาพ เครื่องมือติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ การศึกษา สำนักทดสอบทาง การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google