งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 หลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Monitoring and Audit) เป็นการกระบวนการ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3 หลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1. การกำหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา โดยต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 3. การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4. การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. การนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4 วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อให้เขตพื้นที่สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้สถานศึกษานำผลการติดตามตรวจสอบฯ มาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อนำข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบฯไปจัดทำรายงาน และเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

5 บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด
1. ขั้นเตรียมการก่อนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ 1.2 ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร่วมกันกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบของเขตพื้นที่ 1.3 แบ่งหน้าที่ผู้ติดตามตรวจสอบในการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ 1.4 จัดทำตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

6 2. ขั้นเตรียมระหว่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.1 ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากข้อมูลหลาย ๆ แห่ง 2.2 รายงานผลการติดตามตรวจสอบขั้นต้นอย่าง ไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ชี้แนะและให้ คำปรึกษาแก่สถานศึกษา เทคนิคการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลควรจะจดบันทึกโดยทันที เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำ บันทึกรายละเอียดต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

7 3. ขั้นดำเนินการหลังการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ความชัดเจนของข้อมูล เอกสารสนับสนุนหรือเอกสารอ้างอิงที่เพียงพอ และเชื่อถือได้ 3.2 เขียนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมาตรการ เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานของระบบการประกันคุณภาพ ภายใน 3.3 นำเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาโดยต้นสังกัด ต่อสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ พร้อมทั้งนำผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยต้นสังกัดเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

8 กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯของสถานศึกษา สรุป และรายงานผลการติดตาม ให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการติดตามตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาในประเด็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

9 เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษายึดตามองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุผลการดำเนินงานและสะท้อนข้อมูลในเชิงคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google