งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การทดสอบ (Testing) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสอบถาม (Question) 4. การสังเกต (Observation) 5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 6. การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Disscussion)

2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำรวจรายการ ประเมินค่า ปลายปิด ปลายเปิด 1. แบบทดสอบ 2. แบบสอบถาม 3. แบบสัมภาษณ์ 4. แบบสังเกต สำรวจรายการ ประเมินค่า ปลายปิด ปลายเปิด มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง จดบันทึก กล้องถ่ายรูป/VIDEO เครื่องบันทึกเสียง รวบรวมเอกสาร รวบรวมวัตถุ/ร่องรอย สำรวจรายการ ประเมินค่า มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง

3 การจดบันทึก ความถูกต้อง รายละเอียด รูปแบบพฤติกรรม วางแผน
ระยะเวลาที่เกิดพฤติกรรม ความถี่ของพฤติกรรม สาเหตุและผลของพฤติกรรม สภาพแวดล้อมที่เกิดพฤติกรรม ความเกี่ยวข้องของสภาพแวดล้อม กับพฤติกรรม วางแผน บันทึกทันทีที่มีโอกาส ระบุ วัน เวลา เขียนบรรยาย ไม่สอดแทรก ความคิดเห็น

4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ตารางโครงสร้าง (blueprint) ของเครื่องมือ เขียนคำถาม ประมาณ เท่า ของจำนวนข้อคำถามที่กำหนด กำหนดจุดประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง (Validity) ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลัก กำหนดประเภทของเครื่องมือ ปรับปรุง แก้ไข คัดเลือก ทดลองใช้ หาคุณภาพ กำหนดจำนวนข้อคำถาม ความยาก, อำนาจจำแนก, Reliability จัดพิมพ์และนำไปใช้จริง


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google