งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. การทดสอบ (Testing) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสอบถาม (Question) 4. การสังเกต (Observation) 5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. การทดสอบ (Testing) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสอบถาม (Question) 4. การสังเกต (Observation) 5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. การทดสอบ (Testing) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสอบถาม (Question) 4. การสังเกต (Observation) 5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 6. การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Disscussion)

2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. แบบทดสอบ 2. แบบสอบถาม 3. แบบสัมภาษณ์ 4. แบบสังเกต ปลายปิด ปลายเปิด มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง สำรวจรายการ ประเมินค่า มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง สำรวจรายการ ประเมินค่า ปลายปิด ปลายเปิด สำรวจรายการ ประเมินค่า จดบันทึก กล้องถ่ายรูป /VIDEO เครื่องบันทึกเสียง รวบรวมเอกสาร รวบรวมวัตถุ / ร่องรอย

3 การจดบันทึก ความถูกต้อง รายละเอียด วางแผน บันทึกทันทีที่มีโอกาส ระบุ วัน เวลา เขียนบรรยาย ไม่สอดแทรก ความคิดเห็น รูปแบบพฤติกรรม ระยะเวลาที่เกิดพฤติกรรม ความถี่ของพฤติกรรม สาเหตุและผลของพฤติกรรม สภาพแวดล้อมที่เกิดพฤติกรรม ความเกี่ยวข้องของสภาพแวดล้อม กับพฤติกรรม

4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ กำหนดจุดประสงค์ ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลัก กำหนดประเภทของเครื่องมือ กำหนดจำนวนข้อคำถาม เขียนคำถาม ประมาณ 2 - 3 เท่า ของจำนวนข้อคำถามที่ กำหนด ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง (Validity) ปรับปรุง แก้ไข คัดเลือก ทดลองใช้ หาคุณภาพ จัดพิมพ์และนำไปใช้จริง ตารางโครงสร้าง (blueprint) ของเครื่องมือ ความยาก, อำนาจจำแนก, Reliability


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. การทดสอบ (Testing) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสอบถาม (Question) 4. การสังเกต (Observation) 5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google