งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คุณภาพการประเมิน นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ( สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 30 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คุณภาพการประเมิน นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ( สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 30 กรกฎาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คุณภาพการประเมิน นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ( สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 30 กรกฎาคม 2551

2 2  ความเที่ยงตรง / ถูกต้อง ‚ ความเชื่อมั่น ƒ ความมีประสิทธิภาพ... หลักการ...

3 3  คู่มือ / เกณฑ์ / แนวทางการประเมิน  คณะกรรมการ  องค์ประกอบ  ความเป็นกลาง  ความเชี่ยวชาญ / เทคนิค  ขั้นตอน / วิธีการ  วางแผน  กำหนดผู้รับผิดชอบ  ดำเนินงาน / ประเมิน  สรุปผล  อื่นๆ  จรรยาบรรณ  เป็นกลาง  สร้างสรรค์... มาตรฐานคุณภาพการประเมิน...

4 4  แบบเป็นทางการ มีลักษณะดังนี้ - แจ้งกำหนดการไปประเมินให้สถานศึกษาทราบ ล่วงหน้า ( ตามความเหมาะสม ) - ไปประเมินพร้อมกันทั้งคณะ ( กรรมการ ) - ประเมินภายในเวลาที่กำหนด กำหนดประเด็น ซักถามชัดเจน ( ตามรายละเอียด ในคู่มือการประเมิน )  แบบไม่เป็นทางการ เช่น - โทรศัพท์สอบถามข้อมูลบางส่วนจากผู้ปกครอง และชุมชน - พูดคุยซักถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาจาก พ่อค้า แม่ค้า สถานประกอบการ หรือผู้ปกครองที่อยู่รอบบริเวณสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ที่สุด รูปแบบการ ประเมิน ควรมีทั้งอย่างเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ

5 5 ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ ( ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ) การสังเกต การสำรวจร่องรอย การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน การทดสอบ ฯลฯ วิธีการ ประเมิน จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับ สถานการณ์นั้น ๆ

6 6 หลังจากคณะกรรมการดำเนินการประเมินตาม ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้  คณะกรรมการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการ ประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุก แง่มุม  กรรมการแต่ละคนให้คะแนนตามรายการ ประเมิน - แต่ละโรง - ประเภท  คณะกรรมการรวมสรุปคะแนน เรียงลำดับ คะแนน และจัดอันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5...  กรณีได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการต้อง อภิปรายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตัดสินใจหา ข้อสรุปในการจัดอันดับให้ได้ สรุป / ตัดสิน ผล

7 7 ข้อสังเกตในการประเมิน กรรมการ  ความเชี่ยวชาญ  ความเป็นอิสระ  ความเป็นธรรม

8 8 แนวปฏิบัติ คณะกรรมการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการ  พิจารณาผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  สลับกรรมการไม่ให้ซ้ำกันในแต่ ละระดับ

9 9 ข้อพึงระมัดระวัง  ความเป็นเอกภาพของ คณะกรรมการ  ความถูกต้องครบถ้วนครอบคลุม ของข้อมูลตามเกณฑ์  ความรับผิดชอบในการรวบรวม ข้อมูลตามตัวชี้วัด  การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น แต่ละประเด็น

10 10 จรรยาบรรณผู้ประเมิน  เป็นกลาง  ระบุประเด็นในการประเมิน  คำถามชัดเจนไม่พาดพิงในเรื่อง อื่นๆ  ตรงไปตรงมา ไม่มีนัย / ข้อซ่อน เร้น / อคติ

11 11 ความเป็นธรรม / ถูกต้อง  แต่ละคนมีอิสระในการให้ คะแนน  ตรวจสอบการให้คะแนนแต่ละ ตัวชี้วัด  สรุปรวมคะแนนแต่ละโรงเรียน

12 12 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 คุณภาพการประเมิน นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ( สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 30 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google