งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem). ข้อสังเกต 1. จำนวนพจน์ที่ได้จาก การกระจาย เท่ากับ n+1 พจน์ 2. เลขชี้กำลังของตัว แปร a ในแต่พจน์ จะเริ่ม จาก n แล้วลดลงทีละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem). ข้อสังเกต 1. จำนวนพจน์ที่ได้จาก การกระจาย เท่ากับ n+1 พจน์ 2. เลขชี้กำลังของตัว แปร a ในแต่พจน์ จะเริ่ม จาก n แล้วลดลงทีละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem)

2 ข้อสังเกต 1. จำนวนพจน์ที่ได้จาก การกระจาย เท่ากับ n+1 พจน์ 2. เลขชี้กำลังของตัว แปร a ในแต่พจน์ จะเริ่ม จาก n แล้วลดลงทีละ 1 จนถึง 0

3 ข้อสังเกต ( ต่อ ) 4. ผลบวกของเลขชี้ กำลังในแต่ละพจน์ ของ ตัวแปร a และ b จะ เท่ากับ n เสมอ 3. เลขชี้กำลังของตัว แปร b ในแต่พจน์ จะเริ่ม จาก 0 แล้วเพิ่มขึ้นทีละ 1 จนถึง n

4 ข้อสังเกต ( ต่อ ) 6. ผลบวกของ สัมประสิทธิ์ทวินามของ พจน์ทุกพจน์ เท่ากับ 5. จำนว น เรียกว่า สัมประสิทธิ์ทวินาม

5 8. พจน์กลางของ การกระจาย 7. พจน์ทั่วไปของการกระจาย คือ - ถ้า n เป็นเลขคู่ พจน์กลาง คือ - ถ้า n เป็นเลขคี่ พจน์กลาง คือ

6 9. ผลบวกของ ส. ป. ส. ของพจน์ทุกพจน์ของ การกระจาย มีค่า เท่ากับ 10. ผลบวกของ ส. ป. ส. ของพจน์ทุกพจน์ของ การกระจาย เท่ากับ

7 Ex.1 จง กระจาย วิธีทำ จาก ทบ. ทวินาม จะได้

8 ดังนั้น ผลบวกของ ส. ป. ส. ของทุกพจน์เท่ากับ 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 = 2 5

9 Ex.2 จง กระจาย วิธีทำ จาก ทบ. ทวินาม จะได้

10

11 Ex.3 จง กระจาย วิธีทำ จาก ทบ. ทวินาม จะได้

12 ดังนั้น ผลบวกของ ส. ป. ส. ของทุกพจน์เท่ากับ 1 – 5 + 10 - 10 + 5 - 1 = 0 = (1-1) 5

13 Ex.4 จง กระจาย วิธีทำ จาก ทบ. ทวินาม จะได้

14 ลองคิดเล่นๆ จงหาพจน์ที่ 4 ของการ กระจาย

15 Ex.4 จงหาพจน์ที่ 5 จากการกระจาย วิธีทำ จาก

16 Ex.5 จงหาพจน์ที่ 9 จากการกระจาย วิธีทำ จาก

17 Ex.6 พจน์ที่มีตัวแปร x 8 ของการกระจาย วิธีทำ จาก

18 ดังนั้นพจน์ที่มีตัวแปร x 8 คือพจน์ที่ 3

19 Ex.7 พจน์ที่ไม่มีตัวแปร x ของการกระจาย วิธีทำ จาก

20 ดังนั้นพจน์ที่ไม่มีตัวแปร x คือพจน์ที่ 7

21 แบบฝึกหัดเสริม ประสบการณ์ 1. พจน์ที่มีตัวแปร x 9 ของการกระจาย 2. พจน์ที่มีตัวแปร x 8 ของการกระจาย

22 แบบฝึกหัดเสริม ประสบการณ์ ( ต่อ ) 3. พจน์ที่ไม่มีตัวแปร x ของการกระจาย 4. พจน์ที่ไม่มีตัวแปร x ของการกระจาย

23 แบบฝึกหัดเสริม ประสบการณ์ ( ต่อ ) 5. พจน์ที่มีตัวแปร x 3 ของการกระจาย 6. พจน์ที่ไม่มีตัวแปร x ของการกระจาย

24 แบบฝึกหัดเสริม ประสบการณ์ ( ต่อ ) 7. พจน์ที่มีตัวแปร x 8 ของการกระจาย 8. พจน์ที่ไม่มีตัวแปร x ของการกระจาย

25 แบบฝึกหัดเสริม ประสบการณ์ ( ต่อ ) 9. จงหาสัมประสิทธิ์ของ a 10 b 3 จากการ 10. จงหาสัมประสิทธิ์ ของ x 16 จากการ กระจาย กระจาย

26 แบบฝึกหัดเสริม ประสบการณ์ ( ต่อ ) 11. จงหาสัมประสิทธิ์ทวิ นามที่มากที่สุด ของการกระจาย 12. จงหาสัมประสิทธิ์ ของพจน์กลาง ของการกระจาย

27 แบบฝึกหัด ระคน 1. จง กระจา ย 2. จากการกระจาย มีกี่พจน์ที่เป็นจำนวน เต็มและเป็นพจน์ใดบ้าง และแต่ละพจน์มีค่า เท่าใด ( ยาก )

28 แบบฝึกหัด ระคน ( ต่อ ) 3. จงหาค่า โดยประมาณของ (0.98) 4 ( ตอบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ) 4. จงหาค่า โดยประมาณของ (1.01) 5 5. จงหาค่า โดยประมาณของ (1.02) 10

29 6. จงหาสัมประสิทธิ์ทวิ นามที่มากที่สุด ของการกระจาย แบบฝึกหัด ระคน ( ต่อ ) 7. จงหาผลบวกของ สปส. ของทุกพจน์ จากการกระจาย

30 8. สัมประสิทธิ์ของ พจน์ a 4 b 3 ของการกระจาย แบบฝึกหัด ระคน ( ต่อ ) 9. พจน์ที่ไม่มี x ของ การกระจาย

31 10. พจน์กลางของ การกระจาย แบบฝึกหัด ระคน ( ต่อ ) ตั้งใจเรียนนะครับ บท ต่อไปเรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้นของ ความน่าจะเป็น

32


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem). ข้อสังเกต 1. จำนวนพจน์ที่ได้จาก การกระจาย เท่ากับ n+1 พจน์ 2. เลขชี้กำลังของตัว แปร a ในแต่พจน์ จะเริ่ม จาก n แล้วลดลงทีละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google