งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introductory to Numerical Analysis การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 01417343 by Suriya Na nhongkai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introductory to Numerical Analysis การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 01417343 by Suriya Na nhongkai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introductory to Numerical Analysis การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 01417343 by Suriya Na nhongkai

2 Type of Errors  ความคลาดเคลื่อนฝังติด (Inherent error) เกิดจากการที่เราไม่สามารถจำลองแบบของ ธรรมชาติได้ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ความ ผิดพลาดจากการวัดข้อมูล  ความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ (Round-off error) เกิดจากการตัดทอนตัวเลขอันเนื่องมาจากข้อจำกัด ของพื้นที่  ความคลาดเคลื่อนจากการตัดปลาย (Truncation error) เกิดจากการตัดทอนจำนวนพจน์ของการคำนวณให้ เป็นพจน์จำกัด การแปลงปัญหาในระบบต่อเนื่อง (continuous system) ให้เป็นปัญหาในระบบไม่ต่อเนื่อง (discrete system)

3 Definition of Error นิยามความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์และความคลาดเคลื่อน สัมพัทธ์

4 Error: Example

5 Accuracy Identification

6 General Rounding off  เปลี่ยนตัวเลขทางขวามือของตัวที่ n ให้เป็นศูนย์ ทั้งหมด

7 General Rounding off พิจารณาส่วนที่จะปัด  ถ้ามีค่ามากกว่า 5000... ให้เพิ่มค่าตัวที่ n อีกหนึ่ง  ถ้ามีค่าน้อยกว่า 5000... ไม่ต้องเพิ่มค่า  ถ้ามีค่าเท่ากับ 5000... ◦ พิจารณาตัวที่ n ว่าเป็นเลขคู่หรือคี่ ◦ ถ้าเป็นเลขคู่ไม่ต้องเปลี่ยน ◦ ถ้าเป็นเลขคี่ ให้เพิ่มค่าเป็นเลขคู่ที่สูงกว่า

8 General Rounding off: Example

9 Propagated Error

10 Propagated Error: Addition and Subtraction

11 Propagated Error Addition and Subtraction: Example

12 Propagated Error: Multiplication ความคลาด เคลื่อนกำลัง สอง ความคลาด เคลื่อน สัมพัทธ์ของ การคูณ ของเขตความ คลาดเคลื่อน สัมพัทธ์

13 Propagated Error Multiplication: Example 1

14 Propagated Error Multiplication: Example 2

15 Propagated Error: Division ความคลาด เคลื่อนกำลัง สอง ความคลาด เคลื่อน สัมพัทธ์ของ การหาร ของเขตความ คลาดเคลื่อน สัมพัทธ์

16 Propagated Error Division: Example

17 Fundamental Theorem in Calculus

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Fundamental Theorem in Calculus: Example

32 Fundamental Theorem in Calculus: Taylor’s Theorem

33

34 Fundamental Theorem in Calculus Taylor’s Theorem: Example

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Rounding off and Computer Arithmetic

46

47 Rounding off and Computer Arithmetic: Example คอมพิวเตอร์เมนเฟรม 32 บิต เช่น IBM 3000 และ IBM 4300 ◦ ใช้ 1 บิต แทนเครื่องหมายบวกหรือลบ ◦ ใช้ 7 บิตแทนเลขชี้กำลัง ( ฐาน 16) ◦ ใช้ 24 บิตแทนเลขนัยสำคัญ เลขชี้กำลัง 7 บิต แทนตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 127 แต่ต้องลบเลขชี้กำลังด้วย 64 เพื่อทำ ให้สามารถแทนค่าน้อยๆได้ ซึ่งจะทำให้เลข ชี้กำลังมีค่าอยู่ระหว่าง -64 ถึง 63

48 Rounding off and Computer Arithmetic: Example Sign bit Sign bit 0 เป็นค่า บวก เลขชี้ กำลัง เลข นัยสำคัญ

49 Rounding off and Computer Arithmetic: Example 179.0156 25

50 Rounding off and Computer Arithmetic: IEEE-754 Single Precision

51 Rounding off and Computer Arithmetic: IEEE-754 Double Precision

52 Rounding off in Calculator

53 Chopping and Rounding

54 Rounding off in Calculator: Example

55

56

57

58


ดาวน์โหลด ppt Introductory to Numerical Analysis การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 01417343 by Suriya Na nhongkai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google