งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ทฤษฎีบทพีทา โกรัส ” Pythagoras' Theorem. นายณัฐดนัย เหล่า เขตกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ทฤษฎีบทพีทา โกรัส ” Pythagoras' Theorem. นายณัฐดนัย เหล่า เขตกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ทฤษฎีบทพีทา โกรัส ” Pythagoras' Theorem

2 นายณัฐดนัย เหล่า เขตกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 3

3  พีทาโกรัส (Pythagoras) เป็นนักคณิตศาสตร์และ นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ เขาเกิดที่เมืองซามอส ประเทศกรีก เมื่อประมาณ 582 ปีก่อนคริสตกาล  พีทาโกรัส เป็นผู้คิดค้น “ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ” ขึ้น ต่อมายูคลิดได้นำทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี้และทฤษฎี บทของนักคณิตศาสตร์ท่านอื่นๆรวบรวมไว้ใน หนังสือชื่อ “ ตำราเรขาคณิตของยูคลิด ”

4  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กล่าวไว้ว่า “ ในรูป สามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยม จัตุรัสที่มีด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลรวมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้าน ประชิดมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น ”  ซึ่งจากทฤษฎีบทนี้ สรุปได้ว่า “ รูปสามเหลี่ยมมุม ฉากใดๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของ ความยาวของด้านประกอบมุมฉาก ”  สามารถเขียนทฤษฎีบทนี้ให้อยู่ในรูปสมการ คือ c 2 = a 2 + b 2

5

6  จากรูป กำหนดให้ ABC เป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งที่มีมุม C เป็น มุมฉากเรียก AB ว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก เรียก AC และ BC ว่า ด้านประกอบมุมฉาก ในจำนวนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยม มุมฉากใดๆ พบว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก เป็นด้านที่ยาวที่สุด  เมื่อสร้างจัตุรัสบนด้านทั้งสาม ดังรูป 1. นับตารางเล็กๆในสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้านประกอบมุมฉาก ด้านที่ a ได้ 9 ตารางหน่วยและ ด้านที่ b ได้ 16 ตาราง หน่วย ด้านที่ c ได้ 25 ตารางหน่วย 2. สรุปได้ว่า สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุม ฉาก มีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก จะ เห็นว่า 25 = 9 + 16 3. เขียนความสัมพันธ์ของพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากและ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสบนด้านประกอบ มุมฉากได้ดังนี้  c 2 = a 2 + b 2

7 จงหาความยาวด้าน c


ดาวน์โหลด ppt “ ทฤษฎีบทพีทา โกรัส ” Pythagoras' Theorem. นายณัฐดนัย เหล่า เขตกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google