งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย

2 BC428 : Research in Business Computer 2 Regression •เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม •ตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ •จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของสมการ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เชิงเส้น ไม่เป็นเชิงเส้น

3 BC428 : Research in Business Computer 3 Regression แบ่งเป็น •Simple Linear Regression Analysis •Multiple Linear Regression Analysis

4 BC428 : Research in Business Computer 4 Simple Linear Regression Analysis •ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ตัวแปรต้น (X) ตัวแปรตาม (Y)

5 BC428 : Research in Business Computer 5 สมการการถดถอยเชิงเส้นของประชากร Y = β 0 + β 1 X + ε สมการการถดถอยเชิงเส้นของกลุ่มตัวอย่าง Y = b 0 + b 1 X + e สมการจากการพยากรณ์ (การประมาณค่า) = b 0 + b 1 X β0β0 β1β1 X Y= β 0 + β 1 X Y

6 BC428 : Research in Business Computer 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 1.ตรวจสอบว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ กันเชิงเส้นหรือไม่ 2.สร้างสมการการพยากรณ์ เพื่อใช้สำหรับการ ประมาณค่า Y 3.ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของตัวแปรทั้ง สอง

7 BC428 : Research in Business Computer 7 ค่าสถิติที่ควรรู้ 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) •เป็นค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร X กับ Y •สัญลักษณ์ที่ใช้คือ rxy หรือ r •ค่าที่คำนวณได้อยู่ในช่วงระหว่าง -1 ถึง 1

8 BC428 : Research in Business Computer 8 ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่า rความหมาย ค่าบวกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ค่าลบมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ค่าเข้าใกล้ 1มีความสัมพันธ์กันมาก และในทิศทางเดียวกัน ค่าเข้าใกล้ -1มีความสัมพันธ์กันมาก และในทิศทางตรงกันข้าม ค่าเข้าใกล้ 0มีความสัมพันธ์กันน้อย ค่าเท่ากับ 1มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ และในทิศทาง เดียวกัน ค่าเท่ากับ -1มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ และในทิศทาง ตรงกันข้าม ค่าเท่ากับ 0ไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น r=0.56 หมายความว่า ?

9 BC428 : Research in Business Computer 9 2) ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด (The Coefficient of Determination) เกิดจากการนำค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ยกกำลังสอง ใช้แสดงความแปรผันที่เกิดขึ้นกับตัวแปร Y มีผล เนื่องมาจากตัวแปร X คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้ศึกษาว่า สมการการประมาณค่ามีความเหมาะสมที่ จะนำไปใช้ได้มากหรือน้อย ค่าที่คำนวณได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 สัญลักษณ์ที่ใช้คือ r 2

10 BC428 : Research in Business Computer 10 •ในกรณีที่ค่า r2 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปร X มีอิทธิพลต่อตัวแปร Y อย่างมาก หมายความ ว่า สมการการประมาณค่าจะมีความเหมาะสมที่ จะนำไปใช้งานได้มาก •ในกรณีที่ค่า r2 มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปร X มีอิทธิพลต่อตัวแปร Y น้อยมาก หมายความ ว่า สมการการประมาณค่าจะมีความเหมาะสมที่ จะนำไปใช้งานได้น้อย เช่น r 2 =0.56 หมายความว่า ?

11 BC428 : Research in Business Computer 11 3) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of the Estimate) • เป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่า Y ด้วย •สัญลักษณ์ที่ใช้คือ S Y.X X = b 0 + b 1 X Y X Y S Y.X > 0 S Y.X = 0

12 BC428 : Research in Business Computer 12 4)ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) •เป็นค่าความชันของเส้นสมการการถดถอย •สัญลักษณ์ที่ใช้คือ b 1 X = b 0 + b 1 X Y b 1 = 0 X = b 0 + b 1 X Y b 1 > 0 X = b 0 - b 1 X Y b 1 < 0

13 BC428 : Research in Business Computer 13 การตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นของข้อมูล

14 BC428 : Research in Business Computer 14 ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม (จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ) 1.เวลาในการออกอากาศ......................... นาที/สัปดาห์ 2.อัตราค่าโฆษณา................................. บาท/นาที Data12_1.sav ตัวแปร X คือ ? ตัวแปร Y คือ ? ต้องการตรวจสอบว่า X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่ คำสั่ง Graphs  Scatter…

15 BC428 : Research in Business Computer 15 Graph ข้อมูลมีลักษณะการกระจายตัวเป็นในแนวเส้นตรง แสดงว่า เวลาที่ใช้ในการโฆษณามีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับอัตราค่า โฆษณา

16 BC428 : Research in Business Computer 16 วิธีการสร้างสมการการถดถอย จะมีวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการทดสอบได้ หลายวิธี ดังนี้ •Enter •Forward •Backward •Stepwise •Remove

17 BC428 : Research in Business Computer 17 คำสั่ง Analyze  Regression  Linear …

18 BC428 : Research in Business Computer 18 -สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)= 0.866 หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการโฆษณามี ความสัมพันธ์กับอัตราค่าโฆษณาในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก) -สัมประสิทธิ์การกำหนด (R 2 )= 0.719 หมายความว่า อิทธิพลของเวลาที่ใช้ในการ โฆษณาที่มีต่ออัตราค่าโฆษณาคิดเป็น 71.9 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 28.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น -ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (S Y.X ) = 37.470 หมายความว่า การประมาณค่าของอัตราค่าโฆษณา( )มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ 37.470 พันบาท/นาที (ใช้หน่วยเดียวกับหน่วยของตัวแปรตาม)

19 BC428 : Research in Business Computer 19 1.H o : เวลาที่ใช้ในการโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราค่าโฆษณา แบบเชิงเส้น H 1 : เวลาที่ใช้ในการโฆษณามีความสัมพันธ์กับอัตราค่าโฆษณาแบบ เชิงเส้น 2.สถิติทดสอบ คือ F = 24.058 3.ค่า Sig = 0.001 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ เวลาที่ใช้ในการ โฆษณามีความสัมพันธ์กับอัตราค่าโฆษณาแบบเชิงเส้น ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

20 BC428 : Research in Business Computer 20 1.H o : β 1 = 0 H 1 : β 1 ≠ 0 2.ค่า สถิติทดสอบ คือ t = 4.905 3.Sig = 0.001 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ β1 ≠ 0 หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการโฆษณามีความสัมพันธ์กับ อัตราค่าโฆษณาแบบเชิงเส้น ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ทดสอบความสัมพันธ์ เชิงเส้นระหว่างตัวแปร อิสระและตัวแปร

21 BC428 : Research in Business Computer 21 นำค่าในคอลัมน์ B ไปใช้ในการสร้างสมการการถดถอยอย่างง่าย ได้จากสมการ = b 0 + b 1 X ^ อัตราค่าโฆษณา = 53.967 + 3.328(เวลาในการโฆษณา) จะได้สมการพยากรณ์ ดังนี้

22 BC428 : Research in Business Computer 22 วิธีการพยากรณ์ค่า ในการพยากรณ์ค่า หรือการประมาณค่า จะต้องทราบค่า X เพื่อจะใช้ประมาณให้เกิดค่า Y ได้ เช่น เมื่อ เวลาในการโฆษณา = 100 นาที/สัปดาห์ อัตราค่า โฆษณาจะเป็น ^ อัตราค่าโฆษณา = 53.967 + 3.328 (100) = 386.767 พันบาท/นาที = 386,767 บาท/นาที

23 BC428 : Research in Business Computer 23

24 BC428 : Research in Business Computer 24 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย ไม่ปรับ มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย ปรับ มาตรฐาน tSig. ค่าคงที่ 53.9671.3780.205 เวลา 3.3280.8664.9050.001 R 2 =0.719, F=24.058, Sig of F=0.001 จากตาราง เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยของเวลา ในการโฆษณาที่มีอิทธิพลต่ออัตราค่าโฆษณา โดยใช้วิธี Enter ในการคัดเลือกตัวแปร พบว่าเวลาในการโฆษณามีความสัมพันธ์ แบบเชิงเส้นกับอัตราค่าโฆษณา และสามารถสร้างสมการการ ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังนี้ อัตราค่าโฆษณา = 53.967 + 3.328(เวลา)

25 BC428 : Research in Business Computer 25 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ สมการการถดถอย 1.ค่า e มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ 2.ค่า e มีความแปรปรวนคงที่ 3.ค่า e มีการแจกแจงแบบปกติ 4.ค่า e แต่ละตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกัน

26 BC428 : Research in Business Computer 26 e

27 BC428 : Research in Business Computer 27 กฎข้อ 1 ค่า e มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ไม่ต้องทดสอบ เนื่องจากในการวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์การถดถอย จะใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด (Least Square Method) จะทำให้ค่าผลรวมของ e มีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของ e จะมีค่า เท่ากับศูนย์ตามไปด้วย กฎข้อที่ 1 จึงเป็นจริง เสมอ

28 BC428 : Research in Business Computer 28 กฎข้อ 2 ค่า e มีความแปรปรวนคงที่ ดูจากลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล โดยสังเกตจากกราฟ ซึ่งจะเป็นการสร้างกราฟ ระหว่างตัวแปร e และตัวแปร ^ Y คำสั่ง Analysis  Regression  Linear …

29 BC428 : Research in Business Computer 29 ทั้ง 2 รูป ใช้สำหรับ ดูการแจกแจงแบบ ปกติของค่า e

30 BC428 : Research in Business Computer 30 ลักษณะของข้อมูลมีการกระจายตัวแบบไม่เป็นรูปแบบ แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของค่า e คงที่ (ถ้าลักษณะของข้อมูลมีการ กระจายตัวแบบเป็นรูปแบบ คือเป็นแบบเชิงเส้น แสดงว่า ค่า ความแปรปรวนของค่า e ไม่คงที่)

31 BC428 : Research in Business Computer 31 กฎข้อ 3 ค่า e มีการแจกแจงแบบปกติ •ใช้รูป Histrogram หรือ Normal P-P Plot •หรือใช้วิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ Komogolov หรือ Shapiro wilk คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore…

32 BC428 : Research in Business Computer 32 Explore 1.H o : ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ H 1 : ค่าความคลาดไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 2.สถิติทดสอบ คือ Shapiro-Wilk = 0.932 3.ค่า Sig = 0.469 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ค่า ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น จากการตรวจสอบ กฎข้อที่ 3 พบว่า ค่า e มีการแจก แจงแบบปกติ

33 BC428 : Research in Business Computer 33 กฎข้อ 4 ค่า e แต่ละตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกัน โดยจะตรวจสอบจากค่าของ Durbin-Watson ดังนี้ ค่า Durbin-Watsonความหมาย เข้าใกล้ 2ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระกัน มากกว่า 2ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่ามีความสัมพันธ์ในกันทิศทาง ลบ น้อยกว่า 2ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่ามีความสัมพันธ์ในกันทิศ ทางบวก

34 BC428 : Research in Business Computer 34 จากผลลัพธ์พบว่า ค่า Durbin-Watson = 1.637 เนื่องจากมีค่าเข้าใกล้ 2 แสดงว่า ค่า e แต่ละตัว จะต้องเป็นอิสระต่อกัน

35 BC428 : Research in Business Computer 35 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการการ ถดถอย ในกฎทั้ง 4 ข้อ คือ ค่า e มีค่าเฉลี่ย เท่ากับศูนย์, ค่า e มีความแปรปรวนคงที่, ค่า e มีการแจกแจงแบบปกติ และ ค่า e แต่ละตัว จะต้องเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าผ่านกฎทั้ง 4 ข้อ ทำให้สมการการถดถอย ที่สร้างขึ้น สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

36 BC428 : Research in Business Computer 36 การบ้าน แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12 ข้อ 1


ดาวน์โหลด ppt BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google