งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกและลบเอก นาม ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวก ของสัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลลบของ สัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม สิ่งที่นักเรียนควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกและลบเอก นาม ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวก ของสัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลลบของ สัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม สิ่งที่นักเรียนควรรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบวกและลบเอก นาม ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวก ของสัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลลบของ สัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม สิ่งที่นักเรียนควรรู้ เอกนามจะบวกหรือลบ กันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกัน 5x 2 yz 3 + 2x 2 yz 3 = (5 + 2) x 2 yz 3 = 7 x 2 yz 3 3a 2 b – 10a 2 b + 2a 2 b = (3 – 10 +2) a 2 b = -5a 2 b next

3 = ตัวอย่างการบวก และลบเอกนาม 2m 2 n – 3mn 2 + 4m 2 n + 8mn 2 มีค่า เท่าไร 2m 2 n – 3mn 2 + 4m 2 n + 8mn 2 = (2m 2 n + 4m 2 n) + (– 3mn 2 + 8mn 2 ) = 6m 2 n + 5mn 2 ) next

4 แบบฝึกหัด 1.3x + 2x 2. 5x + (-2x) 3. 3y + 4x 4. 7x – (- 5x) 5. 5mn + (- 5mn) 6. -xy + 4xy 7.

5 next 3x + 2x = (3+2)x = 5x

6 5x + (-2x) = [5 + (-2)]x = 3x

7 3y + 4x= 3y + 4x เนื่องจาก y และ x เป็นตัวแปรคนละชุด กัน นำมาบวกกันไม่ได้

8 next 7x – (-5x)= (7 + 5)x = 12x

9 next 5mn + (-5mn) = [5 + (-5)]mn = 0

10 back -xy + 4xy = (-1 + 4)xy = 3xy

11 back = = = =


ดาวน์โหลด ppt การบวกและลบเอก นาม ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวก ของสัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลลบของ สัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม สิ่งที่นักเรียนควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google