งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของอุตสาหกรรม โทรคมนาคมไทย และ แนวทางในการส่งเสริม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของอุตสาหกรรม โทรคมนาคมไทย และ แนวทางในการส่งเสริม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม โทรคมนาคมไทย และ แนวทางในการส่งเสริม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์ 2548 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2 หัวข้อการบรรยาย การพัฒนาด้านโทรคมนาคมของ ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลก แนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรคมนาคม

3 40 ปี ที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจลงทุน รวม 2.52 ล้านล้านบาท เป็นการลงทุนด้านโทรคมนาคมประมาณ 0.24 ล้านล้านบาท (9%) การลงทุนด้านโทรคมนาคม

4 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2536 – 2548) ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นจาก0.41 ล้านราย ในปี 2535 เป็น 30.10 ล้านราย ในปี 2548 ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในปี 2544 – 2545 ถึงกว่า 100% ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ เพิ่มจาก 2.21 ล้านราย ในปี 2536 เป็น 7.02 ล้านราย ในปี 2548 ตลาดเริ่มอิ่มตัว

5 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ต่อประชากร มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์ประจำที่ของ เขตนครหลวงกับเขตภูมิภาคถึง 6.7 เท่า ในปี 2547

6 รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน โทรศัพท์ประจำที่ ลดลงเล็กน้อย 666 บาท 633 บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 876 บาท 455บาท

7 จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

8 การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

9 ในปี 2003 IMD ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดลำดับด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีใหม่ ทำให้มีจำนวนประเทศทั้งหมด 30 ประเทศ (ปกติ 60 ประเทศ) สถานะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย (IMD)

10 Total Expenditure on R&D (% of GDP) (2002) สถานะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย (IMD)

11

12 ดุลการชำระเงินด้านเทคโนโลยี (% of GDP) (2542) สถานะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย (IMD)

13 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา ผู้บริโภคนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจน อาจทดแทนบริการโทรศัพท์ประจำที่ได้ในอนาคต (Fixed Mobile Substitution) มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ ARPU ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับความนิยมและขยาย ตัวอย่างก้าวกระโดด ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ระหว่างเขตนครหลวงกับเขตภูมิภาค (Digital Divide) ขาดดุลการชำระเงินด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขาดดุลเพิ่มมากขึ้น

14 แนวโน้มอุตสาหกรรม โทรคมนาคมโลก

15 ปี 2546 1 ล้านล้านดอลลาร์ ปี 2551 1.35 ล้านล้านดอลลาร์

16 โทรศัพท์ประจำที่ จำนวนผู้ใช้บริการและ ARPU มีแนวโน้มลดลง ผู้บริโภคจะใช้มือถือ และVoIP แทนโทรศัพท์ประจำที่มากขึ้น

17 โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น แม้ว่าจะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นแต่ ARPU ลดลง (Prepaid) มีการใช้บริการ Data (Mobile Internet) มากขึ้น (3G) MVNOs จะมีมากขึ้นใน หลายภูมิภาคของโลก WiMAX อาจยังมีข้อจำกัด ทางเทคนิคในการให้บริการ

18 แนวโน้มอุตสาหกรรม ของ ประเทศไทย

19 โทรศัพท์ประจำที่ คาดว่าจะมีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มขึ้นจาก 6.85 ล้านเลขหมาย ในปี 2544 เป็น 7.24 ล้านเลขหมาย ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 2.4% ต่อปี

20 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวPrepaid ARPU ปี 2548 31.18 ล้านเลขหมาย ปี 2552 36.65 ล้านเลขหมาย

21 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (รายได้บริการเสียงและข้อมูล) Data Revenue Growth 102% per annual

22 อินเทอร์เน็ต

23 สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่และ โทรศัพท์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ในขณะที่ FMS จะมีมากขึ้น ARPU จะลดลงต่อเนื่อง เพราะการแข่งขันด้าน ราคาในตลาดโทรศัพท์มือถือยังคงมีต่อเนื่อง และ อาจรุนแรงมากขึ้น จากการลงทุน 3G ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้บริการข้อมูลมากขึ้น ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอ้ตราเฉลี่ยสูงกว่า 20%

24 แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ กลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นหน่วย ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานอุปกรณ์ ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐาน และลักษณะพึงประสงค์ ทางเทคนิคของอุปกรณ์ มีมาตรฐานและลักษณะ พึงประสงค์ทางเทคนิค มีหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน พัฒนากิจการโทรคมนาคม มีต้นแบบอุปกรณ์และเทคโนโลยี โทรคมนาคม มีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานฯ ภาคเอกชน

25 การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ภายหลัง จากมีแผนแม่บทฯ เปลี่ยนวิธี การทำงาน ความพร้อมใน การรองรับ แรงผลักดันจาก เวทีโลกและ FTA ระบบอุตสาหกรรม การกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) โครงสร้างราคาที่เป็นธรรม (Cost Structures) สัญญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ( การแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมในระบบ ) การพัฒนาอุตสาหกรรม โทรคมนาคมในยุคการค้าเสรี

26 ประเมิน สถานะปัจจุบัน กำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การพัฒนา Product Champion แนวทาง ดำเนินงาน บุคลากร ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตอุปกรณ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ องค์กร กำกับดูแล (กทช.) สถาบันวิชาการ/ การศึกษา NGOs มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และพัฒนาศักยภาพเพิ่ม ขีดความสามารถบุคลากรโทรคมนาคม รวมทั้งสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยใช้กลไกกองทุน พัฒนากิจการโทรคมนาคมฯ และมาตรการจูงใจ ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของอุตสาหกรรม โทรคมนาคมไทย และ แนวทางในการส่งเสริม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google