งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรม ส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ แบบสอบถ าม ส่วนกลาง ( หน่วยงาน ) ส่วน ภูมิภาค ( หน่วยงาน ) รวม ( หน่วยงาน ) ส่งไป ทั้งหมด 127587 ได้รับ ทั้งหมด 10 (83.33%) 56 (74.66%) 66 (75.86%)

3 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรม ส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมของหน่วยงานได้นำแผนกล ยุทธ์กรมฯ ไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติจำนวนร้อยละ 1) นำไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ 6598.48 2) ไม่ได้นำไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ ( ไม่ตอบ ) 11.52 รวม 66 100.0 0

4 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรม ส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ นำไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างไร จำนวนร้อยละ 1) แปลงเป็นแผนงาน / โครงการของหน่วยงานเพื่อ ขอตั้งงบประมาณดำเนินงาน 4162.12 2) แปลงเป็นแผนงาน / โครงการของหน่วยงานเพื่อ ดำเนินงานโดยใช้งบดำเนินงานปกติของ หน่วยงาน 4771.21 3) ใช้เป็นคู่มือในการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 56 84.85 4) ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการแนะนำในการ วางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 4669.70 5) อื่นๆ 57.58 รวม 66100.00

5 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรม ส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ ความคิดเห็นของหน่วยงานในการนำแผน กลยุทธ์กรมฯ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 1) ประสบความสำเร็จ 5278.79 2) ไม่ประสบผลสำเร็จ 1421.21 รวม 66 100.0 0

6 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริม สหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ การนำกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์กรมฯ ปี 2548-2551 ที่หน่วยงานได้ นำไปใช้ หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ เรียงตามลำดับ - พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 95.45% - สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 93.94% - การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า OTOP 93.94% - พัฒนาระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์ 90.91% - เสริมสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและองค์กรชุมชน 89.39% - สร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 87.88% - พัฒนาการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 87.88% - การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 87.88% - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 87.88% - เสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต่อชุมชน 86.36% - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 86.36% - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 80.30% - การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาล (Good Governance) 80.30% - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 72.73% - สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 68.18% - สร้างกลไกการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในการจัดที่ดินทำกิน 43.94%

7 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริม สหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กรอบแนวคิดโครงการ (Project Idea) ตามแผน ฯ ปี 2548-2551 หน่วยงานได้นำไปจัดทำ โครงการโดยสมบูรณ์และ ขอตั้งงบประมาณ หรือใช้งบ ดำเนินงานปกติหน่วยงาน หน่วยงาน ( ร้อยละ ) นำไปจัดทำ โครงการโดย สมบูรณ์และ ขอตั้ง งบประมาณ หรือใช้งบ ดำเนินงาน ปกติ หน่วยงาน ( โครงการ ) (80% ขึ้น ไป ) 6 (50-79%)15 (1-49%)24 รวม 45

8 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริม สหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กรอบแนวคิดโครงการ (Project Idea) ตามแผน ฯ ปี 2548-2551 เห็นควรให้มีต่อไปใน แผนฯ ( เอกสารเล่มสีฟ้า หน้า 13-26) หน่วยงาน ( ร้อยละ ) เห็นควร ให้มีต่อไป ในแผนฯ ( โครงการ ) (80% ขึ้น ไป ) 4 (50-79%)39 (1-49%)2 รวม 45

9 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการที่กรมฯ ควรดำเนินการในช่วงปี 2552 – 2554 วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครอง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก ” ความเห็น จำน วน ร้อย ละ (1) เหมาะสม คงไว้เช่นเดิม 43 65.1 5 (2) ไม่เหมาะสม ขอปรับปรุง 22 33.3 3 (3) ไม่ตอบ 11.52 รวม 66 100. 00


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google