งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
แบบสอบถาม ส่วนกลาง (หน่วยงาน) ส่วนภูมิภาค รวม ส่งไปทั้งหมด 12 75 87 ได้รับทั้งหมด 10 (83.33%) 56 (74.66%) 66 (75.86%)

3 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
ในภาพรวมของหน่วยงานได้นำแผนกลยุทธ์กรมฯ ไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ร้อยละ 1) นำไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ 65 98.48 2) ไม่ได้นำไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ(ไม่ตอบ) 1 1.52 รวม 66 100.00

4 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
นำไปใช้หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างไร จำนวน ร้อยละ 1) แปลงเป็นแผนงาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อขอตั้งงบประมาณดำเนินงาน 41 62.12 2) แปลงเป็นแผนงาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อดำเนินงานโดยใช้งบดำเนินงานปกติของหน่วยงาน 47 71.21 3) ใช้เป็นคู่มือในการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 56 84.85 4) ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการแนะนำในการวางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 46 69.70 5) อื่นๆ 5 7.58 รวม 66 100.00

5 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
ความคิดเห็นของหน่วยงานในการนำแผนกลยุทธ์กรมฯ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ร้อยละ 1) ประสบความสำเร็จ 52 78.79 2) ไม่ประสบผลสำเร็จ 14 21.21 รวม 66 100.00

6 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
การนำกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์กรมฯ ปี ที่หน่วยงานได้นำไปใช้ หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ เรียงตามลำดับ - พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร % - สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร % - การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า OTOP % - พัฒนาระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์ % - เสริมสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชน % - สร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม % - พัฒนาการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร % - การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ % - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ % - เสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต่อชุมชน % - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ % - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ % - การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาล (Good Governance) % - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร % - สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร % - สร้างกลไกการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในการจัดที่ดินทำกิน %

7 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
กรอบแนวคิดโครงการ(Project Idea) ตามแผนฯ ปี หน่วยงานได้นำไปจัดทำโครงการโดยสมบูรณ์และขอตั้งงบประมาณ หรือใช้งบดำเนินงานปกติหน่วยงาน หน่วยงาน (ร้อยละ) นำไปจัดทำโครงการโดยสมบูรณ์และขอตั้งงบประมาณ หรือใช้งบดำเนินงานปกติหน่วยงาน(โครงการ) (80% ขึ้นไป) 6 (50-79%) 15 (1-49%) 24 รวม 45

8 การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
กรอบแนวคิดโครงการ(Project Idea) ตามแผนฯ ปี เห็นควรให้มีต่อไปในแผนฯ (เอกสารเล่มสีฟ้า หน้า 13-26) หน่วยงาน (ร้อยละ) เห็นควรให้มีต่อไปในแผนฯ (โครงการ) (80% ขึ้นไป) 4 (50-79%) 39 (1-49%) 2 รวม 45

9 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่กรมฯ ควรดำเนินการในช่วงปี 2552 – 2554
วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก” ความเห็น จำนวน ร้อยละ (1) เหมาะสม คงไว้เช่นเดิม 43 65.15 (2)ไม่เหมาะสม ขอปรับปรุง 22 33.33 (3) ไม่ตอบ 1 1.52 รวม 66 100.00


ดาวน์โหลด ppt กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google