งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา

2 มาตรา 63 รัฐต้องจักสรรคลื่นความถี่ สื่อ ตัวนำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่จำเป็นต่อ การส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุ โทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอื่น เพื่อ ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และ วัฒนาธรรม ตามความจำเป็น

3 มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้มี การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทาง วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนา ขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงิน สนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น ธรรม

4 มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้าน ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ ผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี คุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5 มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริม ให้มีการวิจัยและ พัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกิด การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ ของคนไทย มาตรา 68 ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุน ของรัฐ ค่าสัมปทานและผลกำไรที่ได้จากการ ดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม จากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็น พิเศษ ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อพัฒนาคน และสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร เงินกองทุนเพื่อ การผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

6 มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลาง ทำ หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและ ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้ง การประเมินคุณภาพของการผลิตและการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google