งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้งานความถี่ ครั้ง ที่ 1. กล่าวนำ ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ คือการที่สามารถ ติดต่อประสานงานทางธุรกิจได้จากทุก แห่งหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้งานความถี่ ครั้ง ที่ 1. กล่าวนำ ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ คือการที่สามารถ ติดต่อประสานงานทางธุรกิจได้จากทุก แห่งหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้งานความถี่ ครั้ง ที่ 1

2 กล่าวนำ ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ คือการที่สามารถ ติดต่อประสานงานทางธุรกิจได้จากทุก แห่งหน

3 การเข้าถึงสารสนเทศได้จากที่อยู่อาศัย โดยตรง โดยผ่านระบบโทรคมนาคม

4 โทรทัศน์ และ วิทยุ โทรทัศน์

5 วิทยุ

6 การจัดการโทรคมนาคม นานาชาติ

7

8 ความต้องการของเทคโนโลยี โทรคมนาคม

9

10 โลกาภิวัฒน์ของธุรกิจ ระบบโทรคมนาคม ที่ดีจะช่วยให้การ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม ยอดขายและลด ขั้นตอนการทำงาน ให้สะดวกรวดเร็ว ขึ้นและยังช่วยลด ค่าใช้จ่ายลงได้ อย่างมาก

11 โลกาภิวัฒน์ของธุรกิจ

12 ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ใน ระดับนานาชาติ INTELSAT 20 December 1961 The United Nations General Assembly adopts Resolution 1721, stating that global satellite communications should be made available on a non-discriminatory basis.

13 Intelsat

14 Component

15

16

17 ความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็นหลัก ความพิเศษของเทคโนโลยี ทั้งสองนี้ก็ตรงที่ ต่างเป็นเทคโนโลยีที่ เสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหากเป็น เทคโนโลยีเดี่ยว แยกกันอยู่อย่างอิสระ ก็คงพอจะนึกภาพได้ว่าคล้ายกับ ลักษณะของการทำงานแบบคนเดียว

18

19 โครงสร้างของข่ายงาน โทรคมนาคมสากล ตัวอย่างของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ได้แก่ ระบบสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ ด้วยความเร็วสูงเช่นเทคโนโลยีสาย ปลายทางดิจิตอลแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL) ซึ่งปัจจุบันกำลังถูก พัฒนาให้ใช้ได้กับเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และ บริการภาพยนตร์ตาม สั่ง

20 การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นที่สนใจกัน อย่างแพร่หลาย เพราะมีจุดได้เปรียบ หลายอย่าง ตัวดาวเทียมก็ เปรียบเสมือนตัวถ่ายทอดสัญญาณ ไมโครเวฟขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่กลาง ท้องฟ้า ภายในมีหน่วยเรียกกว่า ทรานสปอนด์เดอร์ (transponder) ทำ หน้าที่รับสัญญาณจากพื้นโลก ขยายให้ แรงขึ้นแล้วส่งลงมาพื้นดิน โดยเปลี่ยน ความถี่ตอนลงด้วยเพื่อป้องกันการ รบกวนกับตอนส่งไปจากพื้นโลก

21 VSAT is Very Small Aperture Terminal

22 Applications Some Typical Applications are: LAN & WAN connections Telemedice Teleconference Distance learning Data distribution, etc.

23

24 โทรคมนาคมในแต่ละภูมิภาค

25 Africa Africa regional preparatory meeting for the World Telecommunication Development Conference (WTDC-02) Yaoundé, Cameroon, 29 - 31 May 2001. Africa Americas Americas regional preparatory meeting for the World Telecommunication Development Conference (WTDC-02), 16-18 October 2001, Port-of-Spain, Trinidad and Tobago Americas

26 Arab States Arab States regional preparatory meeting for the World Telecommunication Development Conference (WTDC-02), Alexandria, Egypt, 17 - 19 October 2000 Arab States Asia & Pacific Asia and Pacific (ASP) Regional Preparatory Meeting for the World Telecommunication Development Conference (WTDC-02), 25 to 27 April 2001, Bali, Indonesia Asia & Pacific

27  Europe & CIS Countries Regional Preparatory Meeting for the World Telecommunication Development Conference (WTDC-02), 28 to 30 November 2000, Sofia, Bulgaria Europe & CIS Countries

28 40 ปี ที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจลงทุน รวม 2.52 ล้านล้านบาท เป็นการลงทุนด้านโทรคมนาคมประมาณ 0.24 ล้านล้านบาท (9%) การลงทุนด้านโทรคมนาคม

29 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2536 – 2548) ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นจาก0.41 ล้านราย ในปี 2535 เป็น 30.10 ล้านราย ในปี 2548 ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในปี 2544 – 2545 ถึงกว่า 100% ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ เพิ่มจาก 2.21 ล้านราย ในปี 2536 เป็น 7.02 ล้านราย ในปี 2548 ตลาดเริ่มอิ่มตัว

30 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ต่อประชากร มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์ประจำที่ของ เขตนครหลวงกับเขตภูมิภาคถึง 6.7 เท่า ในปี 2547

31 รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน โทรศัพท์ประจำที่ ลดลงเล็กน้อย 666 บาท 633 บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 876 บาท 455บาท

32 จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

33 การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

34 ในปี 2003 IMD ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดลำดับด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีใหม่ ทำให้มีจำนวนประเทศทั้งหมด 30 ประเทศ (ปกติ 60 ประเทศ) สถานะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศไทย (IMD)

35 Total Expenditure on R&D (% of GDP) (2002) สถานะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศไทย (IMD)

36

37 ดุลการชำระเงินด้านเทคโนโลยี (% of GDP) (2542) สถานะด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศไทย (IMD)

38 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา ผู้บริโภคนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจ ทดแทนบริการโทรศัพท์ประจำที่ได้ในอนาคต (Fixed Mobile Substitution) มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ ARPU ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับความนิยมและขยายตัวอย่าง ก้าวกระโดด ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมระหว่าง เขตนครหลวงกับเขตภูมิภาค (Digital Divide) ขาดดุลการชำระเงินด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะขาดดุลเพิ่มมากขึ้น

39 แนวโน้มอุตสาหกรรม โทรคมนาคมโลก

40 ปี 2546 1 ล้านล้านดอลลาร์ ปี 2551 1.35 ล้านล้านดอลลาร์

41 โทรศัพท์ประจำที่ จำนวนผู้ใช้บริการและ ARPU มีแนวโน้มลดลง ผู้บริโภคจะใช้มือถือ และVoIP แทนโทรศัพท์ประจำที่มากขึ้น

42 โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น แม้ว่าจะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นแต่ ARPU ลดลง (Prepaid) มีการใช้บริการ Data (Mobile Internet) มากขึ้น (3G) MVNOs จะมีมากขึ้นใน หลายภูมิภาคของโลก WiMAX อาจยังมีข้อจำกัด ทางเทคนิคในการให้บริการ

43 แนวโน้มอุตสาหกรรม ของ ประเทศไทย

44 โทรศัพท์ประจำที่ คาดว่าจะมีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มขึ้นจาก 6.85 ล้านเลขหมาย ในปี 2544 เป็น 7.24 ล้านเลขหมาย ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 2.4% ต่อปี

45 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวPrepaid ARPU ปี 2548 31.18 ล้านเลขหมาย ปี 2552 36.65 ล้านเลขหมาย

46 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (รายได้บริการเสียงและข้อมูล) Data Revenue Growth 102% per annual

47 อินเทอร์เน็ต

48 สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่จะ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ในขณะที่ FMS จะมีมากขึ้น ARPU จะลดลงต่อเนื่อง เพราะการแข่งขันด้านราคา ในตลาดโทรศัพท์มือถือยังคงมีต่อเนื่อง และอาจ รุนแรงมากขึ้น จากการลงทุน 3G ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้บริการข้อมูลมากขึ้น ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอ้ ตราเฉลี่ยสูงกว่า 20%

49 แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ กลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นหน่วย ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานอุปกรณ์ ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐาน และลักษณะพึงประสงค์ ทางเทคนิคของอุปกรณ์ มีมาตรฐานและลักษณะ พึงประสงค์ทางเทคนิค มีหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน พัฒนากิจการโทรคมนาคม มีต้นแบบอุปกรณ์และเทคโนโลยี โทรคมนาคม มีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานฯ ภาคเอกชน

50 ประเมิน สถานะปัจจุบัน กำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การพัฒนา Product Champion แนวทาง ดำเนินงาน บุคลากร ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตอุปกรณ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ องค์กร กำกับดูแล (กทช.) สถาบันวิชาการ/ การศึกษา NGOs มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และพัฒนาศักยภาพเพิ่ม ขีดความสามารถบุคลากรโทรคมนาคม รวมทั้งสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยใช้กลไกกองทุน พัฒนากิจการโทรคมนาคมฯ และมาตรการจูงใจ ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

51 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้งานความถี่ ครั้ง ที่ 1. กล่าวนำ ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ คือการที่สามารถ ติดต่อประสานงานทางธุรกิจได้จากทุก แห่งหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google