งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103

2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นอยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นทั้งวิวัฒนาการ พัฒนาการของตัวมนุษย์ที่จะแสวงหาความรู้ต่างๆนานาเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมา

3 ความหมายของการเรียนรู้
การได้ยิน ฟัง คิด ปฏิบัติ ประสบการณ์ เข้าใจเรื่อง หรืองาน เปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมในทางที่ดี การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4 องค์ประกอบของการเรียนรู้
แรงขับ (Drive) ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ความพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การตอบสนอง (Response) ปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า การเสริมแรง (Reinforcement) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล

5 ความสำคัญของการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นการแสวงหาความรู้เป็นข้อมูลเพื่อจัดประเภทและสั่งสมไว้ ช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว พัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ สามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยความพึงพอใจที่ได้เข้าใจ ได้รู้ ค้นพบสิ่งต่างๆที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใด ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา ส่งเสริมความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ มีวิจารณญาณของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงจากทักษะสู่ความรู้จริง จากทักษะสู่ความรู้ความสามารถนั้นก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป

6 กระบวนการเรียนรู้ - เพื่อตนเอง - เพื่อบุคคลที่รัก - เพื่อสังคม
เปิดใจรับข้อมูล คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองจนเข้าใจ ประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์ - เพื่อตนเอง - เพื่อบุคคลที่รัก - เพื่อสังคม

7 ผลของการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ มีค่านิยมในการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมสมัยใหม่ ฉลาดในการควบคุมตนเอง การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นำความรู้ไปแก้ปัญหา ตัดสินใจ จึงจะทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ ได้รับผลดังต่อไปนี้

8 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้โดยบังเอิญ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากกลุ่ม การเรียนรู้ที่จัดโดยสถาบันศึกษา

9 หลักการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน 1. สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction) ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ (learning process) 2. มีส่วนร่วม (participation) อย่างตื่นตัว (active) 3. มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) และร่วมมือ ร่วมใจ (co-operation) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learning) 4. ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและขวา หรือพัฒนาพหุปัญญา (multiple intelligences) 5. นำความรู้ไปใช้และประยุกต์ใช้ (application)

10 การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning
เพื่อรู้ เพื่อชีวิต เพื่อปฏิบัติ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน

11 แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า
แหล่งเรียนรู้ บุคคลทั่วไป สถานที่ องค์กรหรือสถาบัน สื่อมวลชนและสื่อการศึกษาทุกประเภท ทำหน้าที่ รวบรวม เก็บรักษา เผยแพร่ ให้บริการข้อมูลตามต้องการของผู้แสวงหาความรู้ โดยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

12 แหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการสารสนเทศ แหล่งค้นคว้าอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google