งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103. การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เกิดจน ตายเป็นทั้งวิวัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103. การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เกิดจน ตายเป็นทั้งวิวัฒนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103

2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เกิดจน ตายเป็นทั้งวิวัฒนาการ พัฒนาการของตัวมนุษย์ที่ จะแสวงหาความรู้ต่างๆ นานาเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมา

3 ความหมายของการเรียนรู้ การได้ยิน ฟัง คิด ปฏิบัติ ประสบการณ์ เข้าใจเรื่อง หรืองาน เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ แนวคิด และ พฤติกรรม ในทางที่ดี การพัฒนา คุณภาพชีวิต

4 องค์ประกอบของการเรียนรู้ แรงขับ (Drive) ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ความพร้อม ที่จะเรียนรู้ สิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การตอบสนอง (Response) ปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า การเสริมแรง (Reinforcement) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ บุคคล

5 ความสำคัญของการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นการแสวงหาความรู้ เป็นข้อมูลเพื่อจัดประเภทและสั่ง สมไว้ ช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว พัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ สามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ เป็นอย่างดี โดยอาศัยความพึง พอใจที่ได้เข้าใจ ได้รู้ ค้นพบสิ่ง ต่างๆที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทันทีทันใด ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็นทางปัญญา ส่งเสริม ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ มีวิจารณญาณของตนเองได้ดี ยิ่งขึ้น ส่วนการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง จากทักษะสู่ความรู้จริง จากทักษะสู่ ความรู้ความสามารถนั้นก่อให้เกิด ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป

6 กระบวนการเรียนรู้ เปิดใจรับ ข้อมูล คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองจน เข้าใจ ประยุกต์ใช้ ในทาง สร้างสรรค์ - เพื่อตนเอง - เพื่อบุคคลที่รัก - เพื่อสังคม

7 ผลของการเรียนรู้ 1. มีความคิดสร้างสรรค์ มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 2. มีความสามารถในการ สื่อสาร 3. มีความสามารถในการ เรียนรู้ แสวงหาความรู้ 4. มีค่านิยมในการตัดสินใจ ที่ถูกต้อง 5. มีความสามารถในการ ปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมและสังคม สมัยใหม่ ฉลาดในการ ควบคุมตนเอง

8 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ 1. การเรียนรู้โดยบังเอิญ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การเรียนรู้จากกลุ่ม 4. การเรียนรู้ที่จัดโดยสถาบันศึกษา

9 หลักการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียน 1. สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction) ด้วยการใช้กระบวนการ เรียนรู้ (learning process) 2. มีส่วนร่วม (participation) อย่างตื่นตัว (active) 3. มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) และร่วมมือ ร่วมใจ (co-operation) ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learning) 4. ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและขวา หรือพัฒนาพหุ ปัญญา (multiple intelligences) 5. นำความรู้ไปใช้และประยุกต์ใช้ (application)

10 การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning การเรียนรู้เพื่อรู้เพื่อชีวิตเพื่อปฏิบัติ เพื่อที่จะ อยู่ร่วมกัน

11 แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา ค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ บุคคลทั่วไป สถานที่ องค์กรหรือสถาบัน สื่อมวลชนและ สื่อการศึกษาทุกประเภท ทำหน้าที่ รวบรวม เก็บรักษา เผยแพร่ ให้บริการข้อมูลตามต้องการ ของผู้แสวงหาความรู้ โดยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

12


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ GHUM 1103. การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เกิดจน ตายเป็นทั้งวิวัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google