งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังให้ดีมีประโยชน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังให้ดีมีประโยชน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังให้ดีมีประโยชน์

2 บทบาทของการฟังในชีวิตประจำวัน
- การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 1. การแสวงหาความรู้ 2. การพักผ่อนหย่อนใจ 3. การพัฒนาตนเอง 4. การตัดสินใจ 5. การประกอบอาชีพ - บทบาทในสังคม

3 ลักษณะการฟังที่ดี 1. มีสมาธิในการฟัง 2. จับประเด็นสำคัญ
3. พิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่ฟัง

4 ลักษณะการฟังแบบต่างๆ
1. การฟังอย่างเข้าใจ 2. การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 3. การฟังอย่างประเมินคุณค่า 4. การฟังเพื่อการพักผ่อน

5 ปัจจัยของการใช้หลักการฟัง
- ประเภทของสาร 1. สารที่เป็นข่าวสาร 2. สารจรรโลงใจ 3. สารโน้มน้าวใจ 4. สารที่ต้องการคำตอบ - คุณภาพของผู้รับสาร

6 การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะของการฟัง 1. เลือกฟัง 2. จำกัดรูปแบบการฟัง 3. ฟังได้เที่ยวเดียว 4. เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

7 การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักการฟัง 1. มีวิจารณญาณ 2. ตอบสนองสาร 3. รู้เท่าทันผู้ส่งสาร

8 การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อุปสรรคของการฟัง 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. สาร 3. ผู้รับสาร

9 การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ของการฟัง 1. ได้รับความรู้ 2. ใช้ประโยชน์ในชีวิตและสังคม 3. ได้รับการศึกษา 4. ได้รับความเพลิดเพลิน

10 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
ปัญหาและอุปสรรคของการฟัง 1. นิสัยในการฟัง - ฟังเฉพาะที่สนใจ - ฟังแต่เรื่องง่ายๆ

11 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
ปัญหาและอุปสรรคของการฟัง - ฟังแต่ผู้มีชื่อเสียง - ไม่ฟังเรื่องซ้ำ - ฝันกลางวัน - ช่วงความสนใจสั้น

12 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
วิธีการฟัง - ฟังไม่ถูกวิธี - สนใจสิ่งอื่น - ฟังผ่านๆ

13 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
วิธีการฟัง - ได้ยินเท่านั้น - ประเมินค่าตลอดเวลา - คิดเองล่วงหน้า - ไม่มีสมาธิ

14 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ - ผู้ส่งสารหรือผู้พูด - สื่อ - สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม

15 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
แนวทางพัฒนาสมรรถภาพในการฟัง 1. สำนวน 2. คำสอนในพุทธศาสนา 3. อิทธิบาท 4

16 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
ขั้นตอนการพัฒนา - พัฒนาบุคลิกภาพ - พัฒนาวิธีการฟัง - พัฒนานิสัยการฟัง

17 การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง
มารยาทในการฟัง 1. ความจริงใจ 2. การยอมรับ


ดาวน์โหลด ppt ฟังให้ดีมีประโยชน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google