งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของการฟังใน ชีวิตประจำวัน - การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 1. การแสวงหาความรู้ 2. การพักผ่อนหย่อนใจ 3. การพัฒนาตนเอง 4. การตัดสินใจ 5. การประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของการฟังใน ชีวิตประจำวัน - การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 1. การแสวงหาความรู้ 2. การพักผ่อนหย่อนใจ 3. การพัฒนาตนเอง 4. การตัดสินใจ 5. การประกอบอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 บทบาทของการฟังใน ชีวิตประจำวัน - การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 1. การแสวงหาความรู้ 2. การพักผ่อนหย่อนใจ 3. การพัฒนาตนเอง 4. การตัดสินใจ 5. การประกอบอาชีพ - บทบาทในสังคม

4 ลักษณะการฟังที่ดี 1. มีสมาธิในการฟัง 2. จับประเด็นสำคัญ 3. พิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่ ฟัง

5 ลักษณะการฟังแบบ ต่างๆ 1. การฟังอย่างเข้าใจ 2. การฟังอย่างมี วิจารณญาณ 3. การฟังอย่างประเมิน คุณค่า 4. การฟังเพื่อการพักผ่อน

6 ปัจจัยของการใช้ หลักการฟัง - ประเภทของสาร 1. สารที่เป็นข่าวสาร 2. สารจรรโลงใจ 3. สารโน้มน้าวใจ 4. สารที่ต้องการ คำตอบ - คุณภาพของผู้รับสาร

7 การฟังสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของการ ฟัง 1. เลือกฟัง 2. จำกัดรูปแบบการ ฟัง 3. ฟังได้เที่ยวเดียว 4. เป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิต

8 การฟังสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หลักการฟัง 1. มีวิจารณญาณ 2. ตอบสนองสาร 3. รู้เท่าทันผู้ส่งสาร

9 การฟังสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อุปสรรคของการ ฟัง 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. สาร 3. ผู้รับสาร

10 การฟังสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของการฟัง 1. ได้รับความรู้ 2. ใช้ประโยชน์ในชีวิตและ สังคม 3. ได้รับการศึกษา 4. ได้รับความเพลิดเพลิน

11 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง ปัญหาและอุปสรรค ของการฟัง 1. นิสัยในการฟัง - ฟังเฉพาะที่สนใจ - ฟังแต่เรื่องง่ายๆ

12 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง ปัญหาและอุปสรรค ของการฟัง - ฟังแต่ผู้มีชื่อเสียง - ไม่ฟังเรื่องซ้ำ - ฝันกลางวัน - ช่วงความสนใจสั้น

13 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง วิธีการฟัง - ฟังไม่ถูกวิธี - สนใจสิ่งอื่น - ฟังผ่านๆ

14 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง วิธีการฟัง - ได้ยินเท่านั้น - ประเมินค่า ตลอดเวลา - คิดเองล่วงหน้า - ไม่มีสมาธิ

15 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง ปัญหาและ อุปสรรคอื่นๆ - ผู้ส่งสารหรือผู้พูด - สื่อ - สถานการณ์และ สิ่งแวดล้อม

16 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง แนวทางพัฒนาสมรรถภาพ ในการฟัง 1. สำนวน 2. คำสอนในพุทธศาสนา 3. อิทธิบาท 4

17 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง ขั้นตอนการ พัฒนา - พัฒนาบุคลิกภาพ - พัฒนาวิธีการฟัง - พัฒนานิสัยการฟัง

18 การพัฒนาสมรรถภาพ การฟัง มารยาทในการ ฟัง 1. ความจริงใจ 2. การยอมรับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของการฟังใน ชีวิตประจำวัน - การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 1. การแสวงหาความรู้ 2. การพักผ่อนหย่อนใจ 3. การพัฒนาตนเอง 4. การตัดสินใจ 5. การประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google