งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549

2 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3 แนวคิดของ องค์กรแห่งการเรียนรู้
*

4 คำที่ใช้เรียก Learning Organization
องค์กรเรียนรู้ องค์กรที่เรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์การเอื้อการเรียนรู้ *

5 องค์กรเอื้อการเรียนรู้
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ทุกคนพัฒนาตนเอง พัฒนาเป็นกลุ่ม และทั่วทั้งองค์กรด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดเวลาของการทำงานโดยใช้ความรู้ที่มีเพิ่มพูนสมรรถภาพ และศักยภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง *

6 องค์กรแห่งปัญญา เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากร มีความสามารถในการเรียนรู้ และคิดได้อย่างรวดเร็ว *

7 องค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากร คิดสิ่งใหม่ๆทั้งที่เป็นวิธีการทำงาน หรือผลงาน อย่างต่อเนื่อง *

8 Learning Organization
ความเป็นเลิศ ของคน และองค์กร Innovative Organization Intelligent Organization *

9 Peter M. Senge Michael Marquardt
David A. Gavin 1. คิดเป็น อย่างมีระบบ ครบวงจร 1. การปรับเปลี่ยนองค์กร 1. การแก้ปัญหาอย่าง มีระบบ 2. ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ ด้วยศักยภาพ 2. การจัดการกับ องค์ความรู้ 2. การทดลองใช้ วิธีการใหม่ๆ 3. รับรู้ภาพลักษณ์โลก รอบตัวอย่างถูกต้อง 3. การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 3. การเรียนรู้จาก ประสบการณ์ของ ตนและเรื่องในอดีต 4. สร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกัน 4. การเพิ่มอำนาจ 4. การเรียนรู้จาก ประสบการณ์และวิธี การที่ดีที่สุดของผู้อื่น 5. เรียนรู้ร่วมกันเป็น ทีม 5. พลวัตการเรียนรู้ 5. การถ่ายทอดความรู้ อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ *

10 วินัยทั้ง 5 ของ Peter M. Senge
Systems Thinking: คิดเป็น อย่างมีระบบ ครบวงจร 2. Personal Mastery: ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ด้วยศักยภาพ 3. Mental Models: รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง 4. Building Shared Visions: สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 5. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม *

11 วินัยที่ 1 : คิดเป็น อย่างมีระบบ ครบวงจร
ความสามารถในการคิดให้ครอบคลุม รอบด้าน เข้าใจการเปลี่ยนแปลง เห็นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของระบบย่อยต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการทำงาน มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา จากบุคคลอื่น แล้วบูรณาการเป็นความ รู้ใหม่ วิธีการใหม่ *

12 วินัยที่ 2 : ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ด้วยศักยภาพ
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง สร้างผลงาน มีหลักการทำงาน มีพลัง กำลังใจ มีความ มานะพยายาม และ มีความสุข ในการทำงาน *

13 วินัยที่ 3 : รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัว อย่างถูกต้อง
วินัยที่ 3 : รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัว อย่างถูกต้อง ความสามารถในการพัฒนาวิธีและรูปแบบความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลง โดย ไม่ยึดติด กับความคิดความเชื่อเก่าๆที่อาจล้าสมัย *

14 วินัยที่ 4 : สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ความสามารถในการที่ทุกคนร่วมกันสร้างภาพอนาคตของหน่วยงาน และของตนเอง ด้วยการแลกเปลี่ยนรับฟังซึ่งกันและกัน กล้าเปิดเผย กล้าเผชิญความขัดแย้งเพื่อประสานพลังการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อ *

15 วินัยที่ 5 : เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการพูดคุย สนทนา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน รับรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ และมีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ *

16 Learning Organization ของ Michael Marquardt
Organization Transformation: การปรับเปลี่ยนองค์กร Knowledge Management: การจัดการกับองค์ความรู้ Technology Application: การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี People Empowerment: การเพิ่มอำนาจ Learning Dynamics: พลวัตการเรียนรู้ *

17 การปรับเปลี่ยนองค์กร
วิสัยทัศน์ โครงสร้าง วัฒนธรรม กลยุทธ์ *

18 แสวงหา ถ่ายโยง สร้าง เก็บ/เรียกใช้
การจัดการกับ องค์ความรู้ แสวงหา ถ่ายโยง สร้าง เก็บ/เรียกใช้ *

19 ระบบ สารสนเทศ ระบบ สนับสนุน ระบบ การเรียนรู้ ระบบ การสื่อสาร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบ สารสนเทศ ระบบ สนับสนุน ระบบ การเรียนรู้ ระบบ การสื่อสาร *

20 ผู้ปฏิบัติงาน คู่แข่งขัน หุ้นส่วน ผู้นำ ลูกค้า
การเพิ่มอำนาจบุคคล ผู้ปฏิบัติงาน คู่แข่งขัน หุ้นส่วน ผู้นำ ลูกค้า *

21 รายบุคคล ระดับสากล กลุ่ม หลากหลาย
พลวัตการเรียนรู้ รายบุคคล ระดับสากล กลุ่ม หลากหลาย *

22 Learning Organization ของ David A.Gavin
การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ การทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ การเรียนรู้ประสบการณ์ของตนและเรื่องในอดีต การเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุด ของผู้อื่น การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ *

23 LO KM *

24 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
LO KM *


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google