งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท การจัดการความรู้สู่การ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้สู่การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท การจัดการความรู้สู่การ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้สู่การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท การจัดการความรู้สู่การ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้สู่การ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 2 แลกเปลี่ยนความรู้ความ เข้าใจ เรื่องการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ วัตถุประสงค์

3 3 แนวคิดของ องค์กรแห่งการเรียนรู้ *

4 คำที่ใช้เรียก Learning Organization องค์กรเรียนรู้ องค์กรที่เรียนรู้ องค์กรแห่งการ เรียนรู้ องค์การเอื้อการ เรียนรู้ *

5 องค์กรเอื้อการ เรียนรู้ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ทุกคน พัฒนาตนเอง พัฒนาเป็นกลุ่ม และทั่วทั้งองค์กรด้วยการ เรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดเวลาของการทำงานโดย ใช้ความรู้ที่มีเพิ่มพูน สมรรถภาพ และศักยภาพ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง *

6 องค์กรแห่ง ปัญญา เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ บุคลากร มีความสามารถในการ เรียนรู้ และคิดได้อย่าง รวดเร็ว *

7 องค์กรแห่ง นวัตกรรม เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ บุคลากร คิดสิ่งใหม่ๆทั้งที่เป็น วิธีการทำงาน หรือผลงาน อย่างต่อเนื่อง *

8 Learnin g Organiz ation Intellig ent Organiz ation ความเป็นเลิศ ของคน และองค์กร Innovat ive Organiz ation *

9 Peter M. Senge Michael Marquardt David A. Gavin 1. คิดเป็น อย่างมีระบบ ครบวงจร 1. การ ปรับเปลี่ยน องค์กร 1. การ แก้ปัญหาอย่าง มีระบบ 2. ไฟแรงใฝ่รู้ ควบคู่ ด้วย ศักยภาพ 2. การจัดการกับ องค์ความรู้ 2. การทดลอง ใช้ วิธีการใหม่ๆ 3. รับรู้ ภาพลักษณ์โลก รอบตัวอย่าง ถูกต้อง 3. การ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 3. การเรียนรู้ จาก ประสบการณ์ ของ ตนและเรื่อง ในอดีต 4. สร้าง วิสัยทัศน์ ร่วมกัน 4. การเพิ่ม อำนาจ 4. การเรียนรู้ จาก ประสบการณ์ และวิธี การที่ดีที่สุด ของผู้อื่น 5. เรียนรู้ ร่วมกันเป็น ทีม 5. พลวัตการ เรียนรู้ 5. การ ถ่ายทอด ความรู้ อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ *

10 วินัยทั้ง 5 ของ Peter M. Senge 1.Systems Thinking: คิดเป็น อย่างมีระบบ ครบวงจร 2. Personal Mastery: ไฟแรงใฝ่รู้ ควบคู่ด้วยศักยภาพ 3. Mental Models: รับรู้ ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่าง ถูกต้อง 4. Building Shared Visions: สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 5. Team Learning: เรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม *

11 วินัยที่ 1 : คิดเป็น อย่างมี ระบบ ครบวงจร ความสามารถในการคิดให้ ครอบคลุม รอบด้าน เข้าใจการ เปลี่ยนแปลง เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงของระบบย่อย ต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการทำงาน มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ ผ่านมา จากบุคคลอื่น แล้วบูรณา การเป็นความ รู้ใหม่ วิธีการใหม่ *

12 วินัยที่ 2 : ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ ด้วยศักยภาพ ความสามารถในการพัฒนา ศักยภาพ ของตนเอง สร้าง ผลงาน มีหลักการทำงาน มี พลัง กำลังใจ มีความ มานะ พยายาม และ มีความสุข ใน การทำงาน *

13 วินัยที่ 3 : รับรู้ภาพลักษณ์ โลกรอบตัว อย่างถูกต้อง ความสามารถในการพัฒนา วิธีและรูปแบบความคิด ความ เชื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ เป็นจริงและการเปลี่ยนแปลง โดย ไม่ยึดติด กับความคิดความ เชื่อเก่าๆที่อาจล้าสมัย *

14 วินัยที่ 4 : สร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกัน ความสามารถในการที่ทุกคน ร่วมกันสร้างภาพอนาคตของ หน่วยงาน และของตนเอง ด้วย การแลกเปลี่ยนรับฟังซึ่งกันและ กัน กล้าเปิดเผย กล้าเผชิญ ความขัดแย้งเพื่อประสานพลัง การเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น โดยไม่ย่อท้อ *

15 วินัยที่ 5 : เรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ ร่วมกัน ด้วยการพูดคุย สนทนา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน รับรู้ ความสามารถของเพื่อน ร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ และ มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ ความรู้ *

16 Learning Organization ของ Michael Marquardt 1.Organization Transformation: การปรับเปลี่ยนองค์กร 2.Knowledge Management: การจัดการกับองค์ความรู้ 3.Technology Application: การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี 4.People Empowerment: การเพิ่มอำนาจ 5.Learning Dynamics: พลวัตการเรียนรู้ *

17 กลยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ การ ปรับเปลี่ยน องค์กร *

18 เก็บ / เรียกใช้ ถ่ายโยง สร้าง แสวงหา การจัดการ กับ องค์ความรู้ *

19 ระบบ การสื่อสาร ระบบ สนับสนุน ระบบ การเรียนรู้ ระบบ สารสนเทศ การ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี *

20 ลูกค้า คู่แข่งขัน หุ้นส่วน ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน การเพิ่ม อำนาจบุคคล *

21 หลากหลาย ระดับสากล กลุ่ม รายบุคคล พลวัตการ เรียนรู้ *

22 Learning Organization ของ David A.Gavin 1. การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 2. การทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ 3. การเรียนรู้ประสบการณ์ของตน และเรื่องในอดีต 4. การเรียนรู้ประสบการณ์และ วิธีการที่ดีที่สุด ของผู้อื่น 5. การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ *

23 LO KM *

24 LO KM *


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท การจัดการความรู้สู่การ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้สู่การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google