งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ๑)สงขลา ๒)สตูล ๓)ปัตตานี ๔)ยะลา ๕)นราธิวาส ๖)พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ๑)สงขลา ๒)สตูล ๓)ปัตตานี ๔)ยะลา ๕)นราธิวาส ๖)พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗

2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ๑)สงขลา ๒)สตูล ๓)ปัตตานี ๔)ยะลา ๕)นราธิวาส ๖)พัทลุง ๗)ตรัง

3 ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน  ประเภททีม ๑ ) ฟุตบอล ๒ ) ฟุตซอล - ประเภทชายทั่วไป - ประเภทชายอาวุโส ๓ ) วอลเลย์บอล - ชาย - หญิง ๔ ) ตะกร้อ - ชาย - หญิง ๕ ) บาสเกตบอล - ชาย - หญิง  ประเภทบุคคล - กรีฑา - เปตอง - แบดมินตัน - เทนนิส - เทเบิลเทนนิส - ปาเป้า ( ขบวนพาเลซ, กองเชียร์ )

4 รูปแบบการแข่งขัน ประเภททีม  รอบคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ สาย  รอบรองชนะเลิศ  รอบชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคล  แข่งขันวันสุดท้าย รูปแบบ ตามจำนวนทีม และประเภทกีฬาแต่ละ ประเภท

5 คุณสมบัตินักกีฬา  คุณสมบัตินักกีฬา ต้องเป็นข้าราชการ, พนักงานของรัฐ, ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ( ลูกจ้างชั่วคราว ต้องจ้างก่อนวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ที่ ๑๒กระทรวง สาธารณสุข เท่านั้น

6 หลักฐานนักกีฬา  หลักฐานนักกีฬา  สำเนาบัตร ( ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงาน ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ) และบัตรประกันสังคม ของนักกีฬาแต่ ละประเภทแนบมาด้วย ในกรณีที่กีฬาบางประเภทมีการกำหนดอายุ ให้แนบ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย  ในวันแข่งขันให้นักกีฬานำบัตรข้าราชการ, ข้าราชการ บำนาญ, พนักงานราชการ, บัตรลูกจ้างประจำหรือลูก จางชั่วคราวและบัตรประกันสังคม ( ตัวจริง ) มาแสดง ด้วย  หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ( ๑ ) สำเนาบัตรประชาชน ( ๒ ) สำเนาบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ( ๓ ) คำสั่งจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ ( ปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๖ ) (๔)สัญญาจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ ( ปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๖ ) (๕)หลักฐานการส่งเงินประกันสังคม ย้อนหลัง ๖ เดือน

7  การประท้วง  การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาในเรื่องอายุ ผู้ ประท้วงต้องหาหลักฐานแนบมาพร้อมหนังสือ ประท้วงโดยให้ผู้จัดการทีมเป็นผู้ลงนามในหนังสือ เท่านั้น บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้แทนฯ ไม่มีสิทธิ ยื่นประท้วง  การยื่นหนังสือประท้วงต้องยื่นหลังจากเสร็จสิ้น การแข่งขันไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเลยเวลาแล้ว คณะกรรมการจะไม้รับประท้วงโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการที่รับการประท้วง ได้แก่ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนทุก จังหวัด  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดจะ อุทธรณ์ : ใด ๆ มิได้

8  กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2 ๗ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 255 ๗  สถานที่แข่งขัน สนามกีฬาจิระนคร อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

9 สนามแข่งขัน สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขันกรีฑา โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนคร หาดใหญ่ แข่งขันฟุตซอล ( FUTSAL ) บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส ปาเป้า อาคารแบดมินตันสนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขัน ตะกร้อ แบดมินตัน อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขัน วอลเลย์บอล สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล ๑ ( เอ็งเสียง สามัคคี ) แข่งขันฟุตบอล

10 รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขสามมัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗ ๑. คณะทำงานจัดการแข่งขัน ลำดับประเภทกีฬาผู้รับผิดชอบ 1 ฟุตบอล วีรศักดิ์ สสอ. นาทวี 2 ฟุตซอล ( ทั่วไป / อาวุโส ) บาสเกตบอลชาย / หญิง ณรงค์ และสสอ. หาดใหญ่ 3 วอลเลย์บอลชาย / หญิงฃวน รัตภูมิ 4 เซปักตะกร้อชาย / หญิงบุญยัง 5 เปตองเจริญ และ หมอสุวิทย์

11 รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขสามมัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗ ลำดับประเภทกีฬาผู้รับผิดชอบ 7 กรีฑาวิระ จำลอง นอม 8 เทเบิลเทนนิสโกมล 9 แบดมินตันบุญยัง 10 เทนนิสหมอวสวัส 11 ปาเป้าโกมล 12 กองเชียร์ จัดกอง เชียร์และประสานกอง เชียร์ และพาเหรด สสจ. ( ส่งเสริมฯ )

12 ลำดั บ กิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1 ฝ่ายรักษาพยาบาลฝ่ายรักษา 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสุขศึกษา 3 ฝ่ายพิธีการ ( พิธีเปิด / กิจกรรม / พิธีปิด ) ฝ่ายอาหารยา / เอดส์ 4 ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ( ใน โรงยิม / สถานที่ ผบ. เขต ทาน อาหารกลางวัน ) เทพา / ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายส่งเสริม ฯ 5 ฝ่ายสวัสดิการ ( อาหาร เครื่องดื่ม ) ฝ่ายบริหาร /NCD/CD 6 ต้อนรับ ( ดูแล ผบ./ เสริฟ ) งานทรัพย์ / ฝ่ายพัฒน์ / กลุ่มยุทธ์ ฯ / กลุ่มประกันฯ / 7 ยานพาหนะฝ่ายยานยนต์ 8 กองเชียร์ จัดกองเชียร์และ ประสานกองเชียร์ และ พาเหรด ส่งเสริมฯ / ทันตฯ / สถานพยาบาล ฯ 9 ๑. คณะทำงานฝ่ายต่างๆ

13 สงขลา

14 ประธานประจำวัน 27 มค. จะนะ เทพา สะบ้าย้อย ( ส่งเสริม / ประกัน /CD) 28 มค. เมือง รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ ( นิติกร / ทันตะ / สุขศึกษา / ยุทธ์ ) 29 มค. สะเดา นาหม่อม นาทวี ( เอดส์ / สถานพยาบาล /NCD 30 มค. ระโนด กระแสสินธุ์ สทิง พระ ( รักษา / กลุ่มทรัพย์ / บริหาร ) 31 มค. สิงหนคร หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง ( พัฒน์ / อาหารยาฯ / สถานพยาบาลฯ ) วันอยู่เวร หน. ฝ่ายต้องอยู่ทั้งวันพร้อม จนท. ฝ่าย ที่ไม่มีภารกิจสำคัญทุกคน

15 การแต่งกาย 1 กพ.57 : - เสื้อสีฟ้า “ เฟื่องฟ้า เชียร์ ” - ทีมเสริฟ : กางเกง


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ๑)สงขลา ๒)สตูล ๓)ปัตตานี ๔)ยะลา ๕)นราธิวาส ๖)พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google